• Thứ Hai, 27/10/2008 15:07 (GMT+7)

  XNK thiết bị tin học tháng 9/2008: Cao nhất trong 9 tháng

  Tháng kết thúc quý 3 có kim ngạch XNK các thiết bị tin học 362,3 triệu USD, nâng tổng kim ngạch XNK 9 tháng năm 2008 đạt 2 tỷ 747,3 triệu USD.

  Kim ngạch XNK các quý năm 2008.
  Tháng 9, kim ngạch XNK trong tháng đạt cao nhất từ đầu năm tới nay với kim ngạch XK đạt 176,2 triệu USD, tăng 11,1% so với tháng 8/2008, nâng tổng kim ngạch XK 9 tháng đạt 1 tỷ 293,3 triệu USD. NK các mặt hàng thiết bị tin học trong tháng đạt 186,1 triệu USD, tăng 18,1% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch NK 9 tháng đạt 1 tỷ 454 triệu USD.

  Xuất khẩu

  Thị trường XK các mặt hàng thiết bị tin học tháng 9/2008.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trong tháng 9/2008, XK các mặt hàng thiết bị tin học sang hơn 30 thị trường. 10 thị trường có kim ngạch XK lớn nhất bằng 82,5% tổng kim ngạch XK.

  Thị trường Thái Lan luôn lớn nhất về XK với kim ngạch trong tháng đạt 34,9 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng trước và đã chiếm 19,8% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu sang Thái Lan là bảng mạch các loại (30,8 triệu USD) và máy in (2,2 triệu USD).

  Thị trường Hà Lan trong tháng 9, XK đạt 24,3 triệu USD, tăng 18,5% so với tháng trước và chiếm 13,8% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. XK chủ yếu sang thị Hà Lan mặt hàng máy in (24 triệu USD) và chiếm 98,8% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học sang đây.

  Thị trường Mỹ: XK sang Mỹ tháng 9/2008 đạt 22,1 triệu USD, giảm 3,1% so với tháng trước và chiếm 12,5% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. XK chủ yếu sang đây là mặt hàng máy in (17,1 triệu USD) và đã chiếm 77,4% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học sang thị trường này.

  Cơ cấu mặt hàng XK trong tháng 9/2008.
  Máy in: kim ngạch XK trong tháng đạt cao nhất từ đầu năm đến nay với kim ngạch đạt 112,4 triệu USD, tăng 26,9% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch XK mặt hàng này 9 tháng năm 2008 đạt 742,5 triệu USD.  Hà Lan là thị trường dẫn đầu trong tháng về NK mặt hàng máy in của Việt Nam với kim ngạch XK đạt 24 triệu USD, Mỹ: 17,1 triệu USD, Trung Quốc: 10,1 triệu USD, Singapore: 9,1 triệu USD và Nhật Bản: 7,7 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: XK trong tháng đạt 40,4 triệu USD, giảm 9,6% so với tháng trước. Đến hết tháng 9, XK mặt hàng này đạt 365,4 triệu USD. Cơ cấu thị trường XK mặt hàng bảng mạch chủ yếu sang 4 thị trường chính như: Thái Lan là 30,8 triệu USD, Philippines: 6,8 triệu USD, Hồng Kông: 1,2 triệu USD và Nhật Bản: 1 triệu USD. Các thị trường còn lại với kim ngạch chỉ là 0,6 triệu USD và chỉ chiếm 1,5% kim ngạch XK mặt hàng này sang các thị trường.

  Nhập khẩu

  Cũng như XK, các mặt hàng thiết bị tin học của Việt Nam trong tháng NK từ trên 30 thị trường, trong đó 9 thị trường lớn nhất với kim ngạch trên 1 triệu USD đã chiếm đến 98,4% kim ngạch NK từ tất cả các thị trường.

  Thị trường NK tháng 9/2008.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Thị trường Nhật Bản: luôn là thị trường lớn nhất về NK với kim ngạch trong tháng đạt 56,7 triệu USD và đã chiếm 30,5% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (21,7 triệu USD) và bảng mạch các loại (17,6 triệu USD).

  Thị trường Singapore: trong tháng NK từ thị trường này đạt 52,5 triệu USD chiếm đến 28,2% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. Cơ cấu mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (14,4 triệu USD) và bảng mạch các loại (12,1 triệu USD).

  Cơ cấu các mặt hàng NK tháng 9/2008.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Linh kiện vi tính: NK trong tháng đạt 64,4 triệu USD, tăng 25% so với tháng trước, qua đó nâng tổng kim ngạch NK 9 tháng đầu năm đạt 469,4 triệu USD. Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản là: 21,7 triệu USD, Singapore: 14,4 triệu USD, Trung Quốc: 9 triệu USD và Hồng Kông: 8 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: trong tháng, NK đạt 49 triệu USD, tăng 26% so với tháng trước. Đến hết tháng 9, NK mặt hàng này đạt 339,4 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại NK từ Nhật Bản là: 17,6 triệu USD, Singapore: 12,1 triệu USD, Trung Quốc: 10,1 triệu USD và Hồng Kông: 4,6 triệu USD.

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch

  ID: O0810_1