• Thứ Ba, 16/12/2003 14:57 (GMT+7)

  Quay Text trong VB


  Đôi khi trong các chương trình ứng dụng chúng ta cần bố trí chữ theo chiều khác với chiều nằm ngang, ví dụ như tên cho trục đứng trong các đồ thị. Trong VB, người dùng không thể tuỳ tiện bố trí chữ theo chiều bất kì, vì thế đôi khi gặp khó khăn khi muốn trang trí trên form.
  Ở đây tôi xin giới thiệu một chương trình quay chữ đơn giản để các bạn tham khảo. Chương trình này cho phép quay chữ theo bất kỳ góc nào. Lưu ý là chỉ những font theo kiểu bitmap mới cho phép quay.
  Chương trình gồm có một Form, một Textbox để nhập giá trị góc mà người dùng muốn quay, nút lệnh Done để thực hiện quay chữ. Chú ý rằng để in chữ trên form bằng lệnh Print thì nhất thiết form phải đặt thuộc tính AutoRedraw là True. Font chữ được chọn ở đây là Arial. Dưới đây là mã lệnh của Form và Module.

   

  Code cho Form1
  Option Explicit
  Dim udtFont As LOGFONT ‘to create a logical font type
  Dim lHandleFont As Long ‘handle for new (logical) font
  Dim lOldFont As Long ‘handle of old font
  Dim lRetVal As Long ‘acts for storing return value

  Private Sub Command1_Click()

    ‘logical font

    With udtFont

      .lfEscapement = Val(Text1.Text) * 10

      .lfFaceName = “Arial” & Chr$(0)

      .lfHeight = (9 * -20) / Screen.TwipsPerPixelY ‘try change this to test font size

    End With

    Cls

    lHandleFont = CreateFontIndirect(udtFont)

    lOldFont = SelectObject(Form1.hdc, lHandleFont)

      CurrentX = Me.ScaleWidth / 2

      CurrentY = Me.ScaleHeight / 2

      Print “Rotation Text”

    lRetVal = SelectObject(Form1.hdc, lOldFont)

    lRetVal = DeleteObject(lHandleFont)

  End Sub
  Private Sub Form_Load()
  Command1_Click
  End SubOption Explicit

   

  Code cho Module1
  Option Explicit

  ‘API declarations font handling

  Public Declare Function SelectObject Lib “gdi32” (ByVal hdc As Long, ByVal hObject As Long) As Long

  Public Declare Function DeleteObject Lib “gdi32” (ByVal hObject As Long) As Long

  Public Declare Function CreateFontIndirect Lib “gdi32” Alias
                  “CreateFontIndirectA” (lpLogFont As LOGFONT) As Long

  Public Type LOGFONT

    lfHeight As Long

    lfWidth As Long

    lfEscapement As Long

    lfOrientation As Long

    lfWeight As Long

    lfItalic As Byte

    lfUnderline As Byte

    lfStrikeOut As Byte

    lfCharSet As Byte

    lfOutPrecision As Byte

    lfClipPrecision As Byte

    lfQuality As Byte

    lfPitchAndFamily As Byte

    lfFaceName As String * 32

    ‘lfFaceName(1 To LF_FACESIZE) As Byte ‘original type declaration from API Viewer

  End Type
  Hy vọng chương trình này có thể giúp ích cho các bạn.

  Nguyễn Cảnh Phong
  nothingbutfamily@yahoo.com

  ID: A0301_85