• Thứ Tư, 22/09/2010 09:21 (GMT+7)

  Chương trình Carô chơi qua mạng

  Nguyễn Văn HIệp
  Chương trình viết bằng ngôn ngữ Visual Basic 6, cho phép 2 người chơi trên 2 máy tính khác nhau thông qua mạng.

  Chương trình cho 2 người chơi carô trên 2 máy tính khác nhau trong 1 mạng là 1 ứng dụng mạng. Thường 1 ứng dụng mạng dùng mô hình client-server để hoạt động. Với mô hình client-server, 1 ứng dụng mạng gồm 2 module độc lập chạy trên 2 máy: module client và module server. Module Client và module Server sẽ kết nối với nhau bằng 1 cầu nối (phương tiện truyền tin), khi cần, module client sẽ gởi 1 thông báo “request” tới module server để nhờ server phục vụ. Sau khi nhận 1 request từ module client, module server sẽ thực hiện rồi gởi kết quả về module client bằng 1 thông báo “reply”. Khi nào client/server không muốn giao tiếp với đối tác nữa thì nó sẽ đóng cầu nối lại.

  Vấn đề thiết yếu nhất khi viết 1 ứng dụng mạng là định nghĩa được tập các thông báo request/reply mà client/server sẽ dùng trong giao tiếp với nhau. Phụ thuộc vào chức năng và tính chất hoạt động của ứng dụng mà giao thức sẽ ra sao. Thí dụ, sau khi phân tích chức năng của trò chơi carô, ta có thể định nghĩa giao thức làm việc tối giản cho ứng dụng này như sau:

  Client có thể dùng 1 trong 2 thông báo request sau:
   

  -         “Restart” để yêu cầu server khởi động lại trò chơi hầu chơi ván mới.

  -
           “x,y” để thông báo tọa độ của cell mà người dùng trên máy client vừa chọn.
   

  Còn Server có thể dùng 1 trong 3 thông báo reply sau :
   

  -         “Accepted” để thông báo cho client biết mình đã chấp nhận yêu cầu kết nối của client và sẵn sàng phục vụ yêu cầu từ client.
   

  -         “Restart” để yêu cầu client khởi động lại trò chơi hầu chơi ván mới.
   

  -         “x,y” để thông báo tọa độ của cell mà người dùng trên máy server vừa chọn.
   

  Khi viết ứng dụng mạng bằng ngôn ngữ VB 6.0, cách dễ dàng nhất là dùng điều khiển ActiveX của Microsoft có tên là Winsock. Điều khiển Winsock có thể hoạt động ở 1 trong 2 chế độ: winsock client hay winsock server. Winsock Server có thể giao tiếp với nhiều client đồng thời, còn winsock client thì chỉ có thể giao tiếp với 1 server tại từng thời điểm. 
   

  Để demo rõ ràng cụ thể, chúng tôi xây dựng ứng dụng (ở mức đơn giản nhất) cho 2 người trên 2 máy chơi carô, người chơi trên server sẽ đi trước với ký hiệu “O”, người chơi trên client sẽ đi sau với ký hiệu “X”. Sau đây là phát họa thuật giải của module server:
   

  1. thiết lập các thông số hoạt động cho điều khiển winsock server, chờ và lắng nghe yêu cầu kết nối từ client…
   

  2. khi client yêu cầu kết nối thì chấp thuận rồi gởi reply “Accepted” về client để báo sẵn sàng. 
   

  3. chờ người dùng ấn chuột vào vị trí chơi, kiểm tra tính hợp lệ, nếu hợp lệ sẽ hiển thị ký hiệu “O” vào vị trí và gởi thông báo “x,y” về client biết rồi kiểm tra xem server thắng chưa, nếu chưa thì chờ client chơi. Nếu server thắng thì dừng trò chơi và chờ yêu cầu chơi ván khác từ người dùng trên server hay trên client. 
   

  4. khi người dùng client đi xong, server sẽ nhận được thông báo “x,y” từ client gởi tới, server sẽ hiển thị ký hiệu “X” vào vị trí x,y, kiểm tra xem client thắng chưa, nếu chưa thì quay về bước 3. Nều client thắng thì dừng trò chơi và chờ yêu cầu chơi ván khác từ người dùng trên server hay trên client.
   

  Tương tự, sau đây là phát họa thuật giải của module client:
   

  1. yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ máy server cần giao tiếp, thiết lập các thông số hoạt động cho điều khiển winsock client, gọi tác vụ Connect của winsock client đế yêu cầu nối kết với server.
   

  2. chờ đợi, khi nhận được reply “Accepted” từ server gởi về, client bắt đầu hoạt động. Theo qui ước ở trên, client sẽ đi sau.
   

  3. client chờ server đi.
   

  4. khi nhận được thông báo “x,y” từ server gởi tới, client sẽ hiển thị ký hiệu “O” vào vị trí x,y, kiểm tra xem server thắng chưa. Nếu server thắng thì dừng trò chơi và chờ yêu cầu chơi ván khác từ người dùng trên server hay trên client.
   

  5. chờ người dùng ấn chuột vào vị trí chơi, kiểm tra tính hợp lệ, nếu hợp lệ sẽ hiển thị ký hiệu “X” vào vị trí và gởi thông báo “x,y” về server biết rồi kiểm tra xem client thắng chưa, nếu chưa thì quay về bước 3. Nếu client thắng thì dừng trò chơi và chờ yêu cầu chơi ván khác từ người dùng trên server hay trên client.  
   

  Dựa vào thuật giải được phát họa ở trên, ta sẽ hiện thực 2 module client và server để chúng thực hiện đúng theo thuật giải đã phát họa.

   

  Qui trình vẽ các ảnh bitmap
   

  Bàn cờ carô gồm nhiều ô cờ, mỗi ô cờ sẽ ở 1 trong 5 trạng thái sau : trống chưa đi, quân O đi, quân X đi, quân O thắng, quân X thắng. Dùng trình soạn thảo ảnh bitmap (Paint, CorelDraw, PhotoShop,...) vẽ 5 ảnh bitmap với kích thước bằng nhau (16*16) và lưu lên thành 5 file null.jpg, O.jpg, X.jpg, Ob.jpg, Xb.jpg.

   

  Qui trình xây dựng module CaroServer bằng VB 6.0
   

  1. chạy VB 6.0, tạo Propject "Standard EXE".
   

  2. chọn menu Project.Components để hiển thị cửa sổ Components, duyệt tìm và chọn 2 mục “Microsoft Winsock Control 6.0” và “Microsoft Windows Common Control x.0” để “add” chúng vào cửa sổ ToolBox của Project.
   

  3. Thiết kế Form cho ứng dụng CaroServer như sau:

  Form Server có 3 label, 1 đối tượng ImageList, 1 đối tượng Winsock và 1 menu bar. Đặt tên cho 3 label lần lượt là lblState, lblPrompt1, lblPrompt2, tên cho ImageList là imgList, tên cho winsock là ServerSock. Để thiết kế menu bar, chọn menu Tools.Menu Editor rồi đặc tả 1 menu pop-up có tiêu đề “Thi hành lệnh…”, menu pop-up này chứa 2 option “Chơi lại ván khác” và “Dừng chương trình”. Đặt tên cho 2 option lần lượt là mnuExecPlay, menuExecQuit.
   

  4. Thiết lập dữ liệu cho đối tượng ImageList : ấn phải chuột trên đối tượng ImageList rồi chọn mục Properties để hiển thị cửa sổ thuộc tính của đối tượng này. Chọn tag General, chọn option Custom, nhập độ rộng, độ cao của các ảnh miêu tả ô cờ. Chọn tag Images rồi chọn button "Insert Picture" để thêm từng file ảnh ô cờ vào. Lưu ý các file ảnh phải được thêm vào theo thứ tự sau: 1. null.jpg, 2. O.jpg, 3. X.jpg, 4. Ob.jpg, 5. Xb.jpg để tương thích với chỉ số được dùng trong code của chương trình dưới đây.
   

  5. chọn menu View.Code để hiển thị cửa sổ soạn code cho form rồi viết đoạn code VB 6.0 sau đây:
   

  Option Explicit
   

  'Định nghĩa các hằng gợi nhớ được dùng
   

  Private Const SID = 1 'mã nhận dạng người chơi ở server
   

  Private Const CID = 2 'mã nhận dạng người chơi ở client
   

  Private Const BLANC_IMG = 0 'mã ảnh miêu tả cell trống
   

  Private Const O_IMG = 1            'mã ảnh miêu tả cell O
   

  Private Const X_IMG = 2 'mã ảnh miêu tả cell X
   

  Private Const WO_IMG = 3 'mã ảnh miêu tả cell O thắng
   

  Private Const WX_IMG = 4 'mã ảnh miêu tả cell X thắng

  'Định nghĩa các biến được dùng
   

  Private Board() As Integer  'Ma trận tráng thái các ô
   

  Private intRowsBoard As Integer 'số lượng hàng
   

  Private intColsBoard As Integer 'số lượng cột
   

  'Các biến miêu tả vị trí 5 ô thắng
   

  Private WinRow As Integer, WinRStep As Integer
   

  Private WinCol As Integer, WinCStep As Integer
   

  'Các biến miêu tả tọa độ góc trên trái bàn cờ
   

  Private intBaseX As Integer, intBaseY As Integer
   

  'Các biến miêu tả kích thước từng ô cờ
   

  Private intCellWidth As Integer, intCellHeight As Integer
   

  'biến miêu tả trạng thái hoạt động
   

  Dim curState As Integer
   

  'biến miêu tả mã người thắng cuộc
   

  Dim WinID As Integer

   
  '1. thủ tục thiết lập các thông số ban đầu
   

  Private Sub Form_Load()
   

  Dim row As Integer, col As Integer
   

    intRowsBoard = 20
   

    intColsBoard = 20
   

    intCellWidth = 15
   

    intCellHeight = 15
   

    intBaseX = 4
   

    intBaseY = 70
   

    'thiết lập lại kích thước form cho phù hợp
   

    Me.ScaleMode = vbPixels
   

    Me.Width = Me.ScaleX(intColsBoard * intCellWidth + intBaseX + 16, vbPixels, vbTwips)
   

    Me.Height = Me.ScaleY(intRowsBoard * intCellHeight + intBaseY + 65, vbPixels, vbTwips)
   

    ReDim Board(intRowsBoard - 1, intColsBoard - 1)
   

    InitBoard
   

    'hiển thị các thông báo cần thiết
   

    lblState = "Đang chờ Client kết nối..."
   

    lblPrompt1 = "Quân của bạn là O, quân của đối thủ là X"
   

    lblPrompt2 = "Bạn hãy chờ đợi...."
   

    'thiết lập port giao tiếp cho Server socket
   

    ServerSock.LocalPort = 1001 'giá trị từ 0-65535
   

    'chờ client kết nối tới
   

    ServerSock.Listen
   

  End Sub

   

  'thủ tục khởi tạo trạng thái bàn cờ
   

  Private Sub InitBoard()
   

  Dim row As Integer, col As Integer
   

    'thiết lập trạng thái chưa chơi
   

    curState = 0
   

    For row = 0 To intRowsBoard - 1
   

      For col = 0 To intColsBoard - 1
   

        Board(row, col) = 0
   

      Next col
   

    Next row
   

    'hiển thị bàn cờ trống ban đầu
   

    Form_Paint
   

  End Sub

   

  'thủ tục hiển thị bàn cờ
   

  Private Sub Form_Paint()
   

  Dim row As Integer, col As Integer
   

    For row = 0 To intRowsBoard - 1
   

      For col = 0 To intColsBoard - 1
   

        DisplayElem row, col, Board(row, col)
   

      Next col
   

    Next row
   

  End Sub

   

  '3. Thủ tục xử lý ấn chuột trên Form
   

  Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)


  Dim row As Integer, col As Integer


    'nếu chưa đến lượt thì chưa cho phép đi


    If curState <> SID Then Exit Sub


    'kiểm tra vị trí ấn chuột nằm trong bàn cờ ?


    If intBaseX > x Or x > intBaseX + intColsBoard * intCellWidth Or _


       intBaseY > y Or y > intBaseY + intRowsBoard * intCellHeight Then Exit Sub


    'Xác định vị trí hàng, cột của ô cờ được ấn


    col = (x - intBaseX) \ intCellWidth


    row = (y - intBaseY) \ intCellHeight


    'nếu ô cờ đã chơi rồi thì không xử lý nữa


    If Board(row, col) <> 0 Then Exit Sub


    'ghi nhận mã người chơi vào ô cờ


    Board(row, col) = curState


    'hiển thị chữ O vào ô cờ


    DisplayElem row, col, curState
   

    'gởi tọa độ x,y của ô cờ về cho Client biết
   

    ServerSock.SendData row & "," & col
   

    'kiểm tra người chơi trên máy server thắng chưa?
   

    If KiemtraThang(row, col, curState) Then
   

       WinID = curState
   

       curState = 0
   

       FlashDisplay (WinID)
   

       MsgBox ("Hoan hô! Bạn đã thắng rồi.")
   

       lblPrompt2 = "Bạn hãy chọn option Chơi lại ván khác"

       Exit Sub

    End If

    'chuyển quyền chơi về cho Client

    curState = CID


    lblPrompt2 = "Bạn hãy đợi đối thủ đi..."


  End Sub

   

  'Hàm kiểm tra người chơi có mã id đã thắng chưa?


  Public Function KiemtraThang(h As Integer, c As Integer, ByVal id As Integer) As Boolean


  Dim count As Integer


  Dim col As Integer, row As Integer


    'kiểm tra các ô nằm ngang ở hàng h


    count = 1


    col = c + 1


    While col < intColsBoard And Board(h, col) = id


       count = count + 1


       col = col + 1

    Wend

    col = c - 1

    While col >= 0 And Board(h, col) = id

       count = count + 1

       col = col - 1

    Wend

    If count >= 5 Then

       WinRow = h: WinCol = col + 1

       WinRStep = 0: WinCStep = 1

       KiemtraThang = True

       Exit Function

    End If

    'kiểm tra các ô dọc ở cột c

    count = 1

    row = h + 1

    While row < intRowsBoard And Board(row, c) = id

       count = count + 1

       row = row + 1

    Wend

    row = h - 1

    While row >= 0 And Board(row, c) = id

       count = count + 1

       row = row - 1

    Wend

    If count >= 5 Then

      WinRow = row + 1: WinCol = c

       WinRStep = 1: WinCStep = 0

     KiemtraThang = True

       Exit Function

    End If

    'kiểm tra các ô xéo từ trên trái xuống dưới phải

    count = 1

    row = h + 1: col = c + 1

    While row < intRowsBoard And col < intColsBoard And Board(row, col) = id

       count = count + 1

       row = row + 1: col = col + 1

    Wend

    row = h - 1: col = c - 1

    While row >= 0 And col >= 0 And Board(row, col) = id

       count = count + 1

       row = row - 1: col = col - 1

    Wend

    If count >= 5 Then

      WinRow = row + 1: WinCol = col + 1

       WinRStep = 1: WinCStep = 1

       KiemtraThang = True

       Exit Function

    End If

    'kiểm tra các ô xéo từ trên phải xuống dưới trái

    count = 1

    row = h + 1: col = c - 1

    While row < intRowsBoard And col >= 0 And Board(row, col) = id

       count = count + 1

       row = row + 1: col = col - 1

    Wend

    row = h - 1: col = c + 1

    While row >= 0 And col < intColsBoard And Board(row, col) = id

       count = count + 1

       row = row - 1: col = col + 1

    Wend

    If count >= 5 Then

      WinRow = row + 1: WinCol = col - 1

       WinRStep = 1: WinCStep = -1

       KiemtraThang = True

       Exit Function

    End If

    'nếu chạy tới đây thì người chơi id chưa thắng

    KiemtraThang = False

  End Function 

  'Thủ tục hiển thị 5 ô cờ thắng

  Public Sub FlashDisplay(ByVal id As Integer)

  Dim i As Integer

    For i = 0 To 4

      If id = CID Then

        DisplayElem WinRow + WinRStep * i, WinCol + WinCStep * i, WX_IMG

      Else

        DisplayElem WinRow + WinRStep * i, WinCol + WinCStep * i, WO_IMG

      End If

    Next i

  End Sub

   

  'Thủ tục hiển thị ô cờ có mã imgCode ở vị trí(row,col)

  Private Sub DisplayElem(row As Integer, col As Integer, imgCode As Integer)

  Dim x As Integer, y As Integer

  Dim curPic As Object

    'xác định tọa độ x,y theo đơn vị pixcel từ tọa độ row,col luận lý

    x = intBaseX + col * intCellWidth

    y = intBaseY + row * intCellHeight

    'hiển thị ảnh bitmap ở vị trí xác định

    PaintPicture ImgList.ListImages.Item(imgCode + 1).Picture, x, y, intCellWidth, intCellHeight, 0, 0, , , vbSrcCopy

  End Sub

  'Thủ tục xử lý option "Chơi lại ván khác"

  Private Sub mnuExecPlay_Click()

    'khởi động lại bàn cờ

    InitBoard

    'gởi reply "Restart" về cho client biết

    ServerSock.SendData "Restart"

    'chuyển quyền ban đầu về người chơi ở Server

    curState = SID

    'hiển thị thông báo cho người dùng biết

    lblPrompt2 = "Chơi lại từ đầu. Bạn hãy ấn chuột vào cell cần đi"

  End Sub

   

  'Thủ tục xử lý option "Dừng chương trình"

  Private Sub mnuExecQuit_Click()

    'chưa hiện thực, người chơi chỉ cần click chuột vào icon X

  End Sub

   

  '2. Thủ tục xử lý sự kiện yêu cầu kết nối từ client

  Private Sub ServerSock_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long)

    If ServerSock.State <> sckClosed Then ServerSock.Close

    'Chấp nhận yêu cầu nối kết.

    ServerSock.Accept requestID

    ServerSock.SendData "Accepted"

    'Hiển thị thông báo cho người dùng biết.

    lblState = "Da ket noi voi Client. "

    lblPrompt2 = "Bạn hãy tìm và ấn chuột vào ô cờ cần đi..."

    'chuyển quyền ban đầu về người chơi ở Server

    curState = SID

  End Sub

   

  '4.Thủ tục nhận thông tin về nước đi của đối thủ

  Private Sub ServerSock_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)

    Dim strData As String

    Dim buf As String

    Dim pos As Integer

    Dim row As Integer, col As Integer

    'nhận dữ liệu từ client gởi tới

    ServerSock.GetData strData

    'kiểm tra xem có phải là request "Restart" ?

    If strData = "Restart" Then

      'khởi động lại bàn cờ

      InitBoard

      'chuyển quyền ban đầu về người chơi ở Server

      curState = SID

      'hiển thị thông báo cho người dùng biết

      lblPrompt2 = "Chơi lại từ đầu. Bạn hãy ấn chuột vào cell cần đi"

      Exit Sub

    End If

    'nếu chưa đến lượt người chơi ở client thì không xử lý

    If curState <> CID Then Exit Sub

    'xác định tọa độ cell do client ở về

    pos = InStr(1, strData, ",", 0)

    buf = Left(strData, pos - 1)

    row = CInt(buf)

    buf = Mid(strData, pos + 1)

    col = CInt(buf)

    'ghi nhận mã người chơi vào ô cờ

    Board(row, col) = curState

    'hiển thị chữ X vào ô cờ

    DisplayElem row, col, curState

    'kiểm tra người chơi trên máy client thắng chưa ?

    If KiemtraThang(row, col, curState) Then

       WinID = curState

       curState = 0

       FlashDisplay (WinID)

       MsgBox ("Rất tiếc. Bạn đã thua rồi.")

       lblPrompt2 = "Bạn hãy chọn option Chơi lại ván khác"

       Exit Sub

    End If

    'chuyển quyền chơi về cho server

    curState = SID

    lblPrompt2 = "Bạn hãy tìm và ấn chuột vào ô cờ cần đi..."

  End Sub

  6. Chọn menu File.Make Project1.exe và nhập tên file khả thi cần tạo ra (CaroServer) để VB dịch mã nguồn ra file khả thi của module Server.

   

  Qui trình xây dựng module CaroClient

   

  1. chạy VB 6.0, tạo Propject "Standard EXE".

   

  2. chọn menu Project.Components để hiển thị cửa sổ Components, duyệt tìm và chọn 2 mục “Microsoft Winsock Control 6.0” và “Microsoft Windows Common Control x.0” để “add” chúng vào cửa sổ ToolBox của Project. 

  3. Thiết kế Form cho ứng dụng CaroClient như sau:

  Form Client có 3 label, 1 đối tượng ImageList, 1 đối tượng Winsock và 1 menu bar. Đặt tên cho 3 label lần lượt là lblState, lblPrompt1, lblPrompt2, tên cho ImageList là imgList, tên cho winsock là ClientSock. Để thiết kế menu bar, chọn menu Tools.Menu Editor rồi đặc tả 1 menu pop-up có tiêu đề “Thi hành lệnh…”, menu pop-up này chứa 3 option : "Kết nối với server", “Chơi lại ván khác” và “Dừng chương trình”. Đặt tên cho 3 option lần lượt là mnuExecConnect, mnuExecPlay, menuExecQuit. 

  4. Thiết lập dữ liệu cho đối tượng ImageList : ấn phải chuột trên đối tượng ImageList rồi chọn mục Properties để hiển thị cửa sổ thuộc tính của đối tượng này. Chọn tag General, chọn option Custom, nhập độ rộng, độ cao của các ảnh miêu tả ô cờ. Chọn tag Images rồi chọn button "Insert Picture" để thêm từng file ảnh ô cờ vào. Lưu ý các file ảnh phải được thêm vào theo thứ tự sau: (1) null.jpg, (2) O.jpg, (3) X.jpg, (4) Ob.jpg, (5) Xb.jpg để tương thích với chỉ số được dùng trong code của chương trình dưới đây. 

  5. chọn menu View.Code để hiển thị cửa sổ soạn code cho form rồi viết đọan code VB 6.0 sau đây:

  Option Explicit

  'Định nghĩa các hằng gợi nhớ được dùng

  Private Const SID = 1 'mã nhận dạng người chơi ở server

  Private Const CID = 2 'mã nhận dạng người chơi ở client

  Private Const BLANC_IMG = 0 'mã ảnh miêu tả cell trống

  Private Const O_IMG = 1            'mã ảnh miêu tả cell O

  Private Const X_IMG = 2 'mã ảnh miêu tả cell X

  Private Const WO_IMG = 3 'mã ảnh miêu tả cell O thắng

  Private Const WX_IMG = 4 'mã ảnh miêu tả cell X thắng 

  'Định nghĩa các biến được dùng

  Private Board() As Integer  'Ma trận tráng thái các ô

  Private intRowsBoard As Integer 'số lượng hàng

  Private intColsBoard As Integer 'số lượng cột

  'Các biến miêu tả vị trí 5 ô thắng

  Private WinRow As Integer, WinRStep As Integer

  Private WinCol As Integer, WinCStep As Integer

  'Các biến miêu tả tọa độ góc trên trái bàn cờ

  Private intBaseX As Integer, intBaseY As Integer

  'Các biến miêu tả kích thước từng ô cờ

  Private intCellWidth As Integer, intCellHeight As Integer

  'biến miêu tả trạng thái hoạt động

  Dim curState As Integer

  'biến miêu tả mã người thắng cuộc

  Dim WinID As Integer

   

  '1. thủ tục thiết lập các thông số ban đầu

  Private Sub Form_Load()

  Dim row As Integer, col As Integer

    intRowsBoard = 20

    intColsBoard = 20

    intCellWidth = 15

    intCellHeight = 15

    intBaseX = 4

    intBaseY = 70

    'thiết lập lại kích thước form cho phù hợp

    Me.ScaleMode = vbPixels

    Me.Width = Me.ScaleX(intColsBoard * intCellWidth + intBaseX + 16, vbPixels, vbTwips)

    Me.Height = Me.ScaleY(intRowsBoard * intCellHeight + intBaseY + 65, vbPixels, vbTwips)

    ReDim Board(intRowsBoard - 1, intColsBoard - 1)

    InitBoard

    'hiển thị các thông báo cần thiết

    lblState = ""

    lblPrompt1 = "Quân của bạn là X, quân của đối thủ là O"

    lblPrompt2 = "Bạn hãy yêu cầu kết nối tới server đi..."

  End Sub
   

  'thủ tục khởi tạo trạng thái bàn cờ

  Private Sub InitBoard()

  Dim row As Integer, col As Integer

    'thiết lập trạng thái chưa chơi

    curState = 0

    For row = 0 To intRowsBoard - 1

      For col = 0 To intColsBoard - 1

        Board(row, col) = 0

      Next col

    Next row

    'hiển thị bàn cờ trống ban đầu

    Form_Paint

  End Sub 

  'thủ tục hiển thị bàn cờ

  Private Sub Form_Paint()

  Dim row As Integer, col As Integer

    For row = 0 To intRowsBoard - 1

      For col = 0 To intColsBoard - 1

        DisplayElem row, col, Board(row, col)

      Next col

    Next row

  End Sub 

  '3. Thủ tục xử lý ấn chuột trên Form

  Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)

  Dim row As Integer, col As Integer

    'nếu chưa đến lượt thì chưa cho phép đi

    If curState <> CID Then Exit Sub

    'kiểm tra vị trí ấn chuột nằm trong bàn cờ ?

    If intBaseX > x Or x > intBaseX + intColsBoard * intCellWidth Or _

       intBaseY > y Or y > intBaseY + intRowsBoard * intCellHeight Then Exit Sub

    'Xác định vị trí hàng, cột của ô cờ được ấn

    col = (x - intBaseX) \ intCellWidth

    row = (y - intBaseY) \ intCellHeight

    'nếu ô cờ đã chơi rồi thì không xử lý nữa

    If Board(row, col) <> 0 Then Exit Sub

    'ghi nhận mã người chơi vào ô cờ

    Board(row, col) = curState

    'hiển thị chữ O vào ô cờ

    DisplayElem row, col, curState

    'gởi tọa độ x,y của ô cờ về cho server biết

    ClientSock.SendData row & "," & col

    'kiểm tra người chơi trên máy client thắng chưa ?

    If KiemtraThang(row, col, curState) Then

       WinID = curState

       curState = 0

       FlashDisplay (WinID)

       MsgBox ("Hoan hô! Bạn đã thắng rồi.")

       lblPrompt2 = "Bạn hãy chọn option Chơi lại ván khác"

       Exit Sub

    End If

    'chuyển quyền chơi về cho Server

    curState = SID

    lblPrompt2 = "Bạn hãy đợi đối thủ đi..."

  End Sub 

  'Hàm kiểm tra người chơi có mã id đã thắng chưa?

  Public Function KiemtraThang(h As Integer, c As Integer, ByVal id As Integer) As Boolean

  Dim count As Integer

  Dim col As Integer, row As Integer

    'kiểm tra các ô nằm ngang ở hàng h

    count = 1

    col = c + 1

    While col < intColsBoard And Board(h, col) = id

       count = count + 1

       col = col + 1

    Wend

    col = c - 1

    While col >= 0 And Board(h, col) = id

       count = count + 1

       col = col - 1

    Wend

    If count >= 5 Then

       WinRow = h: WinCol = col + 1

       WinRStep = 0: WinCStep = 1

       KiemtraThang = True

       Exit Function

    End If

    'kiểm tra các ô dọc ở cột c

    count = 1

    row = h + 1

    While row < intRowsBoard And Board(row, c) = id

       count = count + 1

       row = row + 1

    Wend

    row = h - 1

    While row >= 0 And Board(row, c) = id

       count = count + 1

       row = row - 1

    Wend

    If count >= 5 Then

      WinRow = row + 1: WinCol = c

       WinRStep = 1: WinCStep = 0

     KiemtraThang = True

       Exit Function

    End If

    'kiểm tra các ô xéo từ trên trái xuống dưới phải

    count = 1

    row = h + 1: col = c + 1

    While row < intRowsBoard And col < intColsBoard And Board(row, col) = id

       count = count + 1

       row = row + 1: col = col + 1

    Wend

    row = h - 1: col = c - 1

    While row >= 0 And col >= 0 And Board(row, col) = id

       count = count + 1

       row = row - 1: col = col - 1

    Wend

    If count >= 5 Then

      WinRow = row + 1: WinCol = col + 1

       WinRStep = 1: WinCStep = 1

       KiemtraThang = True

       Exit Function

    End If

    'kiểm tra các ô xéo từ trên phải xuống dưới trái

    count = 1

    row = h + 1: col = c - 1

    While row < intRowsBoard And col >= 0 And Board(row, col) = id

       count = count + 1

       row = row + 1: col = col - 1

    Wend

    row = h - 1: col = c + 1

    While row >= 0 And col < intColsBoard And Board(row, col) = id

       count = count + 1

       row = row - 1: col = col + 1

    Wend

    If count >= 5 Then

      WinRow = row + 1: WinCol = col - 1

       WinRStep = 1: WinCStep = -1

       KiemtraThang = True

       Exit Function

    End If

    'nếu chạy tới đây thì người chơi id chưa thắng

    KiemtraThang = False

  End Function 

  'Thủ tục hiển thị 5 ô cờ thắng

  Public Sub FlashDisplay(ByVal id As Integer)

  Dim i As Integer

    For i = 0 To 4

      If id = CID Then

        DisplayElem WinRow + WinRStep * i, WinCol + WinCStep * i, WX_IMG

      Else

        DisplayElem WinRow + WinRStep * i, WinCol + WinCStep * i, WO_IMG

      End If

    Next i

  End Sub 

  'Thủ tục hiển thị ô cờ có mã imgCode ở vị trí(row,col)

  Private Sub DisplayElem(row As Integer, col As Integer, imgCode As Integer)

  Dim x As Integer, y As Integer

  Dim curPic As Object

    'xác định tọa độ x,y theo đơn vị pixcel từ tọa độ row,col luận lý

    x = intBaseX + col * intCellWidth

    y = intBaseY + row * intCellHeight

    'hiển thị ảnh bitmap ở vị trí xác định

    PaintPicture ImgList.ListImages.Item(imgCode + 1).Picture, x, y, intCellWidth, intCellHeight, 0, 0, , , vbSrcCopy

  End Sub 

  'Thủ tục xử lý option "Chơi lại ván khác"

  Private Sub mnuExecPlay_Click()

    'khởi động lại bàn cờ

    InitBoard

    'gởi reply "Restart" về cho client biết

    ClientSock.SendData "Restart"

    'chuyển quyền ban đầu về người chơi ở Server

    curState = SID

    'hiển thị thông báo cho người dùng biết

    lblState = "Đang yêu cầu server chơi lại..."

    lblPrompt2 = "Hãy chờ đợi..."

  End Sub

   

  'Thủ tục xử lý option "Dừng chương trình"

  Private Sub mnuExecQuit_Click()

    'chưa hiện thực, người chơi chỉ cần click chuột vào icon X

  End Sub

   

  'Thủ tục xử lý option "Kết nối với server"

  Private Sub mnuExecConnect_Click()

    'hiển thị form Connect

    frmConnect.Show vbModal

    'nếu người dùng chấp nhận

    If frmConnect.fOk Then

      'thiết lập thông tin về server

      ClientSock.RemoteHost = frmConnect.txtTCP

      ClientSock.RemotePort = 1001

      'yêu cầu kết nối với server

      ClientSock.Connect

      'Hiển thị thông báo cho người dùng biết.

      lblState = "Đang yêu cầu kết nối với server..."

      lblPrompt2 = "Hãy chờ đợi..."

  End If

  End Sub

   

  '4.Thủ tục nhận thông tin về nước đi của đối thủ

  Private Sub ClientSock_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)

    Dim strData As String

    Dim buf As String

    Dim pos As Integer

    Dim row As Integer, col As Integer

    'nhận dữ liệu từ client gởi tới

    ClientSock.GetData strData

    'kiểm tra xem có phải là request "Accepted" ?

    If strData = "Accepted" Then

      'chuyển quyền ban đầu về người chơi ở Server

      curState = SID

      'hiển thị thông báo cho người dùng biết

      lblState = "Đã kết nối tới server."

      lblPrompt2 = "Hãy chờ đối thủ đi trước..."

      Exit Sub

    End If

    'kiểm tra xem có phải là request "Restart" ?

    If strData = "Restart" Then

      'khởi động lại bàn cờ

      InitBoard

      'chuyển quyền ban đầu về người chơi ở Server

      curState = SID

      'hiển thị thông báo cho người dùng biết

      lblPrompt2 = "Chơi lại từ đầu. Hãy chờ đối thủ đi trước..."

      Exit Sub

    End If

    'nếu chưa đến lượt người chơi ở Server thì không xử lý

    If curState <> SID Then Exit Sub

    'xác định tọa độ cell do Server ở về

    pos = InStr(1, strData, ",", 0)

    buf = Left(strData, pos - 1)

    row = CInt(buf)

    buf = Mid(strData, pos + 1)

    col = CInt(buf)

    'ghi nhận mã người chơi vào ô cờ

    Board(row, col) = curState

    'hiển thị chữ O vào ô cờ

    DisplayElem row, col, curState

    'kiểm tra người chơi trên máy server thắng chưa?

    If KiemtraThang(row, col, curState) Then

       WinID = curState

       curState = 0

       FlashDisplay (WinID)

       MsgBox ("Rất tiếc. Bạn đã thua rồi.")

       lblPrompt2 = "Bạn hãy chọn option Chơi lại ván khác"

       Exit Sub

    End If

    'chuyển quyền chơi về cho server

    curState = CID

    lblPrompt2 = "Bạn hãy tìm và ấn chuột vào ô cờ cần đi..."

  End Sub
   

  6. Chọn menu Project.Add Form để hiển thị cửa sổ "Add Form". Chọn icon "Form" rồi ấn button OK để tạo 1 form trống mới. Thiết kế form mới như sau:

  Form Kết nối có 1 label, 1 textbox, 2 button. Đặt tên cho textbox là txtTCP, tên cho button Connect là btnConnect, tên cho button Cancel là btnCancel. Đặt tên cho form mới là frmConnect. Ấn kép chuột vào button OK để tạo thủ tục xử lý sự kiện Click chuột trên button này. Khi cửa sổ soạn code của form hiển thị, viết đoạn code VB 6.0 sau đây:
   

  Option Explicit
   

  Public fOk As Boolean

   

  'thủ tục xử lý button Cancel
   

  Private Sub btnCancel_Click()

    fOk = False

    Me.Visible = False

    Me.Hide

  End Sub

   

  'thủ tục xử lý button Connect

  Private Sub btnConnect_Click()

    fOk = True

    Me.Visible = False

    Me.Hide

  End Sub

   

  7. Chọn menu File.Make Project1.exe và nhập tên file khả thi cần tạo ra (CaroClient) để VB dịch mã nguồn ra file khả thi của module Client. 

  8. Sau khi đã xây dựng được 2 module client & server của ứng dụng mạng, bạn có thể cài đặt từng module vào từng máy người chơi. Ở đây, với mục đích dễ kiểm tra, bạn sẽ chạy 2 module trên cùng 1 máy, module CaroServer sẽ chạy trước, module CaroClient sẽ chạy sau. Người chơi trên CaroClient sẽ chọn option "Kết nối tới server..." để cung cấp địa chỉ máy sẽ server (localhost hay 127.0.0.1). Module CaroServer sẽ chấp nhận và yêu cầu người trên Server chơi trước rồi tới người trên Client chơi sau, cứ thế tiếp tục cho đến khi 1 trong 2 người chơi thắng hoặc khi có yêu cầu "Chơi lại ván khác" bởi 1 trong 2 người chơi. 

  ID: A1007_111