• Thứ Hai, 22/09/2008 11:43 (GMT+7)

  XNK thiết bị tin học tháng 8 năm 2008: Tăng trưởng nhẹ!

  Trong tháng 8/2008, XNK các thiết bị tin học đạt 316,2 triệu USD, nâng tổng XNK 8 tháng năm 2008 đạt 2 tỷ 385 triệu USD.

  Thị trường

  XK trong tháng đạt 158,6 triệu USD, tăng 9,1% so với tháng 7/2008. Tổng XK 8 tháng đạt 1 tỷ 117,1 triệu USD. NK các mặt hàng thiết bị tin học trong tháng đạt 157,6 triệu USD tăng 2,5% so với tháng trước, nâng tổng NK 8 tháng đạt 1 tỷ 267,9 triệu USD. Trong tháng 8/2008, giao dịch thương mại diễn ra 2 chiều giữa Việt Nam với trên 30 thị trường. Có 4 thị trường kim ngạch XK trên 10 triệu USD là Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc và Singapore. Về NK, 4 thị trường kim ngạch trên 10 triệu USD là Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc và Hồng Kông.

  Thị trường XNK tháng 8/2008:

  STT

  Tên thị trường

  Xuất khẩu

  (Triệu USD)

  Tỷ trọng (%)

  Nhập khẩu (Triệu USD)

  Tỷ trọng (%)

  1

  Thái Lan

  34,8

  21,9

  1,9

  1,2

  2

  Mỹ

  22,8

  14,4

  4,5

  2,9

  3

  Philippines

  8,9

  5,6

  0,3

  0,2

  4

  Nhật Bản

  9,4

  5,9

  50,0

  31,6

  5

  Hồng Kông

  6,9

  4,4

  14,7

  9,3

  6

  Singapore

  10,6

  6,7

  51,6

  32,7

  7

  Trung Quốc

  15,7

  9,9

  15,6

  9,9

  8

  Malaysia

  1,7

  1,1

  6,8

  4,3

  9

  Các thị trường khác

  47,8

  30,1

  12,2

  7,9

   

  Tổng cộng

  158,6

  100,0

  157,6

  100,0

  Thái Lan luôn là thị trường lớn nhất về XK với kim ngạch trong tháng đạt 34,8 triệu USD, chiếm 21,9% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường, trong khi đó kim ngạch NK từ thị trường này là 1,9 triệu USD chiếm 1,2%. Mặt hàng XK chủ yếu sang Thái Lan là bảng mạch các loại (31,1 triệu USD) và chiếm đến 89,4% tổng kim ngạch XK các mặt hàng thiết bị tin học sang thị trường này.

  Thị trường Mỹ luôn đứng thứ 2 về XK, trong tháng 8, XK sang Mỹ đạt 22,8 triệu USD chiếm 14,4% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. NK từ thị trường Mỹ là 4,5 triệu USD, chiếm 2,9%. Mặt hàng XK chủ yếu sang Mỹ là máy in (16,7 triệu USD) và chiếm đến 73,2% tổng kim ngạch XK các mặt hàng thiết bị tin học sang thị trường này.

  Singapore dẫn đầu về thị trường NK trong tháng với kim ngạch đạt 51,6 triệu USD, chiếm 32,7% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường, trong khi đó XK sang thị trường này là 10,6 triệu USD chiếm 6,7%. Mặt hàng NK chủ yếu sang thị trường này là linh kiện vi tính (15 triệu USD) và bảng mạch các loại (11,6 triệu USD).

  Thị trường Nhật Bản: kim ngạch NK trong tháng đạt 50 triệu USD, chiếm 31,6% kim ngạch NK thiết bị tin học từ tất cả các thị trường. Kim ngạch XK sang thị trường này là 9,4 triệu USD chiếm 5,9%. Cơ cấu hàng nhập khẩu từ Nhật Bản là linh kiện vi tính (19 triệu USD) và bảng mạch các loại (16,6 triệu USD).

  Xuất khẩu

  XK thiết bị tin học trong tháng 8/2008 đạt 158,6 triệu USD tăng 9,1% so với tháng 7/2008. Tổng kim ngạch XK 8 tháng đạt 1 tỷ 117,4 triệu USD.

  Biểu đồ 1: Cơ cấu mặt hàng thiết bị tin học xuất khẩu tháng 8/2008:


   
  Máy in: XK trong tháng đạt cao nhất từ đầu năm đến nay với 88,6 triệu USD tăng 6,1% so với tháng 7, tổng kim ngạch XK 8 tháng đạt 630,1 triệu USD. Mặt hàng máy in xuất khẩu sang thị trường Hà Lan: 19,9 triệu USD, Mỹ: 16,7 triệu USD, Singapore: 9,0 triệu USD, Trung Quốc: 8,9 triệu USD và Mexico: 6,9 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: XK trong tháng đạt 44,7 triệu USD tăng 13,7% so với tháng trước. Đến hết tháng 8, XK mặt hàng này đạt 325 triệu USD. Cơ cấu thị trường XK mặt hàng bảng mạch tháng 8: Thái Lan là 31,1 triệu USD, Philippines: 8,8 triệu USD và Nhật Bản: 3,8  triệu USD. 3 thị trường này đã chiếm đến 97,8% XK của mặt hàng bảng mạch sang tất cả các thị trường. 
   
  Nhập khẩu

  Tháng 8/2008, NK thiết bị tin học đạt 157,6 triệu USD. Tổng kim ngạch NK 8 tháng đầu năm 2008 đạt  1 tỷ 267,9 triệu USD.

  Biểu đồ 2: Tỷ trọng các mặt hàng nhập khẩu chủ lực tháng 8/2008

  Linh kiện vi tính: NK trong tháng đạt 51,5 triệu USD, tăng 6,2% so với tháng trước nâng tổng NK 8 tháng đầu năm đạt 405 triệu USD. Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản là: 19,1 triệu USD, Singapore: 15 triệu USD, Hồng Kông: 5,3 triệu USD và  Trung Quốc: 5 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: trong tháng NK đạt 38,9 triệu USD, giảm 3,5% so với tháng trước. Đến hết tháng 8, NK mặt hàng này đạt 290,4 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại NK từ Nhật Bản là: 16,6 triệu USD, Singapore: 11,6 triệu USD và Trung Quốc: 4,7 triệu USD.

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch

  ID: O0809_1