• Thứ Tư, 29/12/2004 16:28 (GMT+7)

  Tạo công cụ học từ vựng trong Excel


  Ứng dụng văn phòng


  Có bao giờ các bạn nghĩ tới việc tạo công cụ học từ vựng trong Excel giống như các chương trình học tiếng Anh không?

  Đầu tiên bạn hãy tạo một file Excel mới và đặt tên là Timer (bạn có thể đặt tên khác). Bạn xóa hết các sheet, chỉ để lại một sheet và đặt tên là Data. Khối dữ liệu của chúng ta sẽ có 2 cột: Cột một là tựa đề, cột hai là nội dung. Chú ý là các hàng dữ liệu phải liên tục nhau.

  Tiếp theo, chúng ta tạo một module và đặt tên là ModuleTimer (Hình 1) và nhập đoạn code 1. Ở đây chúng ta dùng hai hàm API là SetTimer và KillTimer.

  Tạo một form với tên là frmMain với thuộc tính ShowModal là False như hình 3 và thêm các đối tượng sau:

  - TextBox txtTopic với thuộc tính WordWrap là True

  - TextBox txtDescriptions với thuộc tính WordWrap là True

  - 4 nút lệnh với tên lần lượt: cmdStart, cmdStop, cmdSetTime, cmdClose, với thuộc tính Caption lần lượt: Bắt đầu học, Ngừng học, Định thời gian, Đóng.(xem hình 2)

  Và bây giờ bạn hãy nhập đoạn code 2 cho form frmMain.

  Bước cuối cùng, bạn hãy trở về màn hình soạn thảo Excel.

  Cho hiện thanh công cụ Visual Basic (View->Toolbars->Control Toolbox), chọn Command Button (Hình 3) và đặt lên sheet Data (như hình 4), đặt tên là cmdHoc với thuộc tính Caption là Học. Sau đó nhấn đúp vào nút lệnh để nhập đoạn mã sau:

  Private Sub cmdHoc_Click()

  frmMain.Show

  End Sub

  Bây giờ bạn hãy trở về màn hình soạn thảo Excel và tắt chế độ Design (nhấn vào biểu tượng thước Ê ke và cây viết), và hãy thử nhấn vào nút lệnh vừa tạo xem sao. Một công cụ học từ vựng thật đơn giản, phải không các bạn.

  Hy vọng rằng bài viết này hữu ích cho các bạn.

   

   

  CODE 1

   

   

  Public Declare Function SetTimer Lib "user32"(       ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
  Public Declare Function KillTimer Lib "user32" ( ByVal HWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
  Public TimerID As Long
  Public TimerSeconds As Single
  Public BLDefaul As Boolean
  Public StrTopic As String
  Public StrDes As String
  Public IntCount As Integer
  Public BLHaveStartTimer As Boolean
  Sub StartTimer()
    If BLDefaul = False Then
       TimerSeconds = 3 ' Mặc định là 1 giây
    End If
    TimerID = SetTimer(0&, 0&, TimerSeconds * 1000&, AddressOf TimerProc)
  End Sub
  Sub SetTime()
    Dim VTime As Single
    Dim VAns As String
    BLDefaul = False
    VAns = InputBox("Xin nhập vào thời gian (giây) cho timer ", "Định thời gian")
    If Len(VAns) = 0 Then
      BLDefaul = False
    Else
      VTime = CSng(VAns)
      TimerSeconds = VTime
      BLDefaul = True
    End If
  End Sub
  Sub EndTimer()
    On Error Resume Next
    KillTimer 0&, TimerID
  End Sub
   Sub TimerProc(ByVal HWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal dwTimer As Long)
   '
   ' The procedure is called by Windows. Put your
   ' timer-related code here.
   '
   On Error GoTo Thongbao1
    If IntCount = 0 Then IntCount = 2

   

       MsgBox "Dữ liệu của bạn không có!", vbOKOnly, "Công cụ học từ vựng"
      Exit Sub
    End If
   Else
      IntCount = IntCount + 1
   End If
   frmMain.txtTopic.Text = StrTopic
   frmMain.txtDescriptions.Text = StrDes
   DoEvents
   Exit Sub
  Thongbao1:
    Call EndTimer
  End Sub

  CODE 2
  Private Sub cmdClose_Click()
    If BLHaveStartTimer = True Then
      Call cmdStop_Click
    End If
    End
  End Sub
   ' Nhằm bảo đảm nếu đã gọi Timer rồi thì sẽ không gọi nữa
  Private Sub cmdSetTime_Click()
    Call SetTime
    Call cmdStop_Click
    Call cmdStart_Click
  End Sub
  Private Sub cmdStart_Click()
    If BLHaveStartTimer = False Then
       Call StartTimer
       BLHaveStartTimer = True
    End If
  End Sub
  Private Sub cmdStop_Click()
     Call EndTimer
     BLHaveStartTimer = False
  End Sub
  Private Sub UserForm_
     QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
     If CloseMode = vbFormControlMenu Then
        Cancel = True
        MsgBox "Xin bạn đóng bằng nút lệnh ĐÓNG!", vbOKOnly, "Công cụ học từ vựng"
     End If
  End Sub

   

   

   StrTopic = Application.Workbooks("Timer").
   Sheets("Data").Cells(IntCount, 1)
   StrDes = Application.Workbooks("Timer").
   Sheets("Data").Cells(IntCount, 2)
   If Len(Trim(StrTopic)) = 0 Then
     IntCount = 2
     StrTopic = Application.Workbooks("Timer").
     Sheets("Data").Cells(IntCount, 1) 
     StrDes = Application.
  Workbooks("Timer").Sheets("Data").
  Cells(IntCount, 2)
     If Len(Trim(StrTopic)) = 0 Then
       BLHaveStartTimer = False
       Call EndTimer

   

   

  HÃY KIỂM TRA LẠI ĐĨA MỀM

   

   

   

  Một bạn đọc tự giới thiệu "nguyên là chuyên gia nghiên cứu đĩa từ" đã có một số lời khuyên tốt về các đĩa mềm khởi động khẩn cấp và các đĩa cứu nguy của Windows và các chương trình khác: " Đừng quá tin là chúng còn tốt". Đĩa mềm để lâu ngày có thể gây hỏng hóc các sector. Muốn xác nhận chúng vẫn còn làm việc, bạn phải kiểm tra chúng vài tháng một lần - bằng cách khởi động PC từ đĩa mềm đó, hoặc đánh giá bằng công cụ quét đĩa: Trong Windows 98 và Me, bạn chọn Start.Programs.Accessories.System Tools.ScanDisk. Trong Windows 2000 và XP, chọn Start.My Computer, nhấn phải đĩa mềm đó, chọn Properties, và nhấn Tools.Check Now.

   


  Lê Văn Duyệt
  levanduyet@yahoo.com

  ID: A0412_138