• Thứ Ba, 20/09/2011 15:14 (GMT+7)

  Lập trình: Giám sát phần mềm hoạt động

  Nguyễn Văn Hiệp
  Bài viết giới thiệu mã nguồn VB 6.0 (phần mềm A) với chức năng giám sát hoạt động của phần mềm B.

  Yêu cầu từ bạn đọc là khi có sự cố thì phần mềm B phát sinh cảnh báo dạng Popup report, phần mềm A sẽ đọc cảnh báo này và phát thông điệp báo động bằng âm thanh đồng thời gửi tin nhắn cảnh báo tới 1 số điện thoại định trước.

  1. Để kiểm tra xem 1 phần mềm nào đó có đang chạy hay không, bạn có thể gọi các hàm API của Windows như EnumProcesses, OpenProcess, EnumProcessModules, GetModuleFileNameExA. Sau đây là mã nguồn VB 6.0 của hàm kiểm tra xem phần mềm (được xác định bởi đường dẫn file khả thi của nó) có đang chạy hay không:

  Option Explicit
  Option Compare Text
  'khai báo các hàm API cần gọi
  Private Declare Function EnumProcesses Lib "psapi.dll" (ByRef lpidProcess As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long
  Private Declare Function OpenProcess Lib "Kernel32.dll" (ByVal dwDesiredAccessas As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcId As Long) As Long
  Private Declare Function EnumProcessModules Lib "psapi.dll" (ByVal hProcess As Long, ByRef lphModule As Long, ByVal cb As Long, ByRef cbNeeded As Long) As Long
  Private Declare Function GetModuleFileNameExA Lib "psapi.dll" (ByVal hProcess As Long, ByVal hModule As Long, ByVal ModuleName As String, ByVal nSize As Long) As Long
  Private Declare Function CloseHandle Lib "Kernel32.dll" (ByVal Handle As Long) As Long

  'khai báo kiểu dữ liệu cần dùng
  Private Type PROCESSENTRY32
  dwSize As Long
  cntUsage As Long
  th32ProcessID As Long ' This process
  th32DefaultHeapID As Long
  th32ModuleID As Long ' Associated exe
  cntThreads As Long
  th32ParentProcessID As Long ' This process's parent process
  pcPriClassBase As Long ' Base priority of process threads
  dwFlags As Long
  szExeFile As String * 260 ' MAX_PATH
  End Type

  Private Type OSVERSIONINFO
  dwOSVersionInfoSize As Long
  dwMajorVersion As Long
  dwMinorVersion As Long
  dwBuildNumber As Long
  dwPlatformId As Long '1 = Windows 95.
  '2 = Windows NT
  szCSDVersion As String * 128
  End Type

  'khai báo hằng cần dùng
  Const PROCESS_QUERY_INFORMATION = 1024
  Const PROCESS_VM_READ = 16
  Const PROCESS_TERMINATE = 1
  Const MAX_PATH = 260
  Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000
  Const SYNCHRONIZE = &H100000
  Const PROCESS_ALL_ACCESS = &H1F0FFF
  Const TH32CS_SNAPPROCESS = &H2&
  Const hNull = 0

  'hàm kiểm tra xem phần mềm pathname đang chạy không
  Private Function HasProg(pathname As String) As Boolean
  'khai báo biến cần dùng trong hàm
  Dim cb As Long
  Dim cbNeeded As Long
  Dim NumElements As Long
  Dim ProcessIDs() As Long
  Dim cbNeeded2 As Long
  Dim Modules(1 To 200) As Long
  Dim lRet As Long
  Dim ModuleName As String
  Dim nSize As Long
  Dim hProcess As Long
  Dim i As Long
  'tạo array chứa 1000 ID process
  cb = 1000 * 4
  ReDim ProcessIDs(cb / 4) As Long
  'xác định các ID process đang chạy
  lRet = EnumProcesses(ProcessIDs(1), cb, cbNeeded)
  'tính số lượng process
  NumElements = cbNeeded / 4
  'giả định phần mềm cần kiểm tra không chạy
  HasProg = False
  'duyệt xét từng process
  For i = 1 To NumElements
  'lấy handle của Process thứ i
  hProcess = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION Or PROCESS_VM_READ, 0, ProcessIDs(i))
  'kiểm tra handle
  If hProcess <> 0 Then
  'lấy danh sách các module handles thuộc process
  lRet = EnumProcessModules(hProcess, Modules(1), 200, cbNeeded2)
  'nếu có, lấy đường dẫn file khả thi tương ứng
  If lRet <> 0 Then
  ModuleName = Space(MAX_PATH)
  nSize = 500
  lRet = GetModuleFileNameExA(hProcess, Modules(1), ModuleName, nSize)
  'kiểm tra đường dẫn file khả thi
  If Left(ModuleName, lRet) = pathname Then
  HasProg = True
  'đóng handle của process
  lRet = CloseHandle(hProcess)
  Exit Function
  End If
  End If
  End If
  'đóng handle của process
  lRet = CloseHandle(hProcess)
  Next
  End Function

  2. Nếu bạn là người viết phần mềm B thì thay vì phát sinh cảnh báo dạng popup report, bạn nên tạo thẳng báo động bằng âm thanh, đồng thời gởi tin nhắn (chứa nội dung của cảnh báo) tới 1 số điện thoại xác định trước.

  Việc tạo báo động bằng âm thanh có thể được thực hiện bằng các bước sau:

  - Tạo file âm thanh miêu tả âm thanh, cất file này vào vị trí thích hợp trên đĩa.

  - Thêm điều khiển Windows Media Player (WMP) vào form ứng dụng B, thiết lập thuộc tính (Name) = Media, thuộc tính Visible của WMP = false để ẩn nó.
  - Khi cần báo động bằng âm thanh, bạn viết lệnh sau :

  Media.URL = "c:\data\amthanh.wav"

  Việc lập trình gởi tin nhắn đến điện thoại di động khá giống với lập trình gởi e-mail đến account e-mail trong Internet, bạn có thể tìm được đoạn code giải quyết vấn đề này trên Internet. 

  Từ khóa: học lập trình
  ID: A1107_93