• Thứ Hai, 07/01/2008 09:29 (GMT+7)

  Các thuộc tính của tập tin MS Word

  Bạn có thể xem các thuộc tính tập tin MS Word bằng cách từ trình đơn File chọn Properties, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Để truy cập các thuộc tính ẩn trong tài liệu, chúng ta có thể dùng Visual Basic for Application (VBA) có sẵn trong bộ Microsoft Office và MS Word hỗ trợ. Từ trình đơn Tools > Macro, chọn Visual Basic Editor để lập trình macro.

  Bạn có thể lập trình liệt kê các thuộc tính hoặc ghi lại thông tin của một tài liệu Word vào một cơ sở dữ liệu nào đó phục vụ cho việc kiểm tra, thống kê.

   

  BẢNG LIỆT KÊ CHI TIẾT CÁC THUỘC TÍNH

   
    Thuộc tính      Ý nghĩa     Thuộc tính     Ý nghĩa  
    wdPropertyAppName     Tên ứng dụng       wdPropertyParas     Số đoạn  
    wdPropertyAuthor     Tác giả     wdPropertyRevision     Số lần lưu (chỉnh sửa)  
    wdPropertyBytes     Số byte của file     wdPropertySecurity     Tính bảo mật  
    wdPropertyCategory      Mục loại      wdPropertySubject     Subject  
    wdPropertyCharacters     Số ký tự      wdPropertyTemplate     Tạo ra từ tài liệu mẫu  
    wdPropertyCharsWSpaces     Số ký tự tính luôn ký tự trắng     wdPropertyTimeCreated     Thời gian tạo  
    wdPropertyComments     Chú thích     wdPropertyTimeLastPrinted     Thời gian in  
    wdPropertyCompany     Công ty     wdPropertyTimeLastSaved     Thời gian lưu sau cùng  
    wdPropertyKeywords     Từ khóa     wdPropertyTitle     Tiêu đề  
    wdPropertyLastAuthor     Tác giả lưu sau cùng     wdPropertyVBATotalEdit      Số lần được lưu trong VBA  
    wdPropertyPages     Số trang      wdPropertyWords     Số từ  

   

    Ta dùng Object Browser để tra cứu khi lập trình từ cửa sổ Microsoft Visual Basic (nhấn phím F2). Dưới đây là đoạn mã lệnh VBA liệt kê chi tiết các thuộc tính:  
    Sub Cac_thuoc_tinh()

  Ten_ung_dung = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyAppName)
  Tac_gia = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyAuthor)
  So_byte = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyBytes)
  Muc_loai = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyCategory)
  So_ky_tu = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyCharacters)
  So_ky_tu_co_ky_tu_trang = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyCharsWSpaces)
  Chu_thich = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyComments)
  Cong_ty = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyCompany)
  Tu_khoa = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyKeywords)
  Tac_gia_sau = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyLastAuthor)
  So_trang = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyPages)
  So_doan = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyParas)
  So_lan_duoc_save = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyRevision)
  Bao_mat = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertySecurity)
  Subject = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertySubject)
  Tai_lieu_mau = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTemplate)
  Thoi_gian_tao = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTimeCreated)
  Thoi_gian_in = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTimeLastPrinted)
  Thoi_gian_luu_sau_cung = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTimeLastSaved)
  Tieu_de = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyTitle)
  So_lan_duoc_save_trong_VBA = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyVBATotalEdit)
  So_tu = ActiveDocument.BuiltInDocumentProperties(wdPropertyWords)

  ket_qua = “- Cac thuoc tinh co trong tai lieu -” _
  & vbCrLf & “Ten ung dung: “ & Ten_ung_dung _
  & vbCrLf & “Tac gia: “ & Tac_gia _
  & vbCrLf & “So byte cua file: “ & So_byte _
  & vbCrLf & “Muc loai: “ & Muc_loai _
  & vbCrLf & “So ky tu: “ & So_ky_tu _
  & vbCrLf & “So ky tu tinh luon ky tu trang: “ & So_ky_tu_co_ky_tu_trang _
  & vbCrLf & “Chu thich: “ & Chu_thich _
  & vbCrLf & “Cong ty: “ & Cong_ty _
  & vbCrLf & “Tu khoa: “ & Tu_khoa _
  & vbCrLf & “Tac gia sau cung: “ & Tac_gia_sau _
  & vbCrLf & “So trang: “ & So_trang _
  & vbCrLf & “So doan: “ & So_doan _
  & vbCrLf & “So lan luu (chinh sua): “ & So_lan_duoc_save _
  & vbCrLf & “Tinh bao mat: “ & Bao_mat _
  & vbCrLf & “Subject: “ & Subject _
  & vbCrLf & “Tao ra tu tai lieu mau: “ & Tai_lieu_mau _
  & vbCrLf & “Thoi gian tao: “ & Thoi_gian_tao _
  & vbCrLf & “Thoi gian duoc in: “ & Thoi_gian_in _
  & vbCrLf & “Thoi gian luu sau cung: “ & Thoi_gian_luu_sau_cung _
  & vbCrLf & “Tieu de: “ & Tieu_de _
  & vbCrLf & “So lan duoc luu trong VBA: “ & So_lan_duoc_save_trong_VBA _
  & vbCrLf & “So tu: “ & So_tu
  MsgBox ket_qua, vbInformation, “Cac thuoc tinh trong tai lieu”

  End Sub
   

  Nguyễn Minh Tuệ
  Email:
  Minhtuepentada@yahoo.com

  ID: A0712_155