• Thứ Ba, 13/04/2010 15:00 (GMT+7)

  Lập trình: Dùng VB.Net đọc “serial number” đĩa cứng

  Nguyễn Văn Hiệp
  Ở phần “Trả lời thư” trên tạp chí số báo tháng 02/2008, chúng tôi đã giới thiệu đến bạn đọc quy trình xây dựng ứng dụng và mã lệnh (code) được viết bằng VB 6.0, cho phép truy xuất thông tin của các ổ đĩa trên máy. Theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, bài viết này giới thiệu cách viết code bằng VB .Net 2005 để truy xuất thông tin của các ổ đĩa.

  Nói chung, chúng ta có thể dùng hàm API Windows có tên là DeviceIoControl() để truy xuất các thông tin vật lý của ổ đĩa (cứng, USB...) như Model number, Serial number, Firmware revision... Các hằng và kiểu dữ liệu phục vụ cho việc truy xuất thông tin vật lý của ổ đĩa được định nghĩa trong bộ DDK (Device development Kit).

  1. Chạy Visual Studio .Net, chọn menu File.New project. Khi cửa sổ "New Project" hiển thị, bạn duyệt tìm mục "Visual Basic" trong cửa sổ "Project types", chọn mục "Windows" con của mục "Visual Basic", chọn icon "Windows Application" rồi chọn button Ok để tạo Project mới theo qui định.

  2. Khi cửa sổ hiển thị Form thiết kế trống ban đầu, bạn hãy thiết kế Form gồm 4 đối tượng: 1 label, 1 textbox, 1 button và 1 ListBox như hình dưới đây. Hãy thiết lập thuộc tính (Name) cho textbox là txtDrive, cho button là btnStart, cho ListBox là lstInfo.

  3. Nhấn đúp chuột vào button "Xem thong tin" để tạo thủ tục xử lý sự kiện click chuột trên nó. Khi cửa sổ code của Form hiển thị, bạn hiệu chỉnh nội dung đơn giản ban đầu thành đoạn code VB .Net dưới đây:

  Option Strict On
  Option Explicit On
  Imports System.Runtime.InteropServices
  Public Class Form1
  'code cho Form1
  'định nghĩa các hằng cần dùng cho hàm CreateFile
  Private Const FILE_SHARE_READ As Short = &H1S
  Private Const FILE_SHARE_WRITE As Short = &H2S
  Private Const GENERIC_READ As Integer = &H80000000
  Private Const GENERIC_WRITE As Integer = &H40000000
  Private Const OPEN_EXISTING As Short = 3
  Private Const CREATE_NEW As Short = 1
  'định nghĩa các hằng, các kiểu cần dùng cho hàm DeviceIOControl
  'các thông tin này được lấy từ bộ DDK
  Private Const DFP_RECEIVE_DRIVE_DATA As Integer = &H7C088
  Private Enum HDINFO

  HD_MODEL_NUMBER
  HD_SERIAL_NUMBER
  HD_FIRMWARE_REVISION

  End Enum

  Private Structure IDEREGS

  Dim bFeaturesReg As Byte
  Dim bSectorCountReg As Byte
  Dim bSectorNumberReg As Byte
  Dim bCylLowReg As Byte
  Dim bCylHighReg As Byte
  Dim bDriveHeadReg As Byte
  Dim bCommandReg As Byte
  Dim bReserved As Byte

  End Structure

  Private Structure SENDCMDINPARAMS

  Dim cBufferSize As Int32
  Dim irDriveRegs As IDEREGS
  Dim bDriveNumber As Byte
  Dim bReserved1 As Byte
  Dim bReserved2 As Byte
  Dim bReserved3 As Byte
  Dim dwReserved1 As Int32
  Dim dwReserved2 As Int32
  Dim dwReserved3 As Int32
  Dim dwReserved4 As Int32

  End Structure

  Private Structure DRIVERSTATUS
  Dim bDriveError As Byte
  Dim bIDEStatus As Byte
  Dim bReserved1 As Byte
  Dim bReserved2 As Byte
  Dim dwReserved1 As Int32
  Dim dwReserved2 As Int32

  End Structure

  'không cần dùng kiểu SENDCMDOUTPARAMS như version VB 6.0
  'khai báo các hàm API cần dùng

  Private Declare Function CreateFile Lib "kernel32" Alias "CreateFileA" (ByVal lpFileName As String, ByVal dwDesiredAccess As Integer, ByVal dwShareMode As Integer, ByVal lpSecurityAttributes As Integer, ByVal dwCreationDisposition As Integer, ByVal dwFlagsAndAttributes As Integer, ByVal hTemplateFile As Integer) As Integer

  Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Integer) As Integer

  Private Declare Function DeviceIoControl Lib "kernel32" (ByVal hDevice As Integer, ByVal dwIoControlCode As Integer, ByVal lpInBuffer As IntPtr, ByVal nInBufferSize As Integer, <Out()> ByVal lpOutBuffer As IntPtr, ByVal nOutBufferSize As Integer, ByRef lpBytesReturned As Integer, ByVal lpOverlapped As Integer) As Integer

  'định nghĩa các biến cần dùng

  Dim bin As New SENDCMDINPARAMS

  'định nghĩa hàm GetHDInfo để đọc thöng tin vật lý của disk

  Private Function GetHDInfo(ByRef Drive As Byte, ByRef hdi As HDINFO) As String

  'định nghĩa các biến cần dùng

  Dim hdh As Integer
  Dim br As Integer
  Dim ix As Integer
  Dim hddfr As Integer
  Dim hddln As Integer
  Dim s As String

  Select Case hdi 'kiểm tra mã chức năng

  Case HDINFO.HD_MODEL_NUMBER
  hddfr = 55 'vị trí đầu của chuỗi ModelNumber
  hddln = 40 'độ dài chuỗi ModelNumber

  Case HDINFO.HD_SERIAL_NUMBER
  hddfr = 21 'vị trí đầu của chuỗi SerialNumber
  hddln = 20 'độ dài chuỗi SerialNumber

  Case HDINFO.HD_FIRMWARE_REVISION
  hddfr = 47 'vị trí đầu của chuỗi FirmwareRevision
  hddln = 8 'độ dài chuỗi FirmwareRevision

  Case Else

  Err.Raise(10001, "Mã chức năng không đúng")

  End Select

  'tạo file nhận dạng ổ đĩa cần đọc thông tin

  hdh = CreateFile("\\.\PhysicalDrive" & Drive, GENERIC_READ + GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ + FILE_SHARE_WRITE, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0)

  'kiểm tra việc tạo file

  If hdh = 0 Then
  Err.Raise(10003, , "Gặp lỗi khi gọi CreateFile")
  End If

  'thiết lập các thông số input

  With bin
  .bDriveNumber = Drive
  .cBufferSize = 512
  With .irDriveRegs
  If (Drive And 1) <> 0 Then
  .bDriveHeadReg = &HB0S
  Else
  .bDriveHeadReg = &HA0S
  End If
  .bCommandReg = &HECS
  .bSectorCountReg = 1
  .bSectorNumberReg = 1

  End With
  End With

  'gọi hàm DeviceIoControl để đọc thông tin đĩa

  Dim pbout As IntPtr = Marshal.AllocHGlobal(528)
  Dim pbin As IntPtr = Marshal.AllocHGlobal(Len(bin))
  Marshal.StructureToPtr(bin, pbin, False)
  DeviceIoControl(hdh, DFP_RECEIVE_DRIVE_DATA, pbin, Len(bin), pbout, 528, br, 0)

  'copy kết quả từ bộ nhớ "unmanaged" về bộ nhớ managed

  Dim bBuffer(0 To 512) As Byte
  For ix = 1 To 512
  bBuffer(ix) = Marshal.ReadByte(pbout, ix + 15)
  Next

  'rút trích thông tin cần truy xuất
  s = ""

  For ix = hddfr To hddfr + hddln - 1 Step 2
  If bBuffer(ix + 1) = 0 Then Exit For
  s = s & Chr(bBuffer(ix + 1))

  If bBuffer(ix) = 0 Then Exit For
  s = s & Chr(bBuffer(ix))

  Next ix

  GetHDInfo = Trim(s)

  'đóng handle disk
  CloseHandle(hdh)

  End Function

  'thủ tục xử lý sự kiện click chuột trên button

  Private Sub btnStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnStart.Click

  Dim Drive As Byte
  Drive = CByte(txtDrive.Text)
  lstInfo.Items.Clear()
  lstInfo.Items.Add("Current drive: " & Drive)
  lstInfo.Items.Add("")

  'đọc và hiển thị các thông tin của đĩa

  lstInfo.Items.Add("Model number: " & GetHDInfo(Drive, HDINFO.HD_MODEL_NUMBER))
  lstInfo.Items.Add("Serial number: " & GetHDInfo(Drive, HDINFO.HD_SERIAL_NUMBER))
  lstInfo.Items.Add("Firmware Revision: " & GetHDInfo(Drive, HDINFO.HD_FIRMWARE_REVISION))

  End Sub

  End Class

  4. Chọn menu Debug.Start Debuging để dịch và chạy chương trình, nếu bạn nhập đúng đoạn code trên thì chương trình sẽ chạy đúng. Bạn thử nhập chỉ số 0 (nhận dạng ổ đĩa cứng đầu tiên) rồi nhấn button "Xem thong tin", thông tin về đĩa đầu tiên sẽ được hiển thị. Nếu bạn có đĩa cứng khác và/hoặc đĩa USB, bạn hãy nhập chỉ số 1, 2... rồi nhấn button "Xem thong tin" để xem thông tin về ổ đĩa tương ứng.

  Bạn có thể copy Project VB .Net quản lý ứng dụng hiển thị thông tin về ổ đĩa được trình bày ở phần trả lời này (có tên là VBNetDiskInfo) trên website TGVT.

  Nguyễn Văn Hiệp

  ID: A1003_92