• Thứ Sáu, 29/08/2008 12:35 (GMT+7)

  Chuẩn an toàn thông tin cho cơ quan nhà nước

  Hỏi: Được biết bộ TTTT đã ban hành danh mục tiêu chuẩn và quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Xin tạp chí TGVT cho biết rõ hơn về những quy định này ? (Trần Thị Loan, lớp Thư Ký Văn Phòng K2, khoa Thư Ký và Quản Trị Văn Phòng, trường cao đẳng Nội Vụ Hà Nội)

  Đáp: "Danh mục tiêu chuẩn" và "Quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước" do bộ TTTT ban hành tại các quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT và 20/2008/QĐ-BTTTT, có hiệu lực ngày 07/05/2008. Các quyết định này ra đời đã chấm dứt một thời gian dài "mạnh ai nấy làm" không tuân theo chuẩn thống nhất mà hậu quả là khó khăn trong trao đổi và kết nối, tích hợp... trên phạm vi trong nước và quốc tế.

  Các quy định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, UBND các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cũng được khuyến khích áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT để tiến tới thống nhất trong kết nối, giao tiếp trên phạm vi cả nước.

  Tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước theo quy định của bộ TTTT là các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến, bao gồm: Kết nối; Tích hợp dữ liệu; Truy cập thông tin; Dữ liệu đặc tả và an toàn thông tin. Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước là tập hợp các tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT bắt buộc áp dụng (BBAD) hoặc khuyến nghị áp dụng (KNAD) cho hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước. Mặc dù đối tượng bắt buộc áp dụng là cơ quan nhà nước, nhưng nếu các doanh nghiệp CNTT xem Nhà Nước là khách hàng thì cũng cần phải biết để thực hiện đúng theo các chuẩn này.

  ID: B0808_78