• Thứ Ba, 25/11/2008 15:12 (GMT+7)

  XNK thiết bị tin học tháng 10/2008: Tiếp tục cao nhất…

  Trong tháng, tổng kim ngạch XNK các thiết bị tin học đạt 425 triệu USD, nâng tổng trị giá XNK 10 tháng năm 2008 đạt 3 tỷ 172,3 triệu USD.

  Kim ngạch XNK trong tháng 10 đạt cao nhất từ đầu năm tới nay với XK 217,4 triệu USD, tăng 23,4% so với tháng 9/2008 nâng tổng kim ngạch XK 10 tháng đạt 1 tỷ 510,7 triệu USD. NK các mặt hàng thiết bị tin học đạt 207,6 triệu USD tăng 11,6% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch NK 10 tháng đạt 1 tỷ 661,6 triệu USD.

  Kim ngạch xuất nhập khẩu các tháng nãm 2008.

  Thị trường

  Trong tháng 10/2008, giao dịch thương mại 2 chiều giữa nước ta với gần 40 thị trường, trong đó có 6 thị trường (Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Singapore) đạt kim ngạch XK trên 10 triệu USD và chiếm 69,4% tổng kim ngạch XK của cả nước và 5 thị trường (Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông và Malaysia) đạt kim ngạch NK trên 10 triệu USD và chiếm đến 86,7% tổng kim ngạch NK của cả nước.

  Bảng: Thị trường XNK trong tháng 10/2008

  S

  TT

  Thị trường NK

  Kim ngạch
  (tr.USD)

  Tỷ trọng
  (%)

  Thị trường
  XK

  Kim ngạch
  (tr.USD)

  Tỷ trọng
  (%)

  1

  Singapore

  62,8

  30,2

  Thái Lan

  41,0

  18,9

  2

  Nhật Bản

  61,3

  29,5

  Mỹ

  33,7

  15,5

  3

  Trung Quốc

  26,4

  12,7

  Trung Quốc

  25,0

  11,5

  4

  Hồng Kông

  17,8

  8,6

  Nhật Bản

  18,0

  8,3

  5

  Malaysia

  11,7

  5,7

  Hà Lan

  17,1

  7,9

  6

  Mỹ

  8,3

  4,0

  Singapore

  15,8

  7,3

  7

  Đài Loan

  6,2

  3,0

  Philippin

  8,8

  4,1

  8

  Thái Lan

  4,3

  2,1

  Phần Lan

  8,5

  3,9

  9

  Hàn Quốc

  3,8

  1,9

  Hồng Kông

  4,8

  2,2

  10

  Các nước khác

  5,0

  2,4

  Các nước khác

  44,7

  20,4

   

  Tổng KN:

  207,6

  100,0

  Tổng KN:

  217,4

  100,0

  Thị trường Thái Lan: luôn là thị trường lớn nhất về XK với kim ngạch trong tháng đạt 41 triệu USD, chiếm 18,9% kim ngạch XK thiết bị tin học sang tất cả các thị trường, trong khi đó kim ngạch NK từ thị trường này là 4,3 triệu USD chiếm 2,1% tổng kim ngạch NK thiết bị tin học. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là bảng mạch các loại (34,8 triệu USD) và chiếm đến 84,9% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học sang thị trường.

  Thị trường Mỹ: luôn đứng thứ 2 về thị trường XK, trong tháng 10, XK sang thị trường này đạt 33,7 triệu USD chiếm 15,5% kim ngạch XK thiết bị tin học sang tất cả các thị trường, NK từ thị trường này là 8,3 triệu USD chiếm 4% tổng kim ngạch NK thiết bị tin học. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là máy in (31,8 triệu USD) và chiếm đến 94,4% tổng kim ngạch XK các mặt hàng thiết bị tin học sang thị trường này trong đó số lượng lớn là máy in hiệu Canon. 

  Thị trường Singapore: dẫn đầu về thị trường NK trong tháng với kim ngạch đạt 62,8 triệu USD, chiếm 30,2% tổng kim ngạch NK thiết bị tin học từ tất cả các thị trường. Trong đó, XK sang thị trường này là 15,8 triệu USD chiếm 7,3% tổng kim ngạch XK thiết bị tin học. Cơ cấu hàng NK từ Singapore là linh kiện vi tính (16,3 triệu USD), MTXT (15,1 triệu USD), bảng mạch (8,4 triệu USD) và máy in (6,7 triệu USD).

  Thị trường Nhật Bản: kim ngạch NK trong tháng 61,3 triệu USD, chiếm 29,5% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường, trong khi đó XK sang thị trường này là 18 triệu USD chiếm 8,3% tổng kim ngạch XK mặt hàng thiết bi tin học. Mặt hàng NK chủ yếu sang thị trường này là linh kiện vi tính (24,4 triệu USD), mực in (19,6 triệu USD) và bảng mạch các loại (16,9 triệu USD). Mặt hàng chính XK là máy in (8 triệu USD) tương đương 44,4% tổng kim ngạch XK sang Nhật Bản.

  Xuất khẩu

  Tổng kim ngạch XK thiết bị tin học tháng 10/2008 đạt 217,4 triệu USD, tăng 23,4% so với tháng 9/2008. Đây là tháng có kim ngạch cao nhất từ trước tới nay và góp phần đưa kim ngạch XK 10 tháng năm 2008 đạt 1 tỷ 510,7 triệu USD.

  Cơ cấu mặt hàng thiết bị tin học XK tháng 10/2008.


  Máy in: kim ngạch XK trong tháng đạt cao nhất từ đầu năm đến nay với kim ngạch đạt 145,6 triệu USD, tăng (29,5%) so với tháng trước, chiếm 67% tổng kim ngạch XK các mặt hàng thiết bị tin học của cả nước, qua đó nâng tổng kim ngạch XK 10 tháng đầu năm mặt hàng này đạt 888,1 triệu USD. Mỹ luôn là thị trường dẫn đầu về NK mặt hàng máy in của Việt Nam với kim ngạch đạt 31,8 triệu USD chiếm đến 21,8% kim ngạch XK sang các thị trường. Tiếp đến là Trung Quốc: 21,9 triệu USD; Hà Lan: 15,9 triệu USD; Singapore: 14,9 triệu USD và Nhật Bản: 8,2 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: XK trong tháng đạt 50,4 triệu USD, tăng 24,7% so với tháng trước. Như vậy đến hết tháng 10, XK mặt hàng này đạt 415,8 triệu USD. Cơ cấu thị trường XK mặt hàng bảng mạch tháng 10 như sau: Thái Lan là 34,7 triệu USD, Philippines: 8,8 triệu USD và Nhật Bản: 4 triệu USD.

  Nhập khẩu

  Tháng 10/2008, kim ngạch NK thiết bị tin học là 207,6 triệu USD, nâng tổng kim ngạch NK 10 tháng đầu năm 2008 đạt 1 tỷ 661,6 triệu USD.

  Cơ cấu mặt hàng thiết bị tin học NK tháng 10/2008.


  Linh kiện vi tính: NK trong tháng đạt 70,5 triệu USD, tăng 9,5 triệu USD so với tháng trước qua đó nâng tổng kim ngạch NK 10 tháng mặt hàng này đạt 539,9 triệu USD. Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản: 24,4 triệu USD, Singapore: 16,3 triệu USD, Trung Quốc: 8,1 triệu USD, Hồng Kông: 7,8 triệu USD, Đài Loan: 3,9 triệu USD và Malaysia: 3,8 triệu USD.

  Bảng mạch các loại: trong tháng NK đạt 40,4 triệu USD, giảm 17,6% so với tháng trước. Đến hết tháng 10, NK mặt hàng này đạt 379,8 triệu USD. Mặt hàng bảng mạch các loại NK từ Nhật Bản là: 16,9 triệu USD, Trung Quốc: 8,6 triệu USD, Singapore: 8,3 triệu USD, Hồng Kông: 3,6 triệu USD và Thái Lan: 1,9 triệu USD.

  Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch

  ID: O0811_1