• Thứ Tư, 17/12/2003 10:31 (GMT+7)

  Bổ sung trả lời thư bạn đọc

  Trong PC World VN A 5/2002, T.106, quí báo có hướng dẫn cách tổng quát thêm menu Tools vào NC trên Windows. Tôi muốn bổ sung thêm cách thực hiện đơn giản trên Dos, như sau:

  1. Tạo tập tin với tên TOOLS.MNU trong cùng thư mục với tập tin NC.EXE

  2. Soạn thảo nội dung tập tin TOOLS.MNU theo cú pháp:

  Tên_mục_con;Đường_dẫn_đến_tập_tin_ thực_thi

  Ví dụ:

  Xem TU VI; C:\TUVI\TUVI.BAT

  Ra NC va vao luon BKED; NC_EXIT  BKED.EXE

  3. Lưu lại TOOLS.MNU.

  4. Thoát rồi khởi động lại NC, nhấn F9, bạn sẽ thấy xuất hiện menu Tools.

   

  Trong PC World VN A 12/2002, T.113, quí báo có trả lời câu hỏi về cách tính số ngày của tháng hiện tại và số thứ 2, thứ 3.... trong tháng bằng Excel. Tôi xin đóng góp một cách giải quyết đơn giản hơn, dùng hàm có sẵn của VBA.

  Sub DemNgay()

  ‘Tháng hiện tại

  ThangHT = Month(Date)

  ‘Năm hiện tại

  NamHT = Year(Date)

  ‘Số ngày của tháng hiện tại được tính bằng cách lấy số là ngày cuối cùng của tháng

  ‘Dùng mẹo tính số chỉ ngày cuối cùng của tháng: lấy mồng 1 của tháng kế tiếp trừ đi 1

  SoNgayHT = Day(DateSerial(NamHT, ThangHT + 1, 1) - 1)

  MsgBox “Số ngày “ & SoNgayHT

  ‘Số ngày dư so với 28 ngày là

  sodu = SoNgayHT - 28

   ‘Nếu số dư = 0 thì tất cả các thứ trong tuần chỉ có 4 ngày

  If sodu = 0 Then

  MsgBox “Tất cả các ngày trong tháng chỉ có 4 ngày”

  Else

  ‘Ngày đầu tiên của tháng là thứ mấy với quy ước trả về 1 là chủ nhật, 2 là thứ 2, 3 là thứ 3.... và 7 là thứ 7

  Thu = Weekday(DateSerial(namht, thanght, 1))

   ‘Số ngày có 5 ngày trong tháng là

  For i = 0 To sodu - 1 Step 1

  ngay = (Thu + i) Mod 7

  If ngay = 0 Then

  chungay = “, Thứ 7”

  ElseIf ngay = 1 Then

  chungay = “, Chủ nhật”

  Else

  chungay = “, Thứ “ & ngay

  End If

  kq = kq & chungay

  Next

  MsgBox “Thứ có 5 ngày trong tháng là” & kq & “. Các ngày khác có 4 ngày”

  End If

  End Sub

  Nguyễn Phương Thảo
  Trung tâm Tin học ABC

  ID: A0303_100