• Thứ Ba, 16/12/2003 14:32 (GMT+7)

  Lịch Vạn Niên trên... bảng tính Excel

      Để giúp người dùng máy tính có thể tự tính nhanh một ngày bất kỳ theo hệ Can Chi hay lịch Vạn Niên, tôi xin giới thiệu một chương trình tạm gọi là “Lịch Vạn Niên thế kỷ XX - XXI” lập trên bảng tính MS-Excel. Việc xây dựng chương trình chỉ đòi hỏi kiến thức thông thường về Excel, còn sử dụng thì gần như bất cứ ai biết dùng máy tính đều có thể tự mình tra cứu.

   

  Bảng Mã Số Can Chi

      Thành phần cơ bản của chương trình là bảng mã số Can Chi. Bảng này được lập theo quy tắc chuyển đổi năm dương lịch sang năm theo hệ Can Chi. Bảng gồm 2 cột với 60 dòng không kể dòng tiêu đề. Cột “Mã số” được đánh số từ 0 đến 59. Cột “Can Chi” bắt đầu với Canh Thân và kết thúc với Kỷ Mùi. Cách tính năm theo hệ Can Chi là lấy năm dương lịch chia cho 60, số dư chính là mã số Can Chi. Tra bảng tìm được năm Can Chi. Chẳng hạn năm 2003 chia cho 60 được 33 dư 23. Tra số 23 trong bảng được năm Quý Mùi.

      Dùng bảng mã số Can Chi để tìm Can Chi cho một ngày bất kỳ như sau:

      - Chọn một ngày nào đó trong quá khứ làm mốc rồi tính trước Can Chi và mã số của ngày đó. Chẳng hạn ngày 01/01/1901 là ngày Kỷ Mão, ứng với mã số 19 trong bảng.

      - Tính xem từ ngày đó đến ngày tra cứu có bao nhiêu ngày. Chẳng hạn từ ngày 01/01/1901 đến ngày 01/02/2003 (1 Tết Quý Mùi) là 37.286 ngày. Excel có thể nhanh chóng tính giúp bạn bằng phép tính đơn giản là lấy ngày sau trừ ngày trước.

      - Lấy số ngày vừa tính được chia cho 60, đem số dư cộng với 19 được mã số Can Chi của ngày tra cứu. Trong ví dụ trên, số dư của phép chia 37.286 cho 60 là 26, cộng với 19 được 45. Trong bảng mã số, số 45 ứng với Ất Tỵ. Vậy ta tính được ngày 01/02/2003 là ngày Ất Tỵ.

   

  Lập Chương Trình Tìm Ngày Theo Hệ Can Chi

      Bạn hãy mở một worksheet. Tại dòng đầu tiên gõ nhan đề “Lịch Vạn Niên TK XX-XXI”. Tại các ô từ A3 đến A8, bạn hãy gõ các nhãn sau:

  A3   Mốc giới:

  A4   Ngày hiện tại:

  A5   Ngày tra cứu:

  A6   Số ngày:

  A7   Mã số:

  A8   Can Chi:

   

      Vùng A10 - B70 dành cho bảng mã số Can Chi với hai ô đầu tiên A10 và B10 làm tiêu đề cột (“Mã số” và “Can Chi”). Sau khi lập xong bảng mã số Can Chi, hãy nhập công thức cho các ô B3 đến B8 như sau:

  B3   01-01-1901

  B4   = TODAY()

  B5   = B4

  B6   = B5 - B3

  B7   = Mod(Mod(B6 , 60) + 19 , 60)

  B8   = Vlookup(B7, A11:B70, 2)

   

      Bạn cần chú ý chọn định dạng thích hợp cho từng ô. Chẳng hạn các ô B3, B4, B5 cần chọn định dạng “Custom” với mẫu tự “dd-mm-yyyy”. Còn các ô B6, B7, B8 phải chọn định dạng General.

      Với công thức tại các ô B4, B5 như trên, mỗi khi mở worksheet bạn đã có sẵn một trang lịch Vạn Niên của ngày hiện tại do Excel dâng tặng. Muốn tra cứu một ngày bất kỳ sau ngày 01/01/1901, bạn chỉ cần nhập ngày đó vào ô B5 rồi gõ Enter. Tra cứu xong rồi, bạn hãy nhập lại công thức “= B4” tại ô B5 để có lịch Vạn Niên tự động hàng ngày

  Hoàng Tô Khương
  Công ty xây dựng và PTNT 1
  Email: rdcc1@hn.vnn.vn

   

  ID: A0305_98