• Thứ Ba, 04/09/2007 17:17 (GMT+7)

  Gắn hạ tầng với nội dung thông tin

  Cuối tháng 7/2007, Quốc Hội khoá XII đã chấp thuận đề nghị của Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc hợp nhất bộ Bưu Chính, Viễn Thông và mảng báo chí, xuất bản của bộ Văn Hoá – Thông Tin, lập thành bộ Thông Tin và Truyền Thông (TTTT). Tiếp đó, ngày 2/8/2007, đa số đại biểu Quốc Hội bỏ phiếu tín nhiệm ông Lê Doãn Hợp (lúc đó là bộ trưởng bộ Văn Hoá – Thông Tin) vào cương vị bộ trưởng bộ TTTT theo đề cử của Thủ Tướng.

  Ngày 8/8/2007, Thủ Tướng đã quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Quý Doãn (nguyên thứ trưởng Bộ VHTT) và các thứ trưởng bộ BCVT cũ gồm các ông Lê Nam Thắng, Vũ Đức Đam, Trần Đức Lai, Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Minh Hồng làm thứ trưởng bộ TTTT.

  Việc sát nhập, thêm chức năng, tạo thành các bộ mới thể hiện tinh thần cải cách của Chính Phủ: thành lập các bộ đa ngành, đa lĩnh vực để tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản lý. Riêng sự ra đời của bộ TTTT đã gắn việc quản lý và phát triển hạ tầng thông tin với quản lý và phát triển nội dung thông tin.

  Hiện nay, bộ TTTT đang xây dựng nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ. Về cơ bản, bộ quản lý các mảng vấn đề: báo chí, xuất bản, phát hành, in ấn, bưu chính, viễn thông. Bộ dự kiến sẽ đổi tên, nâng cấp và thành lập một số đơn vị mới (theo báo cáo số 02/BC-BTTTT về triển khai công tác của bộ TTTT):

  • Vụ Công Nghiệp CNTT thành vụ CNTT

  • Vụ Khoa Học Công Nghệ thành Vụ Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường

  • Vụ Tổ Chức Cán Bộ thành vụ Tổ Chức Cán Bộ và Đào Tạo

  • Cục Quản Lý Chất Lượng BCVT và CNTT thành cục Quản Lý Chất Lượng CNTT& TT

  • Viện Chiến Lược BCVT và CNTT thành viện Chiến Lược TT& TT

  • Tạp chí BCVT và CNTT thành tạp chí CNTT&TT

  • Cục Quản Lý Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử (thành lập mới)

  • Cục Thông Tin Đối Ngoại (thành lập mới)

  • Trường Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý TT&TT (thành lập mới)

  • Nâng cấp trung tâm Hợp Tác Báo Chí và Truyền Thông Quốc Tế thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ (hiện trực thuộc cục Báo Chí).

  • Nâng cấp các đại diện văn phòng bộ tại TP.HCM và Đà Nẵng hiện nay thành cơ quan đại diện của bộ tại hai địa điểm trên.

  • Hình thành cục An Toàn Thông Tin (trên cơ sở TT Ứng Cứu Khẩn Cấp Máy Tính Việt Nam - VNCert).

  Nguyễn Bo

  ID: B0709_14