• Thứ Ba, 19/12/2006 08:23 (GMT+7)

  Hai cách ẩn hộp thoại trong MFC

  Nếu đã từng phát triển ứng dụng dialog-based trên nền MFC, rất có thể bạn gặp vấn đề với việc ẩn hộp thoại chính mỗi khi chạy. Điều này rất quan trọng đối với những chương trình chạy nền, người dùng sẽ tương tác với chương trình thông qua hộp thoại phụ hoặc biểu tượng trên thanh Taskbar. Tôi cũng đã phải đau đầu với vấn đề này một thời gian khi những dòng lệnh như ShowWindow(SW_SHOW); đặt trong hàm OnInitDialog() tỏ ra vô hiệu. Sau khi tìm hiểu, tôi phát hiện ra đối với ứng dụng dialog-based, hộp thoại chính được gọi thông qua câu lệnh .DoModal(). Câu lệnh này lại gọi hàm API là DialogBox(), do đó mặc nhiên hộp thoại chính sẽ được hiển thị.

  Cách xử lý dễ nhất là chuyển hộp thoại chính về dạng Modeless Box. Cách làm rất đơn giản, bạn sửa đoạn mã trong hàm InitInstance() thành:

  CModelessDlg * pMainDlg;

  pMainDlg=new CModelessDlg;

  m_pMainWnd=pMainDlg;

  pMainDlg->Create(IDD_MODELESS_DIALOG);

  pMainDlg->ShowWindow(SW_HIDE);

  Chú ý, bạn phải thêm hàm PostNcDestroy() vào trong class CModelessDlg và sửa CDialog::PostNcDestroy(); thành delete this;

  Như vậy, chương trình của bạn đã có thể ẩn hộp thoại chính mỗi khi chạy.

  Tuy nhiên, cũng có thể bạn vẫn muốn giữ nguyên đặc tính của hộp thoại chính, vậy có một cách khác có thể giúp bạn thực hiện điều này. Bạn hãy thêm một biến toàn cục có kiểu là BOOL, tên là bShow chẳng hạn. Trong hàm OnPaint() bạn hãy thêm đoạn mã sau:

  if(!bShow)

  ShowWindow(SW_HIDE);

  else

  ShowWindow(SW_SHOW);

  Và thiết lập sao cho mỗi khi chạy, biến bShow sẽ là FALSE nếu bạn muốn ẩn hộp thoại. Còn khi muốn hiện hộp thoại chính, bạn chỉ việc thêm đoạn mã:

  bShow=TRUE;

  Invalidate(TRUE);

  Trên đây là hai tìm tòi nhỏ của tôi, hy vọng có ích cho các bạn.

  Mai Văn Quân
  Email:
  Vimvq1987@gmail.com

  ID: A0602_108