• Thứ Sáu, 25/07/2008 11:07 (GMT+7)

  Xuất NK thiết bị tin học: 6 tháng đầu năm, tăng 17,5% so với cùng kỳ

  Tháng 6/2006, kim ngạch XNK thiết bị tin học của cả nước đạt 281,2 triệu USD (XK 145,3 triệu USD, NK 135,9 triệu USD) nâng tổng kim ngạch XNK 6 tháng đầu năm 2008 đạt 1 tỷ 770,1 triệu USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

  Bảng 1: Kim ngạch xuất NK 6 tháng 2007 so với 6 tháng 2008 (đơn vị tính: Triệu USD):

  Chỉ tiêu

  6 tháng 2007

  6 tháng 2008

  Tốc độ tăng/giảm (%)

  Xuất khẩu

  674,4

  813,5

  20,6

  Nhập khẩu

  831,3

  956,6

  15,1

  Tổng cộng

  1.505,7

  1.770,1

  17,6

  Xuất khẩu:

  Kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng 6 năm 2008 đạt 145,3 triệu USD giảm 7,7% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch XK 6 tháng đầu năm lên 813,5 triệu USD tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2007. Tỷ trọng 3 mặt hàng XK lớn nhất (máy in, bảng mạch và linh kiện vi tính) trong tháng chiếm đến 92,7% tổng kim ngạch XK các thiết bị tin học XK cả nước.

  Biểu đồ 1: Tỷ trọng các mặt hàng XK chủ lực tháng 6/2008.
  Các mặt hàng XK chủ yếu gồm máy in, bảng mạch các loại.

  Máy in: XK trong tháng đạt 83,9 triệu USD, giảm 9,5% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch XK 6 tháng đầu năm đạt 458 triệu USD. Mặt hàng máy in XK trong tháng sang Trung Quốc 18 triệu USD, Mỹ 13,3 triệu USD, Hà Lan 11,7 triệu USD, Singapore 10,2 triệu USD và Nhật Bản 4 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: XK trong tháng đạt 40,4 triệu USD, giảm 0,2% so với tháng trước. Đến hết tháng 6, XK mặt hàng này đạt 241 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại XK tháng 6 chủ yếu sang Thái Lan 27,7 triệu USD, Philippines 7,1 triệu USD và Nhật Bản 5  triệu USD.

  Bảng 2: Thị trường XK tháng 6/2008:

  STT

  Tên thị trường

  Trị giá (triệu USD)

  Tỷ trọng (%)

  1

  Thái Lan

  32.1

  22.1

  2

  Trung Quốc

  21.6

  14.9

  3

  Mỹ

  15.7

  10.8

  4

  Nhật Bản

  13.3

  9.1

  5

  Hà Lan

  12.3

  8.5

  6

  Singapore

  11.9

  8.2

  7

  Philippines

  7.2

  4.9

  8

  Thị trường khác

  31.2

  21.4

   

  Tổng cộng

  145.3

  100.0

  Thị trường Thái Lan: XK trong tháng sang thị trường này đạt 32,1 triệu USD, chiếm 22,1% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là bảng mạch các loại (27,7 triệu USD) và linh kiện vi tính (3,3 triệu USD).
  Thị trường Trung Quốc: XK trong tháng đạt 21,6 triệu USD, chiếm 14,9% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in (18 triệu USD) và chiếm đến 83,3% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học sang thị trường này.

  Thị trường Mỹ: trong tháng, XK sang thị trường này đạt 15,7 triệu USD, chiếm 10,8% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in với kim ngạch 13,3 triệu USD, chiếm đến 84,7% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học sang thị trường Mỹ.

  Thị trường Hà Lan: XK sang thị trường này trong tháng đạt 12,3 triệu USD, chiếm 8,5% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in (11,7 triệu USD) và chiếm đến 95,1% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học sang thị trường này.

  Nhập khẩu

  Kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng 135,9 triệu USD, giảm 25,8% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch NK 6 tháng đầu năm 2008 đạt 956,6 triệu USD tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng 4 mặt hàng NK lớn nhất (linh kiện vi tính, bảng mạch, MTXT, mực in) trong tháng chiếm đến 78%. Tổng kim ngạch NK từ 10 thị trường lớn nhất chiếm 98,6% kim ngạch NK mặt hàng này từ tất cả các thị trường.

  Biểu đồ 2: Tỷ trọng các mặt hàng NK chủ lực tháng 6/2008.
  Các mặt hàng NK chủ yếu gồm linh kiện máy tính, bảng mạch các loại.

  Linh kiện vi tính: NK trong tháng 40 triệu USD, giảm 26,9% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch NK 6 tháng đầu năm đạt 305 triệu USD. Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản là 11,7 triệu USD, Singapore 10,1 triệu USD, Trung Quốc 7,6 triệu USD: Hồng Kông 5,3  triệu USD và Đài Loan 2,9 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: NK trong tháng đạt 39,4 triệu USD, giảm 11% so với tháng trước. Đến hết tháng 6, NK mặt hàng này đạt 211,2 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại NK từ Nhật Bản là 15,8 triệu USD, Singapore 11,3 triệu USD, Trung Quốc 6,6 triệu USD và Hồng Kông 2,9 triệu USD.

  Bảng 3: Thị trường NK tháng 6/008

   

  STT

  Tên thị trường

  Trị giá (triệu USD)

   

  Tỷ trọng (%)

  1

  Singapore

  46,1

  33,9

  2

  Nhật Bản

  35,7

  26,3

  3

  Trung Quốc

  21,9

  16,1

  4

  Hồng Kông

  12,7

  9,4

  5

  Malaysia

  6,1

  4,5

  6

  Đài Loan

  5,0

  3,6

  7

  Mỹ

  4,6

  3,4

  8

  Thái Lan

  1,5

  1,1

  9

  Philippines

  0,5

  0,4

  10

  Hàn Quốc

  0,3

  0,2

  11

  Thị trường khác

  1,4

  1,0

   

  Tổng cộng

  135,9

  100,0

  Thị trường Singapore luôn đứng ở vị trí đứng đầu từ đầu năm tới nay với kim ngạch NK trong tháng: 46,1 triệu USD, chiếm 33,9% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch các loại (11,3 triệu USD), MTXT (10,3 triệu USD), linh kiện vi tính (10,1 triệu USD) và  máy in (3,8 triệu USD).

  Thị trường Nhật Bản: NK trong tháng là 35,7 triệu USD, chiếm 26,3% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là bảng mạch các loại (15,8 triệu USD), linh kiện vi tính (11,7 triệu USD) và  mực in (6,9 triệu USD).

  Thị trường Trung Quốc: trong tháng, kim ngạch NK đạt 21,9 triệu USD, chiếm 16,1% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (7,6 triệu USD) và bảng mạch các loại (6,6 triệu USD).
  Thị trường Hồng Kông: trong tháng kim ngạch NK đạt 12,7 triệu USD, chiếm 9,4% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Các mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (5,2 triệu USD) và bảng mạch các loại (2,9 triệu USD).

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch

  ID: O0807_1