• Thứ Năm, 06/05/2004 11:13 (GMT+7)

  Góp ý bài "Hiệu ứng form trong VB6"

  Trên báo TGVT A tháng 2/04 trang 93, bạn Vũ Thắng có nêu cách làm các hiệu ứng động cho form với VB6 rất tuyệt. Tuy nhiên nếu trong frmDemo chỉ có duy nhất một listbox và trong listbox không có list nào (listcount=0) thì không có hiệu ứng gì xảy ra cả, hoặc nếu listcount>0 thì đường viền của listbox sẽ có màu đen đậm. Tôi rất thích cách xuất hiện của form từ từ rõ dần và khi unload sẽ từ từ mờ dần nên tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cách làm hiệu ứng tránh được các tình trạng với listbox nêu trên bằng 3 hàm API: SetWindowLong,GetWindowLong và SetLayeredWindowAttributes. (Mọi vấn đề liên quan đến các hàm API của Window bạn có thể lên website www.allapi.net và downdload AllApiNetWork, chương trình giải thích khá đầy đủ về các hàm API, các đối số, ghi chú, ví dụ bằng VB6 và VB7).

  Tạo một Standard Project mới trong VB6. Vào ViewCode và khai báo các hàm, hằng cần dùng (bạn có thể mở tiện ích đi kèm VB6 là APILoad cho nhanh và chính xác):

  Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" _

     (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long

  Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" _

     (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, _

     ByVal dwNewLong As Long) As Long

  Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" _

     (ByVal hWnd As Long, ByVal crKey As Long, _

     ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long

  Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)

  Private Const LWA_ALPHA = &H2

  Private Const WS_EX_LAYERED = &H80000

  Dim m_lAlpha

  Hàm SetLayeredWindowAttributes làm cho form mờ hay rõ tùy vào đối số bAlpha (nhỏ nhất là 0, lớn nhất là 255). Do đó để form từ từ rõ (hoặc mờ) bạn sẽ phải sử dụng 2 Timer.

  Đưa vào form 2 đối tượng Timer1, Timer2 (Enable=False, Interval=70). Viết code cho Timer1 và Timer2. Timer1 làm form rõ dần và Timer2 làm form mờ dần.

  Private Sub Timer1_Timer()

      m_lAlpha = m_lAlpha + 15

     If (m_lAlpha > 255) Then

        m_lAlpha = 255

        Timer1.Enabled = False

     Else

      SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, 0, m_lAlpha, LWA_ALPHA

     End If

  End Sub

   

  Private Sub Timer2_Timer()

      m_lAlpha = m_lAlpha - 15

     If (m_lAlpha < 0) Then

       m_lAlpha = 0

       Unload me

     Else

  SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, 0, m_lAlpha, LWA_ALPHA

  End if

  End Sub

  Do đối tượng Timer của chúng ta hoạt động sau khi Form_Load nên chúng ta phải thiết lập Layer của form là vô hình (không phải Visible=false) mà bằng SetLayerWindowAttributes với bAlpha=0.

  Private Sub Form_Load()

   Dim lStyle As Long

    lStyle = GetWindowLong(Me.hWnd, GWL_EXSTYLE)

    lStyle = lStyle Or WS_EX_LAYERED

    SetWindowLong Me.hWnd, GWL_EXSTYLE, lStyle

    SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, 0, 0, LWA_ALPHA

    Timer1.Enabled = True

  End Sub

  Khi nhấn vào dấu "X" trên titlebar của form thì chương trình của chúng ta sẽ bị "cúp điện ngay" nên không thể thấy hiệu ứng mờ dần do đó ta phải "phá bỏ cầu dao" bằng thủ tục Form_QuerryUnload (xảy ra trước khi Form_Unload).

  Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)

  If UnloadMode <> vbFormCode Then '// nếu unload bằng cách nhấn "X"

   Cancel = True

   Timer2.Enable=True

  End If

  End Sub

  Xong rồi, bạn thử nhấn F5 xem!

  Ngoài ra, tôi muốn giới thiệu với các bạn "một món đồ trang sức" để làm đẹp cho form bằng các hiệu ứng tô màu Dọc (vertical), Ngang (Horizontal), Xéo (Diagonal), Từ góc (From Conner), Từ giữa (From Center) hệt như hiệu ứng "Fill Effects" cho màu nền của MS Word (Format.BackGround.Fill Effects).

  Tạo một Standard Project mới. Add thêm một Module

  ***Trong Module****

   Dim Red,Green,Blue

  '// Tạo các kiểu tô cần dùng:

   Public Enum DrawStyle

    Vertical = 0

    Horizontal = 1

    DiagonalUp = 2

    DiagonalDown = 3

    FromConner = 4

    FromCenter = 5

    HaflHorizontalUp = 6

    HaflHorizontalDown = 7

    HaflVerticalLeft = 8

    HaflVerticalRight = 9

    HaflDiagonalUp1 = 10

    HaflDiagonalUp2 = 11

    HaflDiagonalDown1 = 12

    HaflDiagonalDown2 = 13

    FromConner1 = 14

    FromConner2 = 15

    FromConner3 = 16

    FromConner4 = 17

   End Enum

  '//Nếu vào Fill Effects của Word bạn sẽ thấy 2 cách tô trên là nguyên thủy (tô đầy object), còn 2 //cách tô dưới là ghép của 2 cái trên lại nên chúng ta sẽ có thêm các cách tô từ 6->17 trong Enum.           

  '//Do tô màu theo kiểu lan tỏa nên chúng ta sẽ phải tính độ lan tỏa giữa các màu. Function sau sẽ đổi                  //màu ra số theo hệ RGB. Vd: vbRed =RGB(255,0,0)

  Public Function Analyze(Chroma As ColorConstants)

    Dim rr, gr, br As Long

    rr = 1: gr = 256: br = 65536

    Dim rest As Long

    rest = Chroma \ br

    Blue = rest

    Chroma = Chroma Mod br

    If Blue < 0 Then Blue = 0


    rest = Chroma \ gr

    Green = rest

    Chroma = Chroma Mod gr

    If Green < 0 Then Green = 0


    rest = Chroma \ rr

    Red = rest

    Chroma = Chroma Mod rr

    If Red < 0 Then Red = 0

  End Function

  '// Sub chính của chúng ta, WhatDraw là đối tượng cần vẽ (Form,PictureBox,...),Way là cách tô  //theo Enum, SClr là màu bắt đầu, EClr là màu kết thúc, Grad là độ lan tỏa của 2 màu (có thể không    //cần)

  Public Function DrawGradient(WhatDraw As Object, Way As FillGradStyle, SClr As Long, EClr As Long, Optional Grad = 1)

  On Error Resume Next

  WhatDraw.AutoRedraw = True

  Dim a, b

  a = WhatDraw.ScaleWidth / 2

  b = WhatDraw.ScaleHeight / 2

   Analyze (SClr)

    SRed = Red

    SGreen = Green

    SBlue = Blue

   Analyze (EClr)

    ERed = Red

    EGreen = Green

    EBlue = Blue

   DifR = ERed - SRed

   DifG = EGreen - SGreen

   DifB = EBlue - SBlue

   Select Case Way

     Case 0, 14, 15, 16, 17

      Fora = 2 * a

     Case 1

      Fora = 2 * b

     Case 2, 3

      Fora = Sqr(2) * Sqr((WhatDraw.ScaleWidth * WhatDraw.ScaleWidth) + (WhatDraw.ScaleHeight * WhatDraw.ScaleHeight))

     Case 6, 7

      Fora = Round(b, 0)

     Case 8, 9, 5

      Fora = Round(a, 0)

     Case 10, 11, 12, 13

      Fora = (Sqr(2) * Sqr((WhatDraw.ScaleWidth * WhatDraw.ScaleWidth) + (WhatDraw.ScaleHeight * WhatDraw.ScaleHeight))) / 2

    End Select

     For Yi = 0 To Fora

     SRed = SRed + (Grad * DifR / Fora)

     If SRed < 0 Then SRed = 0

      SGreen = SGreen + (Grad * DifG / Fora)

     If SGreen < 0 Then SGreen = 0

      SBlue = SBlue + (Grad * DifB / Fora)

     If SBlue < 0 Then SBlue = 0

     Select Case Way

      Case 1, 6

       WhatDraw.Line (0, Yi)-(2 * a, Yi), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

       WhatDraw.Line (0, b + Yi)-(2 * a, b + Yi), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      Case 0, 8

       WhatDraw.Line (Yi, 0)-(Yi, 2 * b), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      Case 2, 10

       WhatDraw.Line (Yi - 1, 0)-(-1, Yi), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

       WhatDraw.Line (Yi + Fora - 1, 0)-(-1, Yi + Fora), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      Case 3, 12

       WhatDraw.Line (2 * a - Yi, 0)-(2 * a, Yi), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      Case 5

       WhatDraw.Line (a - (a * Yi) / b, b - Yi)-(a + (a * Yi) / b, b - Yi), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

       WhatDraw.Line (a - (a * Yi) / b, b + Yi)-(a + (a * Yi) / b, b + Yi), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

       WhatDraw.Line (a - Yi, b - (b * Yi) / a)-(a - Yi, b + (b * Yi) / a), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

       WhatDraw.Line (a + Yi, b - (b * Yi) / a)-(a + Yi, b + (b * Yi) / a + 1.5), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      Case 7

       WhatDraw.Line (0, b + Yi)-(2 * a, b + Yi), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      Case 9

       WhatDraw.Line (a + Yi, 0)-(a + Yi, 2 * b), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      Case 11

       WhatDraw.Line (Yi + Fora - 1, 0)-(-1, Yi + Fora), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      Case 13

       WhatDraw.Line (2 * a - (Yi + Fora), 0)-(2 * a, (Yi + Fora)), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      Case 14

       WhatDraw.Line (Yi, 0)-(Yi, (b * Yi) / a), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

       WhatDraw.Line (0, Yi)-((a * Yi) / b, Yi - 1.5), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      Case 15

       WhatDraw.Line (a * 2 - Yi, 0)-(a * 2 - Yi, (b * Yi) / a), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

       WhatDraw.Line (2 * a, Yi)-(2 * a - (a * Yi) / b - 1.5, Yi), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      Case 16

       WhatDraw.Line (0, b * 2 - Yi)-((a * Yi) / b, b * 2 - (Yi - 1.5)), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

       WhatDraw.Line (Yi, 2 * b)-(Yi, 2 * b - (b * Yi) / a), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      Case 17

       WhatDraw.Line (2 * a - Yi, 2 * b)-(2 * a - Yi, 2 * b - (b * Yi) / a), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

       WhatDraw.Line (2 * a, 2 * b - Yi)-(2 * a - (a * Yi) / b, 2 * b - Yi + 1), RGB(SRed, SGreen, SBlue)

      End Select

    Next

  End Function

  *******Hết Module************

  Bây giờ chỉ việc tô màu cho các đối tượng. Từ [0] ->[4] là các cách tô nguyên thủy (tô đầy Object). Từ [6]->[13] tô theo cặp (6+7,8+9,10+11,12+13). Riêng [5] có 4 cách tô (14,15,16,17). Ví dụ, thực hiện cách tô DiagonalDown cho Picture(i) (i:0->3):

  Loại 1:
   DrawGradient  Picture(0),3,vbGreen,vbRed

  Loại 2:
   DrawGradient  Picture(1),3,vbRed,vbGreen

  Loại 3:
   DrawGradient  Picture(2),12,vbGreen,vbRed
   DrawGradient  Picture(3),13,vbRed,vbGreen

  Loại 4:
   DrawGradient  Picture(2),12, vbRed,vbGreen
   DrawGradient  Picture(3),13, vbGreen,vbRed.

  Nguyễn Quốc Việt
  Bamby084@hotmail.com

  ID: A0404_114