• Thứ Sáu, 04/03/2011 11:15 (GMT+7)

  Cách thức hủy hóa đơn tồn

  Minh Chí
  Nhằm tiếp tục ghi nhận việc sử dụng mẫu hoá đơn mới trong năm 2011, Thế giới Vi Tính B đã trao đổi với cơ quan quản lý thuế về thắc mắc của doanh nghiệp trong việc hủy hóa đơn tồn đọng năm 2010.

  Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ Người nộp thuế, Cục Thuế TP.HCM trả lời:

  Các tổ chức, cá nhân cần thực hiện kiểm kê để xác định hóa đơn (HĐ) đã mua còn tồn chưa sử dụng, lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2010 theo mẫu BC26 (phụ lục kèm theo Thông tư 153). Sau đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc hủy HĐ theo hướng dẫn cụ thể tại Điều 27, Thông tư 153/2010/TT-BTC (TT 53). Các doanh nghiệp cần làm một số việc như sau:

  Đối với các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi tiến hành hủy hóa đơn phải lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy. Các tổ chức kinh doanh còn phải thành lập hội đồng hủy hóa đơn và các thành viên hội đồng phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót. Hội đồng này phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức. Đối với các hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập hội đồng này khi hủy hóa đơn.

  Bộ hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy với các chi tiết như tên hóa đơn, ký hiệu HĐ, số lượng hóa đơn cần hủy… Kế đến là biên bản hủy hóa đơn, thông báo kết quả hủy hóa đơn với nội dung chi tiết (ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy… ngày giờ hủy, phương pháp hủy..). Bộ hồ sơ này sẽ được lưu tại doanh nghiệp (DN) sử dụng HĐ. Riêng thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai bản: Một bản để lưu, một bản gử­­­i đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất không quá năm ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

  Ngoài ra, theo Tổng cục Thuế, nếu các DN đã đặt in HĐ (mẫu mới) theo TT 53 để sử dụng, mà trên HĐ có in sẵn tên, địa chỉ nhưng sau đó DN lại thay đổi địa chỉ mới thì DN sẽ không cần hủy số HĐ này.

  TT 53 đã quy định “…Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức tên, mã số thuế người bán trên HĐ”. Đối với các HĐ đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết và có in sẵn địa chỉ trên HĐ, khi có thay đổi địa chỉ, nếu DN vẫn có nhu cầu sử dụng các HĐ này thì có thể đóng dấu địa chỉ mới bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.

  Đối với trường hợp DN đặt in HĐ có in sẵn tên, địa chỉ nhưng sau đó lại chuyển đến địa chỉ mới hoặc HĐ in sẵn địa chỉ bị sai sót thì DN vẫn có thể sử dụng các HĐ này nếu vẫn có nhu cầu sử dụng. Các DN cần đóng dấu địa chỉ mới bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn hoặc địa chỉ in sai sót để tiếp tục sử dụng.

  Đồng thời, khi tiến hành thay đổi địa chỉ kinh doanh, DN phải gửi thông báo phát hành HĐ cho cơ quan thuế địa phương nơi chuyển đến, trong thông báo nêu rõ số HĐ đã phát hành chưa sử dụng, số HĐ sẽ tiếp tục sử dụng.

  Bạn đọc có thể tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc đặt in - tự in hóa đơn và hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP qua cụm bài “2011: Hóa đơn “chạy nước rút”” trên TGVT B tháng 1/2011

  ID: B1102_29