• Thứ Sáu, 26/12/2003 11:33 (GMT+7)

  Hiên password với Visual Basic


  Picture

  Vì lý do bảo mật, ô nhập mật khẩu (password) trong các ứng dụng chỉ hiển thị dấu hoa thị "*". Cũng vì lý do bảo mật, thường password được chọn khá dài và gồm tổ hợp nhiều ký tự phức tạp, vì thế có khi bạn quên mất mình đã nhập những gì. Chương trình dưới đây có khả năng chuyển đổi các password dưới dạng dấu hoa thị sang dạng text thông thường. Bạn có thể sử dụng nó để tìm lại mật mã trong các ứng dụng cho phép lưu lại password nhưng chỉ hiển thị dưới dạng dấu hoa thị, chẳng hạn như Instant Messenger, Dial-up...
  Đầu tiên, bạn khởi động Visual Basic, tạo một project mới đặt tên là Showpasswords. Chúng ta sẽ xây dựng một module thực hiện công việc giải mã password. Bạn vào menu Project, chọn Add Module, trong phần soạn code cho module bạn nhập vào nội dung như sau:

  Option Explicit

  ' Sử dụng hàm API trong Windows

  Declare Function EnumChildWindows Lib "user32" ( _

  ByVal hWndParent As Long, _

  ByVal lpEnumFunc As Long, _

  ByVal lParam As Long) As Long

  Declare Function EnumWindows Lib "user32" ( _

  ByVal lpEnumFunc As Long, _

  ByVal lParam As Long) As Long

  Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" ( _

  ByVal hWnd As Long, _

  ByVal wMsg As Long, _

  ByVal wParam As Integer, _

  ByVal lParam As Long) As Long

  Public Declare Function ShowWindow Lib "user32" ( _

  ByVal hWnd As Long, _

  ByVal nCmdShow As Long) As Long

  Private Const EM_GETPASSWORDCHAR = &HD2

  Private Const EM_SETPASSWORDCHAR = &HCC

  Private Const EM_SETMODIFY = &HB9

  Private Const SW_HIDE = 0

  Private Const SW_SHOW = 5

  ' Xác định các chương trình đang chạy

  Private Function EnumWindowsProc(ByVal hWnd As Long, ByVal lParam As Long) As Long

  EnumChildWindows hWnd, AddressOf EnumWindowsProc2, 1

  EnumWindowsProc = True

  End Function


  'Xử lý các textbox chứa password

  Private Function EnumWindowsProc2(ByVal hWnd As Long, ByVal lParam As Long) As Long

  If SendMessage(hWnd, EM_GETPASSWORDCHAR, 0, 1) Then

  UpdateWindow hWnd

  End If

  EnumWindowsProc2 = True

  End Function


  ' Hiện password và làm refresh các đối tượng textbox

  Private Sub UpdateWindow(hWnd As Long)

  SendMessage hWnd, EM_SETPASSWORDCHAR, 0, 1

  SendMessage hWnd, EM_SETMODIFY, True, 1

  ShowWindow hWnd, SW_HIDE

  ShowWindow hWnd, SW_SHOW

  End Sub

  'Hàm để form chính sử dụng

  Public Function Showpasswords()

  EnumWindows AddressOf EnumWindowsProc, 1

  End Function

  Kết thúc phần soạn code cho module, bạn chọn Form1 (đã có sẵn) trong project, kéo thả đối tượng Command button từ Toolbox vào form và đặt thuộc tính Name, Caption cho Command button này lần lượt là "cmdShowpass" và "Show passwords". Trong phần soạn code cho form bạn nhập vào nội dung sau:

  Option Explicit

  Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" _

  Alias "ShellExecuteA" ( _

  ByVal hWnd As Long, _

  ByVal lpOperation As String, _

  ByVal lpFile As String, _

  ByVal lpParameters As String, _

  ByVal lpDirectory As String, _

  ByVal nShowCmd As Long) As Long

  Private Sub cmdShowpass_Click()

  ShowPasswords

  End Sub

  Vậy là xong, bạn biên dịch chương trình và đặt tên là ShowPass.exe chẳng hạn. Bạn hãy mở một ứng dụng nào đó có ô nhập password như Dial-up và nhập password vào nhưng đừng nhấn OK vội mà hãy để nguyên đó. Chạy chương trình ShowPass và nhấn nút Show passwords. Bạn hãy thử nhìn xem bây giờ ô password trông như thế nào.
  Chương trình này rất nhỏ gọn, dung lượng chỉ có 20KB.ÿ

  Mai Tiến
  maitienbk@yahoo.com

   

  ID: A0311_117