• Thứ Năm, 06/09/2012 12:03 (GMT+7)

  Solid Renamer - đổi tên hàng loạt tập tin ảnh trong 'tích tắc'

  Tuấn Trần
  Máy ảnh thường đặt tên ảnh chụp theo thiết lập mặc định. Solid Renamer sẽ giúp bạn dễ dàng thay đổi tên hàng loạt ảnh, từ thêm tiền tố, hậu tố cho đến đánh số thứ tự, đổi chữ hoa/thường. Phần mềm này còn cho phép bạn lưu lại các quy tắc thay đổi tên ảnh để dùng về sau.

  Không chỉ thay đổi tên ảnh, Solid Renamer còn có thể thay đổi bất kỳ tên tập tin trên máy tính. Ưu điểm của Solid Renamer so với các chương trình đổi tên tập tin hàng loạt khác là cho phép bạn thiết lập nhiều quy tắc, áp dụng đồng thời nhiều quy tắc và có thể lưu lại để dùng về sau.

  Trước tiên, bạn tải về Solid Renamer, cài đặt công cụ vào máy tính hoặc bút lưu trữ USB. Sau khi cài đặt xong, khởi chạy tập tin Renamer.exe.

  Giao diện Solid Renamer trực quan, gồm 3 thẻ: Files, Rules, Settings. Trong thẻ Files, bạn mở thư mục chứa tập tin cần đổi tên hàng loạt. Nhấn chuột lên 1 tập tin và kết hợp nhấn phím Shift để chọn nhiều tập tin. Tiếp theo nhấn nút Append để chuyển các tập tin vừa chọn qua ô Renaming List

  Thẻ Rules cho phép bạn thiết lập các quy tắc đổi tên, gồm: Chèn thêm (Insert), thay thế (Replace), Xóa (Clip), Tiền tố/hậu tố (Prefix/Suffix), chữ hoa/thường (Upper/Lower Case), đánh số thứ tự (Enumerate). Vùng Renaming List sẽ hiển thị nhanh các thay đổi tên tập tin ngay khi bạn thiết lập quy tắc và nhấn nút Add Rule

  Quy tắc Insert

  Tại ô String bạn nhập chuỗi ký tự dự định chèn vào tên tập tin. Ô Insert at position cho phép xác định vị trí chèn. Trong ví dụ bên dưới, chuỗi ký tự "Tran Dung-" sẽ được chèn vào vị trí đầu của tên tập tin.

  Phía dưới nút Add Rule là vùng lịch sử (History). History hiển thị danh sách các quy tắc đã thiết lập. Nhấn vào ô vuông nhỏ để chọn/không chọn quy tắc.

  Nếu giá trị trong ô Insert at Position là 2, chuỗi "-Tran Dung" sẽ chèn sau 2 ký tự PC.

  Quy tắc Replace

  Trong ô Search string bạn nhập chuỗi ký tự cần thay thế, ô Replace with nhập ký tự sẽ thay thế. Chẳng hạn chữ "World" trong tên tập tin sẽ được thay thế bằng chuỗi ký tự "Tran Dung". 

  Quy tắc Clip

  Bạn có thể tùy chọn vị trí cần xóa, nhập giá trị cho ô Clip from và ô Clip to. Trong hình minh họa bên dưới, Solid Renamer sẽ xóa 3 ký tự tính từ đầu tên tập tin.

  Quy tắc Prefix/Suffix

  Thêm tiền tố và hậu tố vào tên tập tin. Để dễ phân biệt và xem tên tập tin, bạn nên thêm dấu cách "-" vào tên tiền tố hậu tố. 

  Quy tắc Upper/Lower Case

  Bạn có thể đổi chữ hoa/thường cho hàng loạt tên tập tin. Ngoài ra, Solid Renamer còn cho phép đổi chữ hoa/thường của phần mở rộng (.doc, .jpeg...), tuy nhiên việc này không cần thiết, vì vậy hãy nhấn chọn ô Ignore extension.
     

  Quy tắc Enumerate

  Bạn có thể dễ dàng đánh số cho tên tập tin. Cách đánh số cũng khá đa dạng: bắt đầu từ một số 0, hai số 0, số 0 thêm ngoặc tròn hay ngoặc vuông, đánh số ở đầu tập tin hay cuối tập tin, vị trí đánh số (Begin counting at)...

  Tại vùng History, bạn có thể tùy chọn các quy tắc vừa thiết lập, nhấn nút Remove để xóa các quy tắc, nút Save để lưu các quy tắc, nút Load để tải các quy tắc đã lưu. Nếu không muốn thay đổi tên tập tin nào, bạn chọn tập tin bên vùng Renaming List, nhấn nút Remove Selection. Nếu muốn xóa tất cả danh sách tên tập tin nhấn nút Remove All.

  Để thực hiện đổi tên tập tin, nhấn nút Start Renaming.

  Thẻ Settings cho phép bạn thiết lập hiển thị đầy đủ đường dẫn tập tin trong vùng Renaming List (Display full path in renaming list), xóa danh sách tập tin sau khi đổi tên (Clear file list after renaming), xóa lịch sử quy tắc sau khi đổi tên (clear history after renaming)...