• Thứ Tư, 07/01/2004 16:45 (GMT+7)

  Đăng nhập Windows 9x tự động


  PC World VN số 1 và 3-2002 đã giới thiệu một số kỹ thuật liên quan đến đăng nhập an toàn nhưng còn để ngỏ vấn đề “vào thẳng Windows”. Cuối cùng, giải pháp cũng đã được tìm thấy, đó là dùng phần mềm chỉnh giao diện người sử dụng TweakUI.exe lấy từ địa chỉ http://www.microsoft.com/ntworkstation/downloads/PowerToys/Networking/NTTweakUI.asp. Bạn nhấp đúp vào tập tin khả thi  tự bung này của WinZip để đưa 4 tập tin thành phần vào thư mục nào đó (ngầm định vào C:\Windows\ Temp). Tiếp theo, bạn nhấn phím phải chuột tại file văn bản TweakUI.inf (chứa Setup Information), chọn Install. Cài xong, vào Control Panel, chuyển đến biểu tượng Tweak UI mới xuất hiện, nhấn đúp để mở hộp thoại Tweak UI.

  Vào trang Logon chọn “Log on automatically at system startup”, phía dưới nhập User name và Password được sử dụng để đăng nhập thẳng Windows. Tuy không bắt buộc, nhưng Microsoft khuyến cáo không chọn “Clear Last User at logon” trong trang Paranoia. Toàn bộ cấu hình này được lưu trong HKEY_LOCAL_ MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Winlogon  của Registry, chẳng hạn với các giá trị sau:

   

  “AutoAdminLogon” = “1”

  “DefaultUserName” = “totuan”

  “DefaultPassword” = “x301”

  “DontDisplayLastUserName” = “0”

   

  Như vậy, bạn không giấu được mật khẩu. Bạn cũng nên lưu ý là không thể sao lưu Winlogon vào tập tin AutoLogon.reg để sửa nhánh này trên máy khác nhằm đảm bảo đăng nhập tự động mà không có sự trợ giúp của TweakUI.  Chú ý:
  Để tự động đăng nhập có hiệu lực, cần mở Network trong Control Panel, chọn Client for Microsoft Networks làm Primary Network Logon, vì dùng Microsoft Family Logon sẽ không thành công.  Khi khởi động Windows và hộp thoại Logon vừa mở ra, nếu bạn không muốn vào thẳng Windows với User name đã đăng ký, hãy nhanh tay nhấn, giữ phím Shift, hộp thoại này được giữ lại để nhập tên và mật khẩu khác. Điều bất ngờ là nếu trước đó đã thiết lập đăng nhập an toàn (xem PCW VN số 1, 3-2002), bây giờ lại có thể “Cancel” thoải mái. Để quay về với chế độ này, cần xoá dấu chọn cho Log on automatically at system startup trong Tweak UI, sau đó vào Network chọn Microsoft Family Logon thay Client for Microsoft Networks.
  Trong thực tế có thể nảy sinh nhu cầu Lập trình đăng nhập tự động hoá (Automated Login Script). Giả sử trên mạng có máy chủ Server1 chạy Windows NT/2000/XP. Trong thư mục C:\Users có nhiều thư mục con với tên trùng với tên đăng nhập của người sử dụng, ví dụ C:\Users\Hien được chia sẻ (share) cho user Hien, C:\Users\Tuan cho user Tuan. Cần tổ chức trên các máy trạm dùng Windows 9x/Me sao cho user Hien sau khi đăng nhập, truy cập được ổ đĩa luận lý (lô-gic) H: ánh xạ vào C:\Users\Hien của Server1, còn user Tuan làm việc được với cùng ổ H: nhưng phải tương ứng với C:\Users\Tuan của máy chủ. Ta dùng Windows Scripting Host (WSH) với ngữ bản trình là VBScript. Nếu máy chưa có WSH, vào Control Panel, mở Add/Remove Programs, vào trang Windows Setup, chọn Accessories, nhấn Details, chọn Windows Scripting Host ở gần cuối danh sách, nhấn Ok (có thể được yêu cầu lắp đĩa cài đặt Windows). Thử soạn trình bản AutoLogon.vbs sau trong một thư mục nào đó:

   

  Dim oNet, sUser, startTime

  Set oNet =   CreateObject(“WScript.Network”)

  sUser = oNet.UserName

  startTime = Now

  Do While sUser = “”

     If DateDiff(“s”, startTime, Now) > 30 Then Wscript.Quit

     Wscript.Sleep 500

     sUser = oNet.UserName

  Loop

  oNet.MapNetworkDrive “h:”, “\\server1\” & sUser

   

  Trình bản này dùng đặc tính UserName của đối tượng oNet để lấy tên đăng nhập. Vòng lặp Do While-Loop dùng để chờ người dùng đăng nhập xong (cứ nửa giây lại kiểm tra một lần, còn sau 30 giây vẫn chưa xong thì ra khỏi trình bản không làm gì). Tên đăng nhập được gửi vào biến sUser. Phương thức MapNetworkDrive của oNet dùng ánh xạ ổ đĩa, tức tạo ổ đĩa ảo (tham số thứ nhất) tương ứng với thư mục nào đó được share từ máy chủ. Chú ý trước tên server có hai dấu chéo ngược (quy tắc UNC - Universal Naming Convention).

  Thực hiện AutoLogon.vbs có thể bằng nhấp đúp hoặc tự động bằng cách tạo shortcut đến nó rồi đưa vào thư mục Start Menu\Programs\StartUp (để mở thư mục này hãy nhấn phím phải chuột tại vùng trống trên thanh tác vụ, chọn Properties, vào trang Start Menu Programs, nhấn Advanced, mở nhánh Programs, chọn StartUp).

  Phải dùng đến TweakUI chứng tỏ vấn đề đặt ra không đơn giản. Nếu có thêm bộ bấm giờ để đúng giờ nào đó máy khởi động, vào thẳng Windows, tự động kết nối internet, lấy về các e-mail và trang Web cần thiết, xong xuôi phát ra âm thanh báo hiệu, chỉ là vấn đề kỹ thuật (để thiết lập các tác vụ vận hành theo lịch sắp sẵn, mở My Computer  nhấp đúp vào Scheduled Tasks).


  Tô Tuấn

  E-mail: totuan@tlnet.com.vn

  ID: A0205_78