• Thứ Tư, 07/01/2004 16:26 (GMT+7)

  "Kéo" và "thả" với Visual Basic.


  Trong nhiều ứng dụng Windows, người dùng có thể thực hiện “kéo” và “thả” (drag and drop) các đối tượng qua lại giữa hai hộp danh sách, bài viết này giới thiệu một cách làm đơn giản trong Visual Basic cho phép thực hiện tương tự.
  Tạo một project trong Visual Basic, thêm hai ListBox (lstDraggedItems, lstDroppedItems) và một TextBox (txtItem) vào Form chính (frmMain).
  Nhập đoạn mã sau cho sự kiện Load của Form

  Private Sub Form_Load()
   
  ‘Thiết lập thuộc tính Visible của TextBox thành False.
   
  txtItem.Visible = False
   
  ‘Thêm các mục cho lstDraggedItems

   lstDraggedItems.AddItem “Main Board”
    
  lstDraggedItems.AddItem “Proccessor”
    
  lstDraggedItems.AddItem “Monitor”
    
  lstDraggedItems.AddItem “RAM”
     
  lstDraggedItems.AddItem “Hard Disk”
     
  lstDraggedItems.AddItem “Floppy drive”
     
  lstDraggedItems.AddItem “CD-ROM”
     
  lstDraggedItems.AddItem “Mouse”
     
  lstDraggedItems.AddItem “Keyboard”
    
  lstDraggedItems.AddItem “Speaker”
  End Sub

  Trong sự kiện MouseDown của Listbox lstDraggedItems thêm đoạn mã sau, ở đây có sử dụng thêm biến draglst để kiểm tra khi kéo và thả tại cùng một hộp danh sách.

   Dim draglst As Boolean

  Private Sub lstDraggedItems_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  ‘ Kiểm tra nếu hết số mục chọn bằng 0 thì không thực hiện

  If lstDraggedItems.ListCount = 0 Then

  Exit Sub

  End If

  draglst = True

  ‘Gán nội dung và tọa độ cho TextBox txtItem và thực hiện Drag.

  txtItem.Text = lstDraggedItems.Text

  txtItem.Top = Y + lstDraggedItems.Top

  txtItem.Left = X + lstDraggedItems.Left

  txtItem.Drag

  End Sub

   

  Trong sự kiện DragDrop của ListBox lstDroppedItems thêm đoạn mã sau:

   

  Private Sub lstDroppedItems_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)

  ‘Kiểm tra việc kéo thả tại cùng một hộp danh sách.

  If Not draglst Then

  Exit Sub

  End If

  ‘Thêm mục mới vào ListBox lstDroppedItems.

  lstDroppedItems.AddItem txtItem.Text

  ‘Xóa mục cũ trong ListBox lstDraggedItems.

  lstDraggedItems.RemoveItem (lstDraggedItems.ListIndex)

  End Sub

   

  Để cho phép kéo và thả theo chiều ngược lại, bạn chỉ cần viết thêm mã lệnh sự kiện MouseDown cho lstDroppedItems và sự kiện DragDrop cho lstDraggedItems.

   

  Private Sub lstDroppedItems_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)

  If lstDroppedItems.ListCount = 0 Then

  Exit Sub

  End If

  draglst = False

  txtItem.Text = lstDroppedItems.Text

  txtItem.Top = Y + lstDroppedItems.Top

  txtItem.Left = X + lstDroppedItems.Left

  txtItem.Drag

  End Sub

  Private Sub lstDraggedItems_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)

  If draglst Then

  Exit Sub

  End If

  lstDraggedItems.AddItem txtItem.Text

  lstDroppedItems.RemoveItem (lstDroppedItems.ListIndex)

  End Sub

  Nguyễn Đỗ Văn
  Lớp Tin Học K34 - Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Cầu Giấy - Hà Nội
  ngdovan@yahoo.com

  ID: A0301_91