• Thứ Năm, 08/01/2004 15:55 (GMT+7)

  Unicode, chưa thể "Uni" từ 1/7/2002


  Để giúp bạn đọc theo dõi liên tục các tranh luận về chuẩn tiếng Việt theo Unicode, khởi đầu từ PC World B số 6/2002 với ba bài viết, thể hiển 3 quan điểm khác nhau của các tác giả. Chúng tôi xin tóm tắt những ý kiến quan trọng của các bài này. Chi tiết xin tham khảo PC World B số tháng 6/2002.

  BBT
  GS. Trần Lưu Chương. Ban Công Tác Unicode – Bộ KHCN&MT
  Yêu cầu bắt buộc các cơ quan nhà nước sử dụng nhằm đảm bảo sự thống nhất trong trao đổi thông tin chữ Việt trên máy tính và mạng máy tính.
  Với Unicode, vấn đề đặt ra là chọn bộ mã nào trong Unicode, dựng sẵn hay tổ hợp? Trong việc định ra chuẩn điều cần nhấn mạnh là chuẩn phải đi theo người sử dụng, và kỹ thuật phải đi theo chuẩn, chứ không phải là ngược lại. Các thuật toán cần thiết để thích ứng không quá phức tạp và sức máy đã quá thừa thãi, nên việc xác định các công việc kỹ thuật phải làm để đưa Unicode thành chuẩn là cái cần làm.
  Trong trường hợp của ta hiện tại, yêu cầu chuẩn trong trao đổi thông tin là chính, còn trong nội bộ tổ chức có thể có nhiều giải pháp cạnh tranh và chọn lựa khác nhau. Dựng sẵn hay tổ hợp không phải là vấn đề của người sử dụng mà là vấn đề của người lập trình cấp hệ thống.

  Hà Thân. Giám đốc Công Ty Cổ Phần Lạc Việt
  Tiếng Việt trong Unicode đã được các công ty phần mềm lớn nhất thế giới như Microsoft, Oracle và cả IBM bắt đầu chú trọng và phát triển từ năm 1994-1995; Bộ mã Unicode CP 1258 của Microsoft đã giải quyết những vấn đề cơ bản, đồng thời HĐH Windows sau này như Me, 2000, XP đã cung cấp những công cụ hệ thống để giúp tạo ra những ứng dụng tiếng Việt đúng chuẩn đề ra cho Unicode.
  Muốn sử dụng bộ mã dựng sẵn, công việc cơ bản nhất phải là thuyết phục được chính nhà sản xuất HĐH hỗ trợ thêm ở mức hệ thống chứ không nên can thiệp vào hệ thống; nhất là trong tình hình 99% người Việt đang dùng Windows.
  Bởi vậy, CP 1258 là bộ mã quốc tế và đã được hỗ trợ đầy đủ trên những ứng dụng thông dụng như MS Office và tạo ra được thực sự các ứng dụng đa ngữ trên HĐH và CSDL thông dụng...,  nghĩa là đã đáp ứng tốt nhu cầu của người sử dụng.

  Nguyễn Hoàng. Tư vấn CNTT, Hoa Kỳ
  Khi đã chọn Unicode làm bộ mã chính thức để mã hoá chữ Việt, nên hiểu thu gọn với ý nghĩa đây là một quyết định lớn có tính chiến lược và định hướng. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ kéo dài một thời gian. Không có chuyện bấm nút một cái là chuyển ngay sang Unicode.
  Đây là loại dự án chuyển trường khá phức tạp, vì mã hoá tiếng Việt sẽ đi rất sâu vào những vấn đề kỹ thuật. Do đó, nếu không nhìn thấy thấu suốt độ phức tạp ngay từ đầu, người ta rất dễ ước tính sai về tầm vóc của dự án.
  Về Dựng Sẵn, hay Tổ Hợp..., tôi cho rằng, đây là một vấn đề cần bàn bạc, nhất là khi Unicode còn rất mới với ta. 
  Nói tóm lại: Làm gì, làm thế nào là một thách thức lớn, không chỉ cho “lãnh đạo” dự án, mà thật sự đây là một dự án cho toàn thể CNTT Việt Nam. Nó sẽ làm hiển lộ bản lĩnh của CNTT Việt Nam trước mắt nhìn của thế giới.

  ID: A0206_36