• Thứ Năm, 08/01/2004 10:32 (GMT+7)

  Tiếng Việt trên title bar và menu bar

  PC World VN số 01/2002 có giới thiệu 2 bài viết về vấn đề tiếng Việt trong lập trình Windows. Tôi cũng xin đưa ra cách giải quyết của mình để trao đổi cùng bạn đọc.
  Cách làm này liên quan đến một cấu trúc có tên là NONCLIENTMETRICS. Cấu trúc này chứa các thuộc tính “NonClient Area” của một window: Border, Menu Bar, Title Bar, và Scroll Bar. Để hiển thị tiếng Việt trên Title Bar và Menu Bar, bạn chỉ cần thay đổi thuộc tính của font mặc định thành font tiếng Việt mong muốn. Chúng ta sẽ dùng hàm Windows API: SystemParametersInfo với hai  tác vụ: SPI_GETNONCLIENTMETRICS và SPI_SETNONCLIENTMETRICS.
  Tuy nhiên, cách làm này có nhược điểm là sau khi được thay đổi, ngoài các form của chương trình, các ứng dụng khác đang chạy cũng bị đổi font. Cách giải quyết là mỗi khi chương trình của bạn bị Deactive thì bạn nạp font cũ, và khi nó được Activate thì bạn lại nạp font tiếng Việt. Cách của tôi là nạp font tiếng Việt có kiểu dáng gần giống font “MS Sans Serif” của Windows, người dùng sẽ không nhận thấy sự thay đổi font, mà chương trình cũng đỡ rắc rối và ổn định hơn.
  Trong bài này tôi chọn font “VNI-Times”, một font rất phổ biến để làm thí dụ. Trước hết bạn khai báo các kiểu, hàm API. Các kiểu, hàm này bạn nên sao chép từ trình APIViewer.

   

  Private Const LF_FaceSize = 32

  Private Type LOGFONT

          lfHeight As Long

          lfWidth As Long

          lfEscapement As Long

          lfOrientation As Long

          lfWeight As Long

          lfItalic As Byte

          lfUnderline As Byte

          lfStrikeOut As Byte

          lfCharSet As Byte

          lfOutPrecision As Byte

          lfClipPrecision As Byte

          lfQuality As Byte

          lfPitchAndFamily As Byte

          lfFaceName(1 To LF_FaceSize) As Byte

  End Type

  Private Type NONCLIENTMETRICS

          cbSize As Long

          iBorderWidth As Long

          iScrollWidth As Long

          iScrollHeight As Long

          iCaptionWidth As Long

          iCaptionHeight As Long

          lfCaptionFont As LOGFONT

          iSMCaptionWidth As Long

          iSMCaptionHeight As Long

          lfSMCaptionFont As LOGFONT

          iMenuWidth As Long

          iMenuHeight As Long

          lfMenuFont As LOGFONT

          lfStatusFont As LOGFONT

          lfMessageFont As LOGFONT

  End Type

  Private Const SPI_SetNonClientMetrics = 42

  Private Const SPI_GetNonClientMetrics = 41

  Private Declare Function SystemParametersInfo Lib “user32” Alias “SystemParametersInfoA” (ByVal uAction As Long, ByVal uParam As Long, ByRef lpvParam As Any, ByVal fuWinIni As Long) As Long

   

  Sau đó là các hàm của chương trình:

   

  Private Const REG_StructureSize = 340 ‘Size of NONCLIENTMETRICS

  Private Const VNI_FontHeight = -13

  Private Const VNI_FontWeight = 700

  Private Const VNI_FontName = “VNI-Times”

  Private Const VNI_FontLen = 9 ‘Len(VNI_FontName)

   

  FontHeight=-13 tương đương với Size=10 và –11 là Size=8, FontWeight= 700 tương đương kiểu Bold, 400 là kiểu Normal,  bạn có thể thay đổi tùy thích, và có thể tùy biến kiểu Italic, Underline hay StrikeOut bằng cách thay đổi thuộc tính lfItalic, lfUnderline, lfStrikeOut … Tiếp theo là các biến:

   

  Private FontMetric As NONCLIENTMETRICS

  Private OldFontMetric As NONCLIENTMETRICS

   Và 2 thủ tục: ChangeFont làm công việc lưu font mặc định vào biến OldFontMetric thay đổi font thành font mới; RestoreFont nạp font mặc định từ OldFontMetric.

  Private Sub ChangeFont()

      Dim I As Integer

      Dim VarGT As Long

      Dim VarHeight As Long

      Dim VarWeight As Long

      Dim VarStr As String

      FontMetric.cbSize = REG_StructureSize

  VarGT=SystemParametersInfo (SPI_GetNonClientMetrics,REG_ StructureSize,FontMetric, 0)

      OldFontMetric = FontMetric

      FontMetric.lfCaptionFont.lfHeight = VNI_FontHeight

      FontMetric.lfCaptionFont.lfWeight = VNI_FontWeight

      FontMetric.lfMenuFont.lfHeight = VNI_FontHeight

      FontMetric.lfMenuFont.lfWeight = VNI_FontWeight

      VarStr = VNI_FontName

      For I = 1 To LF_FaceSize

          If I <= VNI_FontLen Then

               FontMetric.lfCaptionFont.lfFaceName(I) = CByte(Asc(Mid(VarStr, I, 1)))

               FontMetric.lfMenuFont.lfFaceName(I) = CByte(Asc(Mid(VarStr, I, 1)))

          Else

               FontMetric.lfCaptionFont.lfFaceName(I) = 0

               FontMetric.lfMenuFont.lfFaceName(I) = 0

          End If

      Next I

  VarGT=SystemParametersInfo (SPI_SetNonClientMetrics,REG_ StructureSize,FontMetric, 0)

  End Sub

   

  Private Sub RestoreFont()

      Dim VarGT As Long

       VarGT=SystemParametersInfo (SPI_SetNonClientMetrics,REG_ StructureSize,OldFontMetric,0)

  End Sub

   

  Chèn các đoạn mã trên vào phần General/Decration, rồi thêm đoạn mã sau:

   

  Private Sub Form_Load()

      ChangeFont

  End Sub

   

  Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

      RestoreFont

      End

  End Sub

  Chúc bạn thành công.

  Hồng Linh
  E-mail: ngay23@yahoo.com

   

   

  ID: A0202_78