• Thứ Sáu, 09/01/2004 09:43 (GMT+7)

  2003 là năm cuối cùng không có kế hoạch về CNTT?

  Điều mà giới CNTT chờ đợi nhất ở Bộ BCVT chính là một kế hoạch quốc gia về CNTT khoa học và khả thi. Nhưng năm nay chúng ta chưa có nó!

  Trong những năm trước đây, quản lý CNTT được phân cho nhiều bộ. Cũng có người nói rằng việc đó là trách nhiệm của Bộ KHCNMT (nay là Bộ KHCN). Điều đó vừa đúng vừa không đúng.

  Đúng là vì cuối năm 1999 đã có Quyết Định số 192/1999/QĐ-TTg  của Thủ Tướng Chính Phủ giao trách nhiệm quản lý nhà nước về CNTT cho Bộ KHCNMT.

  Không đúng là vì trong thực tế CNTT bị chia thành nhiều mảnh, giao cho nhiều bộ chịu trách nhiệm, còn Bộ KHCNMT thì không làm sao xin được một tổ chức (cấp vụ hoặc cục) để lo cái trách nhiệm riêng của mình là CNpPM và lo cái chung là “quản lý nhà nước về CNTT” như trong Quyết Định 192/1999/QĐ-TTg. Chú ý rằng để làm việc này thì hiện Bộ BCVT đã có 7 cơ quan cấp cục chuyên trách  hoặc chịu trách nhiệm một phần trong việc tham gia quản lý CNTT! Vậy mà vẫn còn chưa lo hết!

  Quản lý nhà nước một ngành thì công việc quan trọng nhất là gì?

  Đó là lập kế hoạch quốc gia cho ngành đó và tổ chức thực thi kế hoạch này.

  Cho đến hết 2002, chưa bao giờ chúng ta có được một kế hoạch năm toàn diện về CNTT cho cả nước. Tuy nhiên, với tình trạng tổ chức của Bộ KHCNMT như đã nói trên thì cũng không trách được Bộ KHCNMT đã để cho CNTT Việt Nam sống những năm dài... không kế hoạch.

  Vào năm 2003, với việc thành lập Bộ BCVT có cả chức năng quản lý nhà nước về CNTT và thành lập Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về CNTT, chúng ta hy vọng ngành CNTT sẽ có một kế hoạch quốc gia năm 2003 như những ngành kinh tế khác, như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, v.v... Kế hoạch này sẽ là tín hiệu của một thời kỳ mới, thời kỳ phát triển CNTT ở nước ta với người dẫn đường thực sự.

  Tuy nhiên điều này đã không thực hiện được.

  Một tháng sau khi có quyết định thành lập, Ban Chỉ Đạo đã có phiên họp thứ nhất. Vấn đề kế hoạch quốc gia về CNTT được đặt ra ngay trong phiên họp này. Phó Thủ Tướng - Trưởng Ban Phạm Gia Khiêm đã có kết luận về vấn đề này trong Thông Báo Kết Luận của phiên họp như sau:

  “Bộ BCVT khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch quốc gia về CNTT năm 2003 để Ban Chỉ Đạo xem xét trình Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt trong tháng 3/2003”.

  Ngày 8/3/2003, Ban Chỉ Đạo đã họp phiên 2. Một lần nữa, Thông Báo Kết Luận của Phó Thủ Tướng - Trưởng Ban lại đề cập vấn đề này:

  “Về kế hoạch CNTT năm 2003: cần làm rõ mục tiêu, giải pháp, cơ chế, nguồn lực và trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan liên quan. Kế hoạch CNTT năm 2003 có thể chưa thật sự hoàn chỉnh, nhưng là bước quan trọng để từ năm 2004, Bộ BCVT xây dựng kế hoạch CNTT một cách bài bản”.

  Như vậy là Phó Thủ Tướng đã cho phép một kế hoạch có thể chưa thật sự hoàn chỉnh, nhưng nhất thiết phải có.

  Ngày 24/4/2003 Ban Chỉ Đạo họp phiên thứ 3 với kết luận về vấn đề kế hoạch CNTT quốc gia phải lùi một bước nữa:

  “Việc xây dựng kế hoạch CNTT 2003 còn chậm và chưa hoàn chỉnh do có những khó khăn khách quan. Bộ BCVT cần hoàn chỉnh sớm văn bản kế hoạch và ban hành như một văn bản chính thức của Bộ để Ban Chỉ Đạo định hướng việc theo dõi, quản lý về CNTT” (chứ chưa phải là một kế hoạch để cả nước thực hiện!).

  Lập kế hoạch năm cho một ngành trong phạm vi cả nước là vấn đề lớn và khó khăn. Để làm được kế hoạch cần sự hiểu biết sâu sắc về ngành và về nhiều lĩnh vực khác. Ngay trong Bộ BCVT cũng còn nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau trong cách xác định vai trò của kế hoạch CNTT, nội dung của kế hoạch CNTT, phương thức thiết lập kế hoạch CNTT.

  Điều mà giới CNTT chờ đợi nhất ở Bộ BCVT chính là một kế hoạch quốc gia về CNTT khoa học và khả thi. Nhưng năm nay chúng ta chưa có nó! 

  Thế là lại thêm một năm như trước.

  Cái mới sẽ có trong 2004?

  Chúng ta chờ đợi việc thực hiện chỉ thị của Phó Thủ Tướng -Trưởng Ban Chỉ Đạo đã nêu rất cụ thể trong kết luận của phiên họp 3: “Bộ BCVT chủ trì xây dựng Kế Hoạch Quốc Gia về ứng dụng và phát triển CNTT năm 2004 [...] Kế Hoạch năm 2004 cần hoàn thành trong tháng 9/2003”.

  Chi Lan

   

  ID: B0306_14