• Thứ Ba, 16/12/2003 15:04 (GMT+7)

  Tạo menu trong Excel


  Hệ thống trình đơn (menu) giúp người dùng nhanh chóng và dễ dàng truy cập các tính năng của ứng dụng. Menu của Word và Excel đã quá quen thuộc với chúng ta, có khi nào bạn nghĩ đến việc thêm menu của riêng mình vào hệ thống menu đã có sẵn để thực hiện những công việc nào đó chưa? Dưới đây xin giới thiệu cùng các bạn một cách để tạo menu riêng trong Excel với VBA (Visual Basic for Applications). Menu này được tạo khi tập tin Excel được mở ra và được gỡ bỏ khi tập tin Excel này được đóng lại.
  Một menu thông thường có 3 cấp như hình 1. Để cho việc tạo menu được linh động, có thể thêm bớt, chỉnh sửa dễ dàng, tôi tạo một bảng dữ liệu nằm trên một sheet làm nguồn cho các khoản mục của menu. Bảng dữ liệu gồm có 5 cột đại diện cho 5 trường (field): cấp menu (level); đầu đề (caption) của cấp menu (lưu ý ký tự '&' đứng trước ký tự nào trong đầu đề thì ký tự đó sẽ được gạch dưới - phím nóng); vị trí hay tên macro cần thực hiện (position/macro), vị trí đối với menu cấp một, tên macro cần thực hiện đối với menu cấp hai hay cấp ba; lằn ngăn cách (divider), nếu bạn cho bằng true thì trước menu đó sẽ có lằn ngăn cách; FaceID - số đại diện cho hình biểu diễn của menu, để biết được số nào đại diện cho hình gì bạn có thể dùng add-in faceids.xla (http://www.j-walk.com/ss/excel/tips/faceidgrid.exe).
  Các dữ liệu trong ví dụ tôi được thể hiện ở hình 2.
  Sau đây là các thủ tục để tạo và xóa menu (bạn nên cho vào module). Bạn chú ý tên sheet chứa dữ liệu để tạo menu có tên là MenuSheet.

  Sub CreateMenu()

  ‘   Thu tuc nay thuc hien khi workbook duoc mo.

  ‘  

      Dim MenuSheet As Worksheet

      Dim MenuObject As CommandBarPopup

      Dim MenuItem As Object

      Dim SubMenuItem As CommandBarButton

      Dim Row As Integer

      Dim MenuLevel, NextLevel, PositionOrMacro, Caption, Divider, FaceId 

  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

  ‘   Chi ra Sheet chua du lieu cho menu

      Set MenuSheet = ThisWorkbook.Sheets(“MenuSheet”)

  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

  ‘   Nham chac chan menu khong bi trung

      Call DeleteMenu

  ‘   Khoi tao gia tri cua hang dau tien

      Row = 2

  ‘   Them vao menus, menu items va submenu items su dung

  ‘   du lieu duoc luu trong MenuSheet

   Do Until IsEmpty(MenuSheet.Cells(Row, 1))

      With MenuSheet

        MenuLevel = .Cells(Row, 1)

        Caption = .Cells(Row, 2)

        PositionOrMacro = .Cells(Row, 3)

              Divider = .Cells(Row, 4)

              FaceId = .Cells(Row, 5)

              NextLevel = .Cells(Row + 1, 1)

          End With

  Select Case MenuLevel

    Case 1 ‘ A Menu

  ‘ Add the top-level menu to the Worksheet CommandBar

   Set MenuObject =      Application.CommandBars(1)._  
                                         Controls.Add(Type:=msoControlPopup,_

     Before:=PositionOrMacro, _

     Temporary:=True)

     MenuObject.Caption = Caption

   Case 2 ‘ A Menu Item

       If NextLevel = 3 Then

       Set MenuItem = MenuObject.Controls.Add(Type:=mso ControlPopup)

        Else

           Set MenuItem = MenuObject.Controls.Add(Type:=mso ControlButton)

          MenuItem.OnAction = PositionOrMacro

           End If

       MenuItem.Caption = Caption

         If FaceId <> “” Then MenuItem.FaceId = FaceId

          If Divider Then MenuItem.BeginGroup = True

   Case 3 ‘ A SubMenu Item

         Set SubMenuItem = MenuItem.Controls.Add(Type:=mso ControlButton)

        SubMenuItem.Caption = Caption

        SubMenuItem.OnAction = PositionOrMacro

          If FaceId <> “” Then SubMenuItem.FaceId = FaceId

          If Divider Then SubMenuItem.BeginGroup = True

          End Select

          Row = Row + 1

      Loop

   

  End Sub

  Sub DeleteMenu()

  ‘   Thu tuc nay se thuc hien khi workbook duoc dong lai

  ‘   Xoa Menus

      Dim MenuSheet As Worksheet

      Dim Row As Integer

      Dim Caption As String

      On Error Resume Next

      Set MenuSheet = ThisWorkbook.Sheets(“MenuSheet”)

      Row = 2

  Do Until IsEmpty(MenuSheet.Cells(Row, 1))

          If MenuSheet.Cells(Row, 1) = 1 Then

   

  Caption = MenuSheet.Cells(Row, 2)

         Application.CommandBars(1).Controls (Caption).Delete

          End If

          Row = Row + 1

      Loop

      On Error GoTo 0

  End Sub

   

  Sub DummyMacro()

      MsgBox “This is a do-nothing macro.”

  End Sub

   

  Để tạo và xóa menu bạn gọi các thủ tục trên khi sự kiện Open và BeforeClose xảy ra.

   

  Private Sub Workbook_Open()

      Call CreateMenu

      MsgBox “A new menu (MyMenu) was created.”, vbInformation

  End Sub

   Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)

      Call DeleteMenu

  End Sub

   
  Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn. Mọi góp ý xin gởi theo địa chỉ email.

  levanduyet@yahoo.com

  ID: A0301_90