• Chủ Nhật, 14/09/2008 08:37 (GMT+7)

  Lập trình Access lấy mã số của đĩa cứng

  Trên các file Access, bạn có thể lập trình dùng ngôn ngữ VBA (Visual Basic for Application). VBA là ngôn ngữ VB có tăng cường thêm một số đối tượng để bạn có thể xử lý các tài liệu MS Office được dễ dàng, VBA thực hiện được hầu hết các công việc mà ứng dụng VB bình thường làm được. Thí dụ trong VBA, bạn có thể dùng hàm API Windows có tên là DeviceIoControl() để truy xuất các thông tin vật lý của ổ cứng như Model number, Serial number, Firmware revision... Các hằng và các kiểu dữ liệu phục vụ cho việc truy xuất thông tin vật lý của ổ cứng được định nghĩa trong bộ DDK (Device Development Kit). Trong các số tạp chí trước, chúng tôi đã trình bày cách dùng VB để viết 1 ứng dụng truy xuất và hiển thị thông tin vật lý của ổ đĩa cứng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu lại qui trình điển hình để viết 1 Form VBA đơn giản chạy trong môi trường Access, Form này cho phép bạn chọn ổ cứng và xem các thông tin vật lý liên quan đến đĩa cứng.

  1. Chạy Access, tạo file Access mới hay mở lại file Access đã có.

  2. Chọn mục Form trong cửa sổ Objects, ấn kép chuột vào mục Create Form in Design View để mở cửa sổ thiết kế 1 form ứng dụng mới. Sau đó thiết kế Form có dạng sau:

  Trong đó TextBox có tên là txtDrive, button có tên là btnStart, ListBox có tên là lstInfo.

  3. Nhấn phải chuột vào button Start rồi chọn option Build Event để hiển thị cửa sổ Choose Builder, chọn mục Code Builder và button OK để mở cửa sổ soạn code. Tạo thủ tục xử lý sự kiện click chuột cho button này có tên là btnStart_Click(). Khi cửa sổ soạn code của Form hiển thị, bạn hãy nhập đoạn lệnh VB sau đây vào:

  'code cho Form1
  Option Explicit
  'định nghĩa các hằng cần dùng cho hàm CreateFile
  Private Const FILE_SHARE_READ = &H1
  Private Const FILE_SHARE_WRITE = &H2
  Private Const GENERIC_READ = &H80000000
  Private Const GENERIC_WRITE = &H40000000
  Private Const OPEN_EXISTING = 3
  Private Const CREATE_NEW = 1
  'định nghĩa các hằng, các kiểu cần dùng cho hàm DeviceIoControl
  'các thông tin này được lấy từ bộ DDK
  Private Const DFP_RECEIVE_DRIVE_DATA = &H7C088
  Private Enum HDINFO
      HD_MODEL_NUMBER
      HD_SERIAL_NUMBER
      HD_FIRMWARE_REVISION
  End Enum

  Private Type IDEREGS
      bFeaturesReg As Byte
      bSectorCountReg As Byte
      bSectorNumberReg As Byte
      bCylLowReg As Byte
      bCylHighReg As Byte
      bDriveHeadReg As Byte
      bCommandReg As Byte
      bReserved As Byte
  End Type

  Private Type SENDCMDINPARAMS
  cBufferSize As Long
  irDriveRegs As IDEREGS
  bDriveNumber As Byte
  bReserved(1 To 3) As Byte
  dwReserved(1 To 4) As Long
  End Type

  Private Type DRIVERSTATUS
      bDriveError As Byte
      bIDEStatus As Byte
      bReserved(1 To 2) As Byte
      dwReserved(1 To 2) As Long
  End Type
  Private Type SENDCMDOUTPARAMS
      cBufferSize As Long
      DStatus As DRIVERSTATUS
      bBuffer(1 To 512) As Byte
  End Type

  'Định nghĩa các hàm API cần dùng
  Private Declare Function CreateFile 
      Lib "kernel32" Alias "CreateFileA" (ByVal lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal dwShareMode As Long, ByVal lpSecurityAttributes As Long, ByVal dwCreationDisposition As Long, ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, ByVal hTemplateFile As Long) As Long
  Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
  Private Declare Function DeviceIoControl Lib "kernel32" (ByVal hDevice As Long, ByVal dwIoControlCode As Long, lpInBuffer As Any, ByVal nInBufferSize As Long, lpOutBuffer As Any, ByVal nOutBufferSize As Long, lpBytesReturned As Long, ByVal lpOverlapped As Long) As Long

  'Định nghĩa hàm GetHDInfo để đọc thông tin vật lý disk
  Private Function GetHDInfo(Drive As Integer, hdi As HDINFO) As String
      Dim bin As SENDCMDINPARAMS
      Dim bout As SENDCMDOUTPARAMS
      Dim hdh As Long
      Dim br As Long
      Dim ix As Long
      Dim hddfr As Long
      Dim hddln As Long
      Dim s As String
  Select Case hdi 'Kiểm tra chức năng
      Case HD_MODEL_NUMBER    
          hddfr = 55 'thiết lập vị trí buffer chứa ModelNumber
          hddln = 40 'thiết lập độ dài buffer chứa ModelNumber
      Case HD_SERIAL_NUMBER
          hddfr = 21 'thiết lập vị trí buffer chứa SerialNumber
          hddln = 20 'thiết lập độ dài buffer chứa SerialNumber
      Case HD_FIRMWARE_REVISION
          hddfr = 47 'thiết lập vị trí buffer chứa FirmwareRevision
          hddln = 8 'thiết lập độ dài buffer chứa FirmwareRevision
      Case Else
      Err.Raise 10001, "Illegal HD Data type" 'Báo lỗi
  End Select
  'tạo file nhận dạng ổ cứng cần đọc thông tin
  hdh = CreateFile("\\.\PhysicalDrive" & Drive, GENERIC_READ + GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ + FILE_SHARE_WRITE, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0)
  'kiểm tra việc tạo file
  If hdh = 0 Then
      Err.Raise 10003, , "Error on CreateFile"
  End If
  'thiết lập các thông số cần truyền
  With bin
      .bDriveNumber = Drive
  .cBufferSize = 512
  With .irDriveRegs
      If (Drive And 1) Then
          .bDriveHeadReg = &HB0
  Else
      .bDriveHeadReg = &HA0
  End If
      .bCommandReg = &HEC
      .bSectorCountReg = 1
      .bSectorNumberReg = 1
  End With
  End With
  'gọi hàm DeviceIoControl để đọc thông tin
  DeviceIoControl hdh, DFP_RECEIVE_DRIVE_DATA, bin, Len(bin), bout, Len(bout), br, 0
  'copy thông tin cần truy xuất
      s = ""
  For ix = hddfr To hddfr + hddln - 1 Step 2
  If bout.bBuffer(ix + 1) = 0 Then Exit For
      s = s & Chr(bout.bBuffer(ix + 1))
  If bout.bBuffer(ix) = 0 Then Exit For
      s = s & Chr(bout.bBuffer(ix))
  Next ix
  GetHDInfo = Trim(s)
  'Đóng handle disk
  CloseHandle hdh
  End Function

  'thủ tục xử lý click chuột trên button Start
  Private Sub btnStart_Click()
  Dim Drive As Integer
  Drive = Val(txtDrive)
      lstInfo.RowSource = ""
      lstInfo.AddItem "Current drive: " & Drive
      lstInfo.AddItem ""
      lstInfo.AddItem "Model number: " & GetHDInfo(Drive, HD_MODEL_NUMBER)
      lstInfo.AddItem "Serial number: " & GetHDInfo(Drive, HD_SERIAL_NUMBER)
      lstInfo.AddItem "Firmware Revision: " & GetHDInfo(Drive, HD_FIRMWARE_REVISION)
  End Sub

  4. Đóng cửa sổ thiết lập Form lại, đặt tên cho cửa sổ để dễ nhận dạng, rồi nhấn đúp chuột vào Form trong cửa sổ chọn Form của Access để chạy thử Form, nhập 0 vào TextBox (tương ứng với đĩa cứng đầu tiên của máy), chọn button Start và xem kết quả trong ListBox.
  Ngoài ra, bạn cũng có thể truy xuất các thông tin đĩa (hay một tài nguyên nào đó của hệ thống) thông qua thư viện WMI (Windows Management Instrumentation). Sau đây là đoạn code VBA hiển thị "model number" và "device id" của đĩa cứng.

  'thủ tục xử lý click chuột trên button Start
  Private Sub btnDiskDisp_Click()
  Dim i As Integer
      i = 0
  On Error Resume Next
      lstInfo.RowSource = ""
  For Each Disk In GetObject("winmgmts:").InstancesOf("CIM_DiskDrive")
      lstInfo.AddItem "Current drive: " & i
      lstInfo.AddItem ""
      lstInfo.AddItem "Model number: " & Disk.Properties_.Item("Model").Value
      lstInfo.AddItem "Device ID : " & Disk.Properties_.Item("DeviceID").Value
  i = i + 1
  Next
  If Err <> 0 Then
      Set lasterr = CreateObject("WbemScripting.SWbemLastError")
      MsgBox lasterr.Operation & lasterr.ParameterInfo & lasterr.ProviderName
  End If
  End Sub

  Nguyễn Văn Hiệp
  nvhiep@hotmail.com

  ID: A0808_142