• Thứ Sáu, 08/04/2005 14:17 (GMT+7)

  Tự viết chương trình gửi mail bằng VB 6.0

   


  Khi phát triển hoặc lập trình một ứng dụng phần mềm, có thể bạn sẽ gặp yêu cầu gửi mẫu ghi (record) hoặc tập tin (file) đến một địa chỉ e-mail nào đó. Với yêu cầu này, nhất thiết bạn phải viết một mô-đun gửi mail chạy trực tiếp trong dự án phần mềm của mình, thay vì mở đường link đến một ứng dụng mail có sẵn (MS Outlook chẳng hạn). Bài viết này chia sẻ kinh nghiệm  giải quyết vấn đề gửi tin hay file đính kèm đến mail server bằng VB.
  Trước hết, bạn hãy khởi động VB phiên bản 6.0. Tại hộp thoại New Project, chọn Standard EXE.
  Một project mới có tên ban đầu là Project1 và form có tên Form1 sẽ được thiết lập. Với Form1, bạn gán các thông số Height – Width phù hợp với cách nhìn của mình, sau đó tạo các TextBox, Label và CommandButton vào Form1 như giao diện Hình.
  Bạn cần bổ sung thêm hai ActiveX có sẵn của Microsoft là Mswinsck.ocx và ComDLG32.ocx vào Project bằng cách mở hộp thoại Component (nhấn Ctrl+T), chọn Microsoft Winsock Control 6.0 và Microsoft Common Dialog Control 6.0.
  Sau khi thiết kế xong phần giao diện người dùng, bạn bắt đầu viết mã ngay trong trang viết code của Form1. Trước hết, khai báo một số biến dùng chung trong phạm vi Form1:

   Option Explicit       

          Private Enum SMTP_State

              MAIL_CONNECT

              MAIL_HELO

              MAIL_FROM

              MAIL_RCPTTO

              MAIL_DATA

              MAIL_DOT

              MAIL_QUIT

        End Enum  

  Private Mail_Signal       As SMTP_State

  Private strFileBase64   As String

   

  Viết mã cho biến cố Form_Load như sau:

   Private Sub Form_Load()

  ‘Làm sạch các TextBox và ‘ListBox dành cho User

      ListFile.Clear

      Dim Ctl As Control

  For Each Ctl In Me.Controls

    If TypeOf Ctl Is TextBox Then

              Ctl.Text = “”

     End If

  Next Ctl

      lblKetQua.Caption = “”

  ‘Gán tên máy chủ phục vụ mail. ‘Ví dụ: smtp.hcm.vnn.vn (với ‘account thuộc Vnn tại ‘TP.HCM)hoặc:  omail.hcm ‘.fpt.vn (với account thuộc FPT tại TP. ‘HCM. Trường hợp bạn dùng Exchange Mail ‘Server thì gán IP Address cía máy chủ ‘cài đặt Exchange Mail Server

  txtMailserver.Text = “smtp.hcm.vnn.vn”

  txtSenderName.Text = “Huynh Thanh Long”      

  ‘Gán tên người gửi   

  txtSenderEmail.Text =

     “Datasoft@hcm.vnn.vn”   

  ‘Gán Email người gửi   

  End Sub

   Viết mã cho nút Chọn …

  Private Sub cmdBrowse_Click()           

              With CommonDialog1

                    .ShowOpen

                          If Len(.FileName) > 0 Then

                         ListFile.AddItem  .FileName

                     End If

              End With       

  End Sub

   Như đã biết, để gửi một file đính kèm trong mail thông qua mail server đến địa chỉ nào đó, bạn cần mã hóa file đó thành chuỗi ký tự ASCII-7 bit. Thay vì sử dụng một ActiveX miễn phí (như Base64.dll đã được giới thiệu trong PC World tháng 6-2002 chẳng hạn) bạn có thể viết một function như sau trong trang viết code của Form1:

   

  Private Function MaHoaFileBase64 (DiaChiFile As String) As String

     Dim KySoFile  As Integer

     Dim ChuoiASCII As String  

    ‘Thu nhận kết quả mã hóa Base64 từ một ‘File

      Dim TenFile  As String  

  ‘Tên File được mã hóa Base64

      Dim KichThuocFile  As Long    

  ‘Nhận kích thước của File được mã hóa

      Dim SoCauMaHoa  As Long     

    ‘Nhận số lượng câu mã hóa của 1 File. ‘Theo đó cứ mỗi 45 byte sẽ tạo thành ‘một câu

     Dim DoanDuLieu As String   

    ‘Một chuỗi thu nhận từng đoạn dữ liệu ‘trong file tương ứng với mỗi câu mã ‘hóa (45 byte)

      Dim CauMaHoa As String

      Dim i As Integer

      Dim j As Integer

  ‘Cắt lấy tên File từ chuỗi DiaChiFile

    TenFile = Mid$(DiaChiFile, InStrRev (DiaChiFile, “\”) + 1)   

  ‘Gán kiểu định dạng cho chuỗi ASCII

    ChuoiASCII = “begin 664 “ + TenFile + vbLf   

   ‘Nhận kích thước của File bằng hàm ‘FileLen()

      KichThuocFile = FileLen(DiaChiFile)

      SoCauMaHoa = KichThuocFile \ 45 + 1   

    ‘Tạo một khoảng trống có thể chứa 45 ‘byte cho mỗi DoanDuLieu

      DoanDuLieu = Space(45) 

      KySoFile = FreeFile       

  Open DiaChiFile For Binary As KySoFile

  For i = 1 To SoCauMaHoa        

  ‘Đọc từng câu dữ liệu 45 byte

  If i = SoCauMaHoa Then

   ‘Thông thường, câu cuối cùng trong ‘SoCauMaHoa có thể ít hoặc nhiều hơn ‘45 byte, do vậy cần định dạng lại ‘Space() cho DoanDuLieu cuối cùng

  DoanDuLieu = Space(KichThuocFile Mod 45)

  End If           

  Get KySoFile, , DoanDuLieu

    ‘Gán một ký tự vào đầu mỗi Câu mã hóa để ‘chương trình giải mã (Decode)nhận ‘biết. Với một DoanDuLieu đủ 45 byte, ‘ký tự đó sẽ là “M”

   CauMaHoa = Chr(Len(DoanDuLieu) + 32)

   If i = SoCauMaHoa And (Len(DoanDuLieu) Mod 3) Then

   ‘Khi xử lý đến Câu Mã Hóa cuối cùng, có ‘thể số byte trong câu không chia hết ‘cho 3 ta cần thêm 1 hoặc 2 ký tự trắng ‘vào Đoạn Dữ Liệu

   DoanDuLieu = DoanDuLieu + Space(3 - (Len(DoanDuLieu) Mod 3))

    End If     

  For j = 1 To Len(DoanDuLieu) Step 3

    ‘Tại vòng lặp này, ta chia mỗi cụm 3 ‘byte (8-bit) thành 4 phần, mỗi phần 6 ‘bit và dùng hàm Asc() để chuyển từng ‘phần thành các ký tự ASCII 7 bit.

  ‘Với phần thứ 1

  CauMaHoa = CauMaHoa + Chr(Asc(Mid (DoanDuLieu, j, 1)) \ 4 + 32)

  ‘Với phần thứ 2

  CauMaHoa = CauMaHoa + Chr((Asc(Mid( DoanDuLieu, j, 1)) Mod 4) * 16 + Asc(Mid( DoanDuLieu, j + 1, 1)) \ 16 + 32)

  ‘Với phần thứ 3

  CauMaHoa = CauMaHoa + Chr((Asc(Mid( DoanDuLieu, j + 1, 1)) Mod 16) * 4+ Asc(Mid(DoanDuLieu, j + 2, 1)) \ 64 + 32)

  ‘Với phần thứ 4

  CauMaHoa = CauMaHoa + Chr(Asc(Mid( DoanDuLieu, j + 2, 1)) Mod 64 + 32)

  Next j

  ‘Tìm kiếm và thay thế các ký tự trắng ‘thành ký tự “`” - Chr(96)

  CauMaHoa = Replace(CauMaHoa, “ “, “`”)

     ‘Lần lượt gán Câu Mã Hóa vào Chuỗi ASCII ‘cùng với dấu ngắt dòng

  ChuoiASCII = ChuoiASCII + CauMaHoa + vbLf

    ‘Trả lại chuỗi rỗng cho Câu Mã Hóa để ‘tiếp tục vòng lặp

  CauMaHoa = “”

  Next i

  Close KySoFile

   ‘Để kết thúc một chuỗi mã hóa File ‘Base64, gán thêm một ký tự 96, ngắt ‘dòng, cuối cùng là từ “end” và ngắt dòng

  ChuoiASCII = ChuoiASCII & “Ụ” & vbLf + “end” + vbLf

  ‘Trả về giá trị cho hàm M·H̉aFileBase64

  MaHoaFileBase64 = ChuoiASCII   

  End Function

  Tiếp tục, viết thủ tục (Sub) nhằm xử lý tín hiệu trả về từ mail server, theo đó chuyển giao dữ liệu cho mail server nếu kết nối thành công.
  Private Sub SendMailData(wsk As Winsock, ByVal TenNguoiGoi As String,ByVal EmailNguoiGoi As String, ByVal EmailNguoiNhan As String, ByVal ChuDe As String, ByVal NoiDung As String, ByVal lblStatus As Label, ByVal cmdEnable As CommandButton)

  Dim strServerResponse As String 

   ‘Biến nhận tín hiệu trả lời từ mail ‘server

  Dim strResponseCode As String 

    ‘Biến nhận ký số trong chuỗi tín hiệu ‘trả lời từ Mail server

  Dim strDataToSend As String

    ‘Biến nhận chuỗi dữ liệu gửi cho mail ‘server Nhận chuỗi tín hiệu trả lời từ ‘Mail server

  wsk.GetData strServerResponse

   ‘Cắt lấy ký số (3 số đầu) trong chuỗi ‘tín hiệu trả lời

  strResponseCode = Left(strServerResponse , 3)

    ‘Các biến cố sau đây sẽ được thực hiện ‘khi có các ký số gồm 220 (nhận yêu cầu ‘kết nối); 250 (chấp nhận kết nối) và ‘354 (chuyển giao dữ liệu) được trả về ‘từ Mail server

  If strResponseCode = “250”

     Or  strResponseCode = “220”

     Or  strResponseCode = “354”

  Then

    Select Case Mail_Signal

    Case MAIL_CONNECT

    Mail_Signal = MAIL_HELO

    strDataToSend =

       Trim$(txtSenderName .Text)

  ‘Gửi tín hiệu HELO cho mail server

  wsk.SendData “HELO “ & strDataToSend & vbCrLf

  lblStatus.Caption = “Đã kết nối thành công với Mail server !”

  Case MAIL_HELO

  Mail_Signal = MAIL_FROM

  ‘Gửi lệnh MAIL FROM cho Mail server

  wsk.SendData “MAIL FROM:” & Trim$( EmailNguoiGoi)& vbCrLf

  lblStatus.Caption = “Đang gửi mail ... Xin chờ.”

  Case MAIL_FROM

  Mail_Signal = MAIL_RCPTTO

  ‘Gửi lệnh RCPT TO cho Mail server

  wsk.SendData “RCPT TO:” & Trim$( EmailNguoiNhan) & vbCrLf

   Case MAIL_RCPTTO

  Mail_Signal = MAIL_DATA

  ‘Gởi lệnh DATA cho Mail server

  wsk.SendData “DATA” & vbCrLf

    Case MAIL_DATA

  Mail_Signal = MAIL_DOT

    ‘Tại Case này, chương trình sẽ bắt đầu ‘gửi toàn văn bức thư

  Dim strHeader  As String

  Dim Data1 As String

  Dim Data2 As String

  Dim Data3 As String

  Dim Data4 As String

  Dim CurrentDate  As String

  CurrentDate = Format(Date,“Ddd”) & “,“ & _

  Format(Date, “dd Mmm YYYY”) & “, “ & _

  Format(Time, “hh:mm:ss”) & “ -200”

  Data1 = “From:” & Chr(32) & TenNguoiGoi & vbLf

  Data2 = “Date:” & Chr(32) & CurrentDate & vbLf

  Data3 = “To:” & Chr(32) & EmailNguoiNhan & vbLf

  Data4 = “Subject:” & Chr(32) & ChuDe & vbLf

  strHeader = Data1 & Data2 & Data3 & Data4 & vbLf & vbCrLf

    wsk.SendData strHeader

  Dim varLines As Variant

  Dim varLine As Variant

  Dim strMessage As String            

     ‘Gửi chuỗi ASCII của File đính kèm (nếu ‘có)

  strMessage = NoiDung & vbCrLf & vbCrLf & strFileBase64

  strFileBase64 = “”

  varLines = Split(strMessage, vbCrLf)

  strMessage = “”

  For Each varLine In varLines

  wsk.SendData CStr(varLine) & vbLf

  Next

    ‘Gửi một dấu chấm câu để báo cho mail ‘server biết rằng toàn văn bức thư đã ‘được gửi hết

  wsk.SendData “.” & vbCrLf

   Case MAIL_DOT

  Mail_Signal = MAIL_QUIT

  ‘Gửi lệnh QUIT đến mail server

  wsk.SendData “QUIT” & vbCrLf

   Case MAIL_QUIT

  wsk.Close

  cmdEnable.Enabled = True

  End Select

  Else

    ‘Nếu Winsock không nhận được tín hiệu ‘chấp nhận kết nối hoặc chuyển giao dữ ‘liệu với mail server

  wsk.Close

  cmdEnable.Enabled = True

   If Not Mail_Signal = MAIL_QUIT Then

    ‘Thông báo không thể gửi thư được trong ‘trường hợp biến Mail_Signal không trả ‘về giá trị MAIL_QUIT

  lblStatus.Caption = “Mail chưa gửi được. Ký số lỗi: ” & strServerResponse

  Else

  lblStatus.Caption = “Mail đã được gửi đi thành công.”

  End If

  End If

  End Sub

   Với biến cố DataArrival của Winsock1, bạn chạy thủ tục SendMailData vừa được tạo ở trên:

   Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)       

  SendMailData Winsock1, txtSenderName .Text, txtSenderEmail.Text, txtTo .Text, txtSubject.Text, txtMessage .Text, lblKetQua, cmdSend   

  End Sub

   Cuối cùng, bạn viết mã xử lý biến cố nhấn chuột khi người dùng nhấn nút Gửi đi (Send):

   Private Sub cmdSend_Click()   

    cmdSend.Enabled = False

    Dim i As Integer

    ‘Kiểm tra File đính kèm trong ListBox ‘và mã hóa Base64 chúng

    If ListFile.ListCount > 0 Then

    For i = 0 To ListFile.ListCount - 1

      strFileBase64 = strFileBase64

      & MaHoaFileBase64(ListFile.List(i))

       & vbCrLf

     Next i

     End If     

    ‘Kết nối Winsock với mail server qua ‘cổng 25

  Winsock1.Connect Trim$(txtMailserver .Text), 25

  Mail_Signal = MAIL_CONNECT

  End Sub

  Private Sub cmdClose_Click()   

      Unload Me   

  End Sub

  Như đã nói ở đầu bài viết, ứng dụng này có thể giúp bạn tự gửi một mẫu ghi (record) đến một địa chỉ e-mail. Để làm được điều này, đơn giản bạn chỉ cần gán giá trị của mẫu ghi lên TextBox txtMessage hoặc một biến chuỗi (As String). Tuyệt vời hơn, hàm MaHoaFileBase64  có thể làm việc ngay cả khi file đính kèm đang mở
  Các bạn có thể liên hệ với tôi qua E-mail: Datasoft@hcm.vnn.vn để được cung cấp miễn phí mã nguồn của ứng dụng trên. Chúc các bạn thành công.ÿ

  Huỳnh Thanh Long
  Chủ tịch HĐTV Công ty Datasoft
  Datasoft@hcm.vnn.vn

  ID: A0207_86