• Thứ Hai, 15/03/2004 13:31 (GMT+7)

  Tạo bảng chọn dữ liệu trong Excel

  Ngoài khả năng xử lý bảng tính, Excel còn có những công cụ tăng hiệu quả công việc, ví dụ như giúp bạn chọn nhanh từ các bảng dữ liệu đồ sộ. Ở đây tôi xin đưa ra một ví dụ nhỏ về việc tạo form để chọn mã sản phẩm từ bảng dữ liệu sản phẩm.

  Ví dụ trong sheet MaSanPham, tôi có bảng mã sản phẩm như hình 1.


                       Hình 1

  Tôi đặt tên cho vùng A2:B570 là MaSanPham. Đánh dấu vùng A2:B570 rồi vào Insert.Name.Define, nhập MaSanPham trong hộp thoại Names in Workbook (hình 2), sau đó nhấn OK.
  Bây giờ đến phần thiết kế form để người dùng chọn mã sản phẩm. Từ cửa sổ Excel bạn nhấn tổ hợp phím Alt+F11. Cửa sổ VBE xuất hiện, sau đó bạn chọn Insert.UserForm. Đặt tên form là frmDataSelector, thuộc tính Caption là Data Selector. Trên form đặt các đối tượng sau: 1 TextBox có tên là TxtCode, 1 nút lệnh cmdOK, 1 nút lệnh là cmdCancel, 1 ListView là LVDataSelector (hình 3). Nếu không có đối tượng ListView trên thanh Toolbox, bạn phải vào Tools.Additional Controls và chọn Microsoft ListView Control.
  Sau đó bạn chọn Insert.Module, đặt tên Module là DataSelector và gõ vào đoạn mã sau:

  Option Explicit
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Function RangeNameExists(Nname) As Boolean

  ' Kiểm tra xem tên có tồn tại hay không

  ' Nếu tồn tại thì hàm trả về TRUE

  Dim n As Name

  RangeNameExists = False

  For Each n In ActiveWorkbook.Names

  If UCase(n.Name) = UCase(Nname) Then

  RangeNameExists = True

  Exit Function

  End If

  Next n

  End Function

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Đây là hàm để xuất các dữ liệu từ bảng đã được đặt tên sang mảng
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''
  Function TableToArray(ByVal TableName As String)

  Dim arr

  Dim vRange As Range

  Dim i As Long, j As Long, m As Long, n As Long

  If Not RangeNameExists(TableName) Then Exit Function 'Nếu không tồn tại thì thoát 


                  Hinh 2

  On Error Resume Next

  Set vRange = Range(TableName)

  i = vRange.Rows.count

  j = vRange.Columns.count

  ReDim arr(1 To i, 1 To j)

  For m = 1 To i

  For n = 1 To j

  arr(m, n) = vRange(m, n).Value

  Next n

  Next m

  TableToArray = arr

  Set vRange = Nothing

  End Function

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''
  'Chuyển từ mảng sang ListView và định dạng ListView
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''

  Sub ArrayToListview(ByVal VlistView As Listview, ByVal InputArray)

  Dim m As Long

  Dim i As Integer, j As Integer

  Dim bHang As Long, bCot As Long, bHeader As Integer

  Dim it As ListItem

  Dim anItem

  If Not IsObject(VlistView) Then Exit Sub

  On Error Resume Next

  'Đếm số hàng và số cột trong InputArray

  bHang = UBound(InputArray, 1)

  bCot = UBound(InputArray, 2)

  'Định dạng ListView

  VlistView.View = lvwReport

  VlistView.FullRowSelect = True

  VlistView.MultiSelect = False

  VlistView.Gridlines = True

  VlistView.LabelEdit = lvwManual

  VlistView.HideColumnHeaders = True

  bHeader = VlistView.ColumnHeaders.count

  Select Case bHeader 'Xác định số cột của ListView

  Case Is < bCot

  For i = bHeader + 1 To bCot

  VlistView.ColumnHeaders.Add i

  Next i

  Case Is = bCot

  'Do nothing
   


                          Hình 3

  Case Is > bCot

  'Do nothing

  End Select

  'Điền các giá trị từ Inputarray vao Listview

  For i = 1 To bHang

  For j = 1 To bCot

  anItem = InputArray(i, j)

  If j = 1 Then

  Set it = VlistView.ListItems.Add()

  it.Text = anItem

  Else

  it.SubItems(j - 1) = anItem

  End If

  Next j

  Next i

  'Đặt chiều rộng các cột

  For i = 1 To bCot

  VlistView.ColumnHeaders(i).Width = 150

  Next i

  Set it = Nothing

  Exit Sub

  Tbloi:

  MsgBox 'Xin lỗi, không thể đưa mảng vào Listview ' , vbCritical, 'Thông báo'

  End Sub

  ''''''''''''''''''''''''''''''''''
  'Đưa từ bảng vào mảng, sau đó đưa từ mảng vào ListView
  'Và dĩ nhiên bạn cũng có thể chuyển từ bảng vào ListView

  Sub NhapDuLieu()

  On Error Resume Next

  Call DataSelector('MaVatTu')

  End Sub

  Sub DataSelector(Tenbang As String)

  Dim bMang1

  On Error Resume Next

  bMang1 = TableToArray(Tenbang)

  Call ArrayToListview(frmDataSelector.LVDataSelector, bMang1)

  frmDataSelector.Show

  End Sub

  Đoạn mã của frmDataSelector như sau:

  Private Sub cmdCancel_Click()

  Unload Me 'Thoát

  End Sub

  Private Sub cmdOK_Click()

  Dim bGiatrichon

  On Error Resume Next

  bGiatrichon = LVDataSelector.SelectedItem.Text

  ActiveCell.Value = bGiatrichon 'Đặt giá trị bạn chọn vào ô hiện tại

  End Sub 


                               Hình 4

  'Mục đích của hàm sau nhằm cuộn danh sách trong ListView đến mã tương tự trong 'danh sách khi người sử dụng gõ vào 'Textbox txtCode các ký tự đầu tiên của mã.

  Private Sub txtCode_Change()

  Dim it As ListItem

  On Error Resume Next

  btim = Me.txtCode.Text

  Set it = Me.LVDataSelector.FindItem(btim, lvwText, , lvwPartial)

  bindex = it.Index

  Me.LVDataSelector.ListItems.Item(bindex).Selected = True

  Me.LVDataSelector.ListItems.Item(bindex).EnsureVisible

  Set it = Nothing

  End Sub


                    Hinh 5

  Giả sử bây giờ muốn lấy mã sản phẩm từ bảng MaSanPham, trong sheet MaSanPham, khi nhấn chuột phải ở cột 1 của Sheet2 thì đoạn mã trong Sheet2 như sau (hình 4):

  Private Sub Worksheet_BeforeRightClick (ByVal Target As Range, Cancel As _ Boolean)

  If Target.Column = 1 Then

  Cancel = True

  Call NhapDuLieu

  End If

  End Sub

  (Xem hình 5)
  Bây giờ bạn hãy trở về cửa sổ Excel, chọn một ô bất kỳ ở cột 1 của Sheet2, nhấn chuột phải thì sẽ có form Data Selector hiện ra như hình 5, bạn hãy thử gõ vào các ký tự đầu tiên của mã sản phẩm bạn cần... và sẽ thấy nó hoạt động như thế nào.
  Chúc các bạn thành công. Mọi ý kiến góp ý bạn gửi về địa chỉ email của tác giả.ÿ

  Lê Văn Duyệt
  levanduyet@pmail.vnn.vn

   

  ID: A0401_99