• Thứ Hai, 22/02/2010 08:12 (GMT+7)

  Xử lý lỗi ‘3146’ trong chương trình VB

  Lỗi run-time 3146 (ODBC Call failed) là một thông báo khá “tù mù”, vì vậy nó xuất hiện trong khá nhiều diễn đàn VB. Khi được người sử dụng thông báo lỗi này, lập trình viên không biết lỗi gì đã xảy ra với các thao tác cơ sở dữ liệu để có cách giải quyết. Gốc của vấn đề là ở chỗ ODBC trả về một chuỗi các lỗi nhưng chương trình chỉ hiển thị lỗi đầu tiên là 3146 "ODBC Call Failed".

  Điều đầu tiên mà các lập trình viên thường nghĩ tới là tại sao chương trình không hiển thị được thông báo lỗi cụ thể và cần phải sửa chương trình. Mặc dù cách làm rất đơn giản nhưng ít người để ý (cách làm này đã có từ VB4). Lập trình viên cần duyệt Errors collection để lấy đủ thông tin chi tiết trước khi hiển thị cho người dùng bằng cách thay câu lệnh cụt lủn MsgBox Err.Number &" " & Err.Description trong phần bẫy lỗi bằng đoạn mã dưới đây:

  Dim sError As String
  Dim nI As Integer
  Dim sTitle As String
  sError = ""
  ' Determine whether or not this is a database error
  If DBEngine.Errors.Count > 0 Then
  If DBEngine.Errors(DBEngine.Errors.Count-1)._
  Number = Err.Number Then
  sTitle = "Database Error"
  For nI = 0 To DBEngine.Errors.Count - 1
  sError = sError & DBEngine.Errors(nI) & vbCrLf
  Next
  sError = sError & vbCrLf
  End If
  End If
  If sError = "" Then
  sTitle = "Error"
  ' add the error string
  sError = sError & Err.description & vbCrLf
  End If
  MsgBox sError, , sTitle

  Lưu ý: nếu truy cập cơ sở dữ liệu bằng RDO, các bạn cần thay DBEngine.Errors trong đoạn mã trên bằng rdoEngine.rdoErrors.

  Nhưng sửa chương trình không phải là cách duy nhất và cũng không phải là cách hay nhất trong mọi trường hợp. Chỉnh sửa chương trình là cần thiết cho những lần sau, nhưng nếu đang gấp hay không thể gửi ngay chương trình cập nhật cho người dùng, bạn làm thế nào để xác định nguyên nhân lỗi. Ngay cả khi không có chương trình nguồn trong tay, bạn vẫn có thể xác định được nguyên nhân thực sự gây lỗi để tìm cách khắc phục. Để làm được điều đó, hãy hướng dẫn người dùng bật tính năng ODBC tracing trên máy khách theo các bước sau. Trước tiên gọi Control Panel, mở mục Administrative Tools rồi gọi Data Sources (ODBC), chuyển sang thẻ Tracing và nhấn vào nút Start Tracing Now (xem hình). Hãy nhớ thư mục chứa tệp log để có thể xem chi tiết lỗi (tất nhiên bạn có thể đổi lại thư mục đó theo ý mình). Sau cùng, khi đã chạy lại ứng dụng để sinh lỗi 3146 và đọc thông tin chi tiết lỗi từ tệp log, bạn đừng quên quay lại ODBC Data Source Administrator để tắt tính năng tracing.

  Nguyễn Anh Tuấn
  nguyen_anh_tuan@yahoo.com

  ID: A1001_108