• Thứ Sáu, 09/01/2004 14:12 (GMT+7)

  Tạo hàm chấm công trong Excel


  Ở các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ việc chấm công thông thường được thực hiện trên Excel. Qua tìm hiểu tôi thấy rằng đa số dùng phương pháp chấm công như sau: có đi làm thì sẽ được chấm là X, nghỉ phép là P..., sau đó dùng một số hàm trong Excel để tính số ngày công trong một tháng của nhân viên. Thường số ngày làm việc luôn nhiều hơn số ngày nghỉ, nếu chấm công như trên thì bạn phải nhập vào bảng tính Excel nhiều hơn so với chỉ nhập vào những ngày nghỉ của nhân viên. Ngoài ra còn có những trường hợp đặc biệt như nghỉ phép ½ ngày, tăng ca... hoặc tính công nhật (ở một số công ty có cả công nhân thời vụ và công nhân chính thức), tính theo năng suất...

  Vâng, vấn đề thật rắc rối! Ở đây tôi không có tham vọng giải quyết tất cả các vấn đề trên mà chỉ muốn giới thiệu một hàm chấm công có thể giúp cho công việc này dễ dàng hơn.

  Cấu trúc của hàm chấm công như sau:

  Public Function chamcong(ByVal Khoang As Range, ByVal Chucnang As String) As Single

  Khoang: là khoảng (thông thường là một hàng, từ cột... đến cột...) tương ứng với hàng hay khoảng mà bạn chấm công cho một nhân viên.

  Chucnang: là chuỗi hay ký tự đại diện cho một chức năng chấm công của bạn.

  Giả sử ở đây tôi quy định:

  • Nghỉ phép là: A

  • Nghỉ bệnh là: S

  • Nghỉ ma chay là: C

  • Nghỉ không lương là: U

  • Tăng ca ngày thường (tính hệ số nhân          1,5) là: N

  • Tăng ca ngày nghỉ (tính hệ số nhân 2) là: D

  Vậy nếu trong ngày một nhân viên nghỉ phép ½ ngày, tăng ca (ngày thường) 3 tiếng thì chuỗi chấm công như sau: “A0.5;N3”. Ở đây dùng dấu chấm phẩy (“;”) để phân cách, nếu muốn bạn cũng có thể thay đổi thứ tự trên.

  Trong hàm chấm công, tôi có sử dụng Class “clsString” của tác giả Lê Đức Hồng ở website www.vovisoft.com. Trong cửa sổ Visual Basic Editor, bạn chọn Insert->Class Module, nhập vào class “clsString” như sau:

   

  ‘Author: Le Duc Hong

  ‘http://www.vovisoft.com

  Option Explicit

  Private SText As String

  Private SDelimiter As String

  Private IPos As Integer

  Private ILen As Integer

  Public MaxToken As Integer

  Private Tokens() As String

  Public Property Get Text() As Variant

     Text = SText

  End Property

  Public Property Let Text(ByVal vNewValue As Variant)

     SText = vNewValue

     ILen = Len(SText): IPos = 1

  End Property

  Public Property Get Delimiter() As Variant

     Delimiter = SDelimiter

  End Property

  Public Function TokenAt(TNum) As String

     If (TNum > 0) And (TNum <= MaxToken) Then

        TokenAt = Tokens(TNum)

     Else

        TokenAt = “”

     End If

  End Function

  Public Property Let Delimiter(ByVal vNewValue As Variant)

     SDelimiter = vNewValue

     Tokenise

  End Property

  Private Sub Tokenise()

     Dim i

     i = 0: IPos = 1

     Do Until IPos > ILen

        i = i + 1

        ReDim Preserve Tokens(i)

        Tokens(i) = GetToken

     Loop

     MaxToken = i

     IPos = 1

  End Sub

  Public Sub ReplaceToken(TNum, NewToken)

     If (TNum > 0) And (TNum <= MaxToken) Then

        Tokens(TNum) = NewToken

        ReconstructText

     End If

  End Sub

  Private Sub ReconstructText()

     Dim i

     SText = “”

     For i = 1 To MaxToken

        SText = SText & Tokens(i)

        If i < MaxToken Then SText = SText & SDelimiter

     Next

  End Sub

  Public Function KeepLeftPart(NumChar) As String

     If ILen >= NumChar Then

        SText = Left(SText, NumChar): ILen = Len(SText)

     End If

     KeepLeftPart = SText

  End Function

  Public Function KeepRightPart(NumChar) As String

     If ILen >= NumChar Then

        SText = Right(SText, NumChar): ILen = Len(SText)

     End If

     KeepRightPart = SText

  End Function

  Public Function KeepMidPart(SPos, NumChar) As String

     If ILen >= SPos Then

        SText = Mid(SText, SPos): ILen = Len(SText)

     End If

     If ILen >= NumChar Then

        SText = Right(SText, NumChar)

     End If

     KeepMidPart = SText

  End Function

  Public Property Get CurrentPos() As Variant

     CurrentPos = IPos

  End Property

  Public Property Let CurrentPos(ByVal vNewValue As Variant)

     IPos = vNewValue

  End Property

  Public Function GetToken() As String

     Dim Pos

     GetToken = “”

     If SDelimiter = “ “ Then

        Do While Mid(SText, IPos, 1) = “ “

           IPos = IPos + 1

           If IPos > ILen Then

              Exit Function

           End If

        Loop

     End If

     Pos = InStr(IPos, SText, SDelimiter)

     If Pos > 0 Then

        GetToken = Mid(SText, IPos, Pos - IPos)

        IPos = Pos + Len(SDelimiter)

     Else

        GetToken = Mid(SText, IPos, ILen - IPos + 1)

        IPos = ILen + 1

     End If

  End Function

  Public Sub Substitude(Param, ParamValue)

     Dim Pos, PLen

     PLen = Len(Param)

     Pos = InStr(SText, Param)

     Do While Pos > 0

        SText = Left(SText, Pos - 1) & ParamValue & Mid(SText, Pos + PLen)

        Pos = InStr(SText, Param)

     Loop

     ILen = Len(SText)

  End Sub

  Public Function GetLastToken() As String

     Dim Pos, Tlen

     Tlen = Len(SDelimiter)

     GetLastToken = “”

     If ILen = 0 Then

        Exit Function

     End If

     Pos = ILen - Tlen + 1

     Do While Pos > 0

        If Mid(SText, Pos, Tlen) = SDelimiter Then

           GetLastToken = Mid(SText, Pos + Tlen)

        End If

        Pos = Pos - 1

     Loop

  End Function

  Public Property Get Length() As Integer

     Length = ILen

  End Property

  Public Property Get TokenCount() As Variant

     TokenCount = MaxToken

  End Property

   

  Sau đó bạn “Insert” module và nhập đoạn mã hàm chấm công sau vào.

   

  Public Function chamcong(ByVal Khoang As Range, ByVal Chucnang As String) As Single

  Dim Socot As Integer, Sohang As Integer

  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

  Dim Btotal As Single

  Dim Bgiatriso As Single

  Dim Bchucnang As String

  Dim SoLoai As Byte ‘ Bien nay nham xac dinh so loai ngay nghi, tang ca... trong mot chuoi

  Dim BChuoi As clsString

  Dim BGiatri

  On error resume next

  ‘Xac dinh so cot trong bien Khoang

  Socot = Khoang.Columns.Count

  ‘Xac dinh so hang trong bien Khoang

  Sohang = Khoang.Rows.Count

  ‘ Nham bao dam so sanh dung ta dung ham UCase

  Chucnang = UCase(Chucnang)

  ‘Duyet qua cac cell trong bien Khoang

  For i = 1 To Sohang

      For j = 1 To Socot

          BGiatri = Khoang.Cells(i, j).Value

          BGiatri = Trim(BGiatri)

          ‘ Bat dau xu ly bgiatri qua Class clsString

          Set BChuoi = New clsString

          BChuoi.Text = BGiatri

          ‘Ky tu de phan cach cac Chuc nang

          BChuoi.Delimiter = “;”

          ‘Xac dinh so Chuc nang trong 1 cell

          SoLoai = BChuoi.TokenCount

          For k = 1 To SoLoai

              ‘Chuoi cua tung chuc nang

              BGiatri = BChuoi.TokenAt(k)

              Bchucnang = UCase(Left(BGiatri, Len(Chucnang)))

              Bgiatriso = Val(Right(BGiatri, Len(BGiatri) - len(Chucnang)))

              Select Case Bchucnang

                  Case Chucnang

                      Btotal = Btotal + Bgiatriso

              End Select

          Next k

      Next j

  Next i

  Chamcong = Btotal

  End Function

   

  Với hàm chấm công như trên, bạn có thể dùng các chuỗi ký tự dài hơn để thể hiện chức năng chấm công (ví dụ như: “nghiphep”, “nghibenh”, “tangca” ...), hay trong công thức bạn có thể tham chiếu đến một cell nào đó đại diện cho chức năng chấm công.

  Ví dụ: ngày 22/02 tôi chấm công “nghiphep1”, ngày 23/02 tôi chấm công “nghiphep0.5;tangca3”. Trong ô AM8, tôi sẽ nhập vào công thức:

   

  =chamcong(G8:AH8,$AM$7)  (ô AM7 chứa chữ “nghiphep”)

   

  Trong ô AN8, tôi nhập công thức sau:

   

  =chamcong(G8:AH8,$AN$7)  (ô AN7 chứa chữ “tangca”)

  Dĩ nhiên sử dụng các chuỗi ký tự như trên thì dễ hiểu, nhưng bảng chấm công sẽ rất lượm thuộm.

  Bảng tính sau minh họa cho ví dụ trên.

  Hy vọng rằng bài viết trên giúp ích các bạn phần nào trong công việc chấm công nhàm chán nhưng... không được sai!

   

  levanduyet@pmail.vnn.vn.

   

  Đính Chính
  Trong bài “Điều khiển PC từ xa “ của tác giả Nguyễn Việt Hà đăng trên PC World VN A 11/2002, trang 107 có một số lỗi sau
  Đơn vị trị số F (microFara), nên nhiều bạn phản ánh làmcủa tụ C1 bị in sai thành 100 thiết bị không hoạt động. Xin sửa lại là 100nF (nanoFara; 1nF = 10-6F = 10m 6 pF).
  Mắt nhận hồng ngoại tiếng Anh gọi là “IR-detector” chứ không phải là “IR-decoder” như báo đã đăng.
  Thành thật xin cáo lỗi cùng tác giả và bạn đọc.

  ID: A0212_104