• Thứ Ba, 05/09/2006 07:18 (GMT+7)

  Dự báo giá cả chứng khoán

  Người chơi chứng khoán luôn muốn dự báo giá cả chứng khoán trong tương lai, với xác suất là bao nhiêu thì giá cổ phiếu sẽ tăng với mức XXX %. Cũng có nhu cầu tương tự đối với tỷ giá USD, EURO hay giá của mặt hàng nào đó. Nói chung là dự báo xu hướng của giá và khả năng (xác suất) của từng xu hướng. Bạn có thể sử dụng trực giác hoặc kinh nghiệm để phán đoán tuy nhiên để lượng hoá một cách cụ thể và có cơ sở khoa học bạn cần lập cơ sở dữ liệu và hàm tính toán, ở đây tôi đề xuất dùng MS Excel vì phần mềm này có các hàm tính xác suất và thống kê rất tuyệt.

  PHƯƠNG PHÁP LUẬN

  Cơ sở phương pháp luận ở đây chính là lý thuyết về quá trình Wiener được trình bày trong cuốn "Nguyên lý tài chính kế toán của thị trường chứng khoán" (NXB Chính trị Quốc gia, năm 2000) của tác giả Vương Hoàng Quân và Ngô Phương Chí.

  Giả sử giá cả tuân theo quy luật chuẩn thì vận động của nó theo thời gian là một quá trình Wiener bao gồm 2 thành phần: một thành phần theo quán tính và một thành phần ngẫu nhiên. Đặc điểm của thành phần ngẫu nhiên, gọi là z, là mỗi khi nó chuyển động tới một giá trị nhất định nó sẽ còn quay trở lại giá trị đó nhiều lần trong bất kỳ một khoảng thời gian xác lập nào.

  Sự vận động của giá theo quá trình Wiener trong khoảng thời gian T được biểu diễn bằng công thức sau:

   

  St

     

  Giá ở thời gian t

   
   

  So

     

  Giá ở thời gian o

   
   

  μ

     

  Trung bình của "naturelogarithm" (Ln) trong khoảng thời gian T

   
   

  σ

     

  Phương sai của "naturelogarithm" (Ln) trong khoảng thời gian T

   
   

  z

     

  Đại lượng ngẫu nhiên

   

  Giá cả kỳ vọng sau thời gian T là:

  Phương sai của giá cả sau thời gian T là:

  a) Xu hướng tăng giá (St>Y)

  Ta muốn xác định xác suất để bất đẳng thức St>Y luôn đúng

  (N là viết tắt của hàm phân bổ xác suất luỹ kế chuẩn hoá)

  Để xác định kỳ vọng giá cổ phiếu với điều kiện ràng buộc là giá cổ phiếu St>Y. Trước hết định nghĩa đại lượng q như sau:

  mà St>Y

  nên

  Tức là

  b) Xu hướng giảm giá (St<>

  Lập luận tương tự:

  Với

  TẠO HÀM

  a) Dữ liệu

  Bạn tạo 1 cơ sở dữ liệu gồm 4 trường như trong hình, từ A2:D11.

  • Trường thứ nhất là mô tả các mốc thời gian mà tại đó thông tin giá cả được thu thập, sắp xếp theo thứ tự tăng dần, mức tăng (timeStep) là như nhau.

  • Trường thứ hai là giá cả theo từng mốc thời gian. Nếu các mốc thời gian không tăng theo quy luật timeStep thì bạn phải nội suy để đảm bảo tính chính xác.

  • Trường thứ ba là giá cả tại mốc thời gian sau chia cho giá cả mốc trước, ví dụ C3=B3/B2

  • Trường thứ tư là naturelogarithm của trường thứ ba

  (Dữ liệu càng chi tiết thì dự báo càng chính xác)

  b) Các hàm

  Bạn tạo một module trong một workbook rồi nhập tại mục khai báo:

  Option Explicit

  Const exp = 2.71828182845904

  Sau đó bạn tạo các hàm sau:

  1. Function NotConsistentTimeStep(ByRef timeRange As Range, timeStep As Long) As Boolean

  Hàm này để kiểm tra các mốc thời gian có tăng theo quy luật timeStep không, tham số mRange chính là cơ sở dữ liệu của chúng ta từ A2:D11, tham số timeStep là mức tăng của các mốc thời gian.

  Public Function NotConsistentTimeStep (ByRef timeRange As Range, timeStep As Long) As Boolean

  On Error GoTo loi:

  Dim i As Long

  For i = 2 To timeRange.Rows.Count

  If timeRange.Cells(i, 1).Value - timeRange.Cells(i - 1, 1).Value <> timeStep Then

  NotConsistentTimeStep = True

  Exit Function

  End If

  Next i

  NotConsistentTimeStep = False

  Exit Function

  loi:

  NotConsistentTimeStep = True

  End Function

  2. Function ProbaLow (mRange As Range, X_val As Double, forcast As Long, timeStep As Long) As Double

  Hàm này trả về xác suất với điều kiện giá cả sau forcast ngày nữa kể từ mốc thời gian cuối cùng sẽ nhỏ hơn X_val. Trở về -3 nếu mRange có số cột khác 4; -2 nếu forcast <=0; -1 nếu các mốc thời gian tăng không theo quy luật timeStep.

  Public Function ProbaLow(mRange As Range, X_val As Double, forcast As Long, timeStep As Long) As Double

  Dim ln_ave As Double Trung binh cua cot ln(Pt/Pt-1)

  Dim ln_std As Double do lech chuan cua cot ln(Pt/Pt-1)

  Dim t_Range As Range tham chieu toi CSDL thoi gian

  Dim ln_Range As Range tham chieu cot CSDL ln(Pt/Pt-1)

  Dim t_forcast As Double Quy doi forcast theo chieu dai cua cot thoi gian

  Dim So As Double Gia ca tai moc thoi gian cuoi cung

  Dim a As Double Tinh trung gian

  Dim ret As Double Gia tri tro ve cua ham

  If mRange.Columns.Count <> 4 Then

  ProbaLow = -3

  Exit Function

  End If

  If forcast <= 0 Then

  ProbaLow = -2

  Exit Function

  End If

  Dim mRow As Long

  mRow = mRange.Rows.Count

  Set t_Range = mRange.Range(Cells(1, 1), Cells(mRow, 1))

  If NotConsistentTimeStep(t_Range, timeStep) Then

  ProbaLow = -1

  Exit Function

  End If

  Set ln_Range = mRange.Range(Cells(2, 4), Cells(mRow, 4))

  So = mRange.Cells(mRow, 2).Value

  ln_ave = Application.WorksheetFunction.Average(ln_Range)

  ln_std = Application.WorksheetFunction.StDev(ln_Range)

  t_forcast = forcast / (t_Range.Cells(mRow, 1).Value - t_Range.Cells(1, 1).Value)

  a = -(Application.WorksheetFunction.Ln(So / X_val) + ln_ave * t_forcast) / ln_std * t_forcast ^ (1 / 2)

  ret = Application.WorksheetFunction.NormSDist(a)

  ProbaLow = ret

  End Function

  3.Function AverageLow(mRange As Range, X_val As Double, forcast As Long, timeStep As Long) As Double

  Hàm này trả về trung bình của giá với điều kiện giá cả sau forcast ngày nữa kể từ mốc thời gian cuối cùng sẽ nhỏ hơn X_val. Trở về -3 nếu mRange có số cột khác 4; -2 nếu forcast <=0; -1 nếu các mốc thời gian tăng không theo quy luật timeStep.

  Public Function AverageLow(mRange As Range, X_val As Double, forcast As Long, timeStep As Long) As Double

  Dim ln_ave As Double Trung binh cua cot ln(Pt/Pt-1)

  Dim ln_std As Double do lech chuan cua cot ln(Pt/Pt-1)

  Dim t_Range As Range tham chieu toi CSDL thoi gian

  Dim ln_Range As Range tham chieu cot CSDL ln(Pt/Pt-1)

  Dim t_forcast As Double Quy doi forcast theo chieu dai cua cot thoi gian

  Dim So As Double Gia ca tai ngay cuoi cung tai Cot thoi gian

  Dim a As Double Gia tri tro ve cua ham

  Dim ret As Double

  If mRange.Columns.Count <> 4 Then

  AverageLow = -3

  Exit Function

  End If

  If forcast <= 0 Then

  AverageLow = -2

  Exit Function

  End If

  Dim mRow As Long

  mRow = mRange.Rows.Count

  Set t_Range = mRange.Range(Cells(1, 1), Cells(mRow, 1))

  If NotConsistentTimeStep(t_Range, timeStep) Then

  AverageLow = -1

  Exit Function

  End If

  Set ln_Range = mRange.Range(Cells(2, 4), Cells(mRow, 4))

  So = mRange.Cells(mRow, 2).Value

  ln_ave = Application.WorksheetFunction.Average(ln_Range)

  ln_std = Application.WorksheetFunction.StDev(ln_Range)

  t_forcast = forcast / (t_Range.Cells(mRow, 1).Value - t_Range.Cells(1, 1).Value)

  a = ((Application.WorksheetFunction.Ln(So / X_val) + ln_ave * t_forcast) / ln_std * t_forcast ^ (1 / 2)) + ln_std * t_forcast ^ (1 / 2)

  ret = So * exp ^ (t_forcast * (ln_ave + (ln_std ^ 2) / 2))

  ret = ret * (1 - Application.WorksheetFunction.NormSDist(a))

  ret = ret / Application.WorksheetFunction.NormSDist(-a + ln_std * t_forcast ^ (1 / 2))

  AverageLow = ret

  End Function

  4. Function ProbaHight(mRange As Range, Y_val As Double, forcast As Long, timeStep As Long) As Double

  Hàm này trả về xác suất với điều kiện giá cả sau forcast ngày nữa kể từ mốc thời gian cuối cùng sẽ lớn hơn Y_val. Trở về -3 nếu mRange có số cột khác 4;-2 nếu forcast <=0; -1 nếu các mốc thời gian tăng không theo quy luật timeStep.

  Public Function ProbaHight(mRange As Range, Y_val As Double, forcast As Long, timeStep As Long) As Double

  Dim ln_ave As Double Trung binh cua cot ln(Pt/Pt-1)

  Dim ln_std As Double do lech chuan cua cot ln(Pt/Pt-1)

  Dim t_Range As Range tham chieu toi CSDL thoi gian

  Dim ln_Range As Range tham chieu cot CSDL ln(Pt/Pt-1)

  Dim t_forcast As Double Quy doi forcast theo chieu dai cua cot thoi gian

  Dim So As Double Gia ca tai ngay cuoi cung tai Cot thoi gian

  Dim a As Double

  Dim ret As Double

  If mRange.Columns.Count <> 4 Then

  ProbaHight = -3

  Exit Function

  End If

  If forcast <= 0 Then

  ProbaHight = -2

  Exit Function

  End If

  Dim mRow As Long

  mRow = mRange.Rows.Count

  Set t_Range = mRange.Range(Cells(1, 1), Cells(mRow, 1))

  If NotConsistentTimeStep(t_Range, timeStep) Then

  ProbaHight = -1

  Exit Function

  End If

  Set ln_Range = mRange.Range(Cells(2, 4), Cells(mRow, 4))

  So = mRange.Cells(mRow, 2).Value

  ln_ave = Application.WorksheetFunction.Average(ln_Range)

  ln_std = Application.WorksheetFunction.StDev(ln_Range)

  t_forcast = forcast / (t_Range.Cells(mRow, 1).Value - t_Range.Cells(1, 1).Value)

  a = -(Application.WorksheetFunction.Ln(So / Y_val) + ln_ave * t_forcast) / ln_std * t_forcast ^ (1 / 2)

  ret = 1 - Application.WorksheetFunction.NormSDist(a)

  ProbaHight = ret

  End Function

  5. Function AverageHight(mRange As Range, Y_val As Double, forcast As Long, timeStep As Long) As Double

  Hàm này trả về trung bình của giá với điều kiện giá cả sau forcast ngày nữa kể từ mốc thời gian cuối cùng sẽ lớn hơn Y_val. Trở về -3 nếu mRange có số cột khác 4; -2 nếu forcast <=0; -1 nếu các mốc thời gian tăng không theo quy luật timeStep.

  Public Function AverageHight(mRange As Range, Y_val As Double, forcast As Long, timeStep As Long) As Double

  Dim ln_ave As Double Trung binh cua cot ln(Pt/Pt-1)

  Dim ln_std As Double do lech chuan cua cot ln(Pt/Pt-1)

  Dim t_Range As Range tham chieu toi CSDL thoi gian

  Dim ln_Range As Range

  Dim t_forcast As Double

  Dim So As Double

  Dim a As Double

  Dim ret As Double

  If mRange.Columns.Count <> 4 Then

  AverageHight = -3

  Exit Function

  End If

  If forcast <= 0 Then

  AverageHight = -2

  Exit Function

  End If

  Dim mRow As Long

  mRow = mRange.Rows.Count

  Set t_Range = mRange.Range(Cells(1, 1), Cells(mRow, 1))

  If NotConsistentTimeStep(t_Range, timeStep) Then

  AverageHight = -1

  Exit Function

  End If

  Set ln_Range = mRange.Range(Cells(2, 4), Cells(mRow, 4))

  So = mRange.Cells(mRow, 2).Value

  ln_ave = Application.WorksheetFunction.Average(ln_Range)

  ln_std = Application.WorksheetFunction.StDev(ln_Range)

  t_forcast = forcast / (t_Range.Cells(mRow, 1).Value - t_Range.Cells(1, 1).Value)

  a = ((Application.WorksheetFunction.Ln(So / Y_val) + ln_ave * t_forcast) / ln_std * t_forcast ^ (1 / 2)) + ln_std * t_forcast ^ (1 / 2)

  ret = So * exp ^ (t_forcast * (ln_ave + (ln_std ^ 2) / 2))

  ret = ret * Application.WorksheetFunction.NormSDist(a)

  ret = ret / (1 - Application.WorksheetFunction.NormSDist(-a + ln_std * t_forcast ^ (1 / 2)))

  AverageHight = ret

  End Function

  6. Function AverageValue(mRange As Range, forcast As Long, timeStep As Long) As Double

  Hàm này trả về trung bình của giá sau forcast ngày nữa kể từ mốc thời gian cuối cùng. Trở về -3 nếu mRange có số cột khác 4;-2 nếu forcast <=0-1 nếu các mốc thời gian tăng không theo quy luật timeStep.

  Public Function AverageValue(mRange As Range, forcast As Long, timeStep As Long) As Double

  Dim ln_ave As Double

  Dim ln_std As Double

  Dim t_Range As Range

  Dim ln_Range As Range

  Dim t_forcast As Double

  Dim So As Double

  Dim a As Double

  Dim ret As Double

  If mRange.Columns.Count <> 4 Then

  AverageValue = -3

  Exit Function

  End If

  If forcast <= 0 Then

  AverageValue = -2

  Exit Function

  End If

  Dim mRow As Long

  mRow = mRange.Rows.Count

  Set t_Range = mRange.Range(Cells(1, 1), Cells(mRow, 1))

  If NotConsistentTimeStep(t_Range, timeStep) Then

  AverageValue = -1

  Exit Function

  End If

  Set ln_Range = mRange.Range(Cells(2, 4), Cells(mRow, 4))

  So = mRange.Cells(mRow, 2).Value

  ln_ave = Application.WorksheetFunction.Average(ln_Range)

  ln_std = Application.WorksheetFunction.StDev(ln_Range)

  t_forcast = forcast / (t_Range.Cells(mRow, 1).Value - t_Range.Cells(1, 1).Value)

  ret = So * exp ^ (t_forcast * (ln_ave + (ln_std ^ 2) / 2))

  AverageValue = ret

  End Function

  7. Function StDevValue(mRange As Range, forcast As Long, timeStep As Long) As Double

  Hàm này trả về độ lệch chuẩn của giá sau forcast ngày nữa kể từ mốc thời gian cuối cùng. Trở về -3 nếu mRange có số cột khác 4;-2 nếu forcast <=0; -1 nếu trường thời gian tăng không theo quy luật timeStep.

  Public Function StDevValue(mRange As Range, forcast As Long, timeStep As Long) As Double

  Dim ln_ave As Double

  Dim ln_std As Double

  Dim t_Range As Range

  Dim ln_Range As Range

  Dim t_forcast As Double

  Dim So As Double

  Dim a As Double

  Dim ret As Double Tro ve phuong sai

  If mRange.Columns.Count <> 4 Then

  StDevValue = -3

  Exit Function

  End If

  If forcast <= 0 Then

  StDevValue = -2

  Exit Function

  End If

  Dim mRow As Long

  mRow = mRange.Rows.Count

  Set t_Range = mRange.Range(Cells(1, 1), Cells(mRow, 1))

  If NotConsistentTimeStep(t_Range, timeStep) Then

  StDevValue = -1

  Exit Function

  End If

  Set ln_Range = mRange.Range(Cells(2, 4), Cells(mRow, 4))

  So = mRange.Cells(mRow, 2).Value

  ln_ave = Application.WorksheetFunction.Average(ln_Range)

  ln_std = Application.WorksheetFunction.StDev(ln_Range)

  t_forcast = forcast / (t_Range.Cells(mRow, 1).Value - t_Range.Cells(1, 1).Value)

  ret = So * exp ^ (2 * t_forcast * (ln_ave + (ln_std ^ 2) / 2))

  ret = ret * exp ^ (t_forcast * ln_std ^ 2)

  StDevValue = ret ^ (1 / 2)

  End Function

  Sử dụng

  Trong ví dụ minh hoạ có cơ sở dữ liệu từ A2:D11, tham số forcast tại ô D12 là 120, tham số timeStep tại ô D13 là 30 thì sau 120 ngày kể từ ngày 29/08/05 (ô A11):

  • Giá trị trung bình của giá tại ô D14 có công thức =AverageValue($A$2:$D$11;$D$12;$D$13)

  • Độ lệch chuẩn của giá tại ô D15 có công thức =StDevValue(A2:D11;D12;D13)

  • Dự đoán cho mức giá 12.100 như tại ô A18:

  - Công thức xác suất P(Pt<12.100) tại B18 =ProbaLow($A$2:$D$11;A18;$D$12;$D$13);

  - Công thức trung bình E(Pt |Pt<12.100) tại C18 =AverageLow($A$2:$D$11;A18;$D$12;$D$13)

  - Công thức xác suất P(Pt>12.100) tại D18 =ProbaHight($A$2:$D$11;A18;$D$12;$D$13)

  - Công thức trung bình E(Pt |Pt>12.100) tại E18 =AverageHight($A$2:$D$11;A18;$D$12;$D$13).

  • Dự đoán cho xác suất mức giá trong khoảng X1 và X0 được tính là

  P(Xo<><>X1)

  Ví dụ với Xo=12.100 tại ô A18 và X1=12.200 tại ô A19 thì P(12.100<><12.200) là="1-ProbaLow(A2:D11;A18;D12;D13)-ProbaHight(A2:D11;A19;D12;D13)
  • Dự đoán cho trung bình mức giá trong khoảng X1 và X0 được tính là

  E(Xo<><><>X1)*P(Pt>X1))] / P(Xo<><>

  Ví dụ với Xo=12.100 tại ô A18 và X1=12.200 tại ô A19 thì E(12.100<><12.200) là="(AverageValue(A2:D11;D12;D13)-AverageLow(A2:D11;A18;D12;D13)*ProbaLow(A2:D11;A18;D12;D13)-AverageHight(A2:D11;A19;D12;D13)*ProbaHight(A2:D11;A19;D12;D13))/F19
  Lưu ý:

  Khi dự đoán giá cả trung bình (kỳ vọng) với các điều kiện giá cả lớn hơn hay nhỏ hơn hoặc trong khoảng nào đó thì các mức này nên trong khoảng trung bình của giá cả (toàn cục) 2 lần độ lệch chuẩn của giá cả.

  Nguyễn Văn Thắng

  Công ty Kiểm Toán Quốc Tế Việt Nam
  E-mail:
  thang_via@yahoo.com

  ID: A0608_123