• Thứ Hai, 27/09/2010 15:21 (GMT+7)

  CNTT - lĩnh vực thứ 8 trong ngành tài nguyên môi trường!

  Hồng Vinh
  Đó là phát biểu mang tính nhấn mạnh của ông Nguyễn Hữu Chính, Cục trưởng Cục CNTT, Phó Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại hội nghị ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường các tỉnh, thành phố phía Nam, diễn ra ngày 24/9/2010 ở Bình Dương.

  Ông Nguyễn Hữu Chính, Cục trưởng Cục CNTT, Phó Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Bộ TNMT.
  Ông Nguyễn Hữu Chính cho biết: CNTT trong ngành tài nguyên - môi trường (TNMT) đóng vai trò quan trọng, là mắt xích liên kết, xuyên suốt 7 lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, làm nền tảng cho việc thu thập, quản lý, phân tích, xử lý và phân phối thông tin TNMT, ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành và cải cách thủ tục hành chính trong Bộ TNMT. Đây có thể xem là lĩnh vực thứ 8 trong ngành TNMT.

  Hiện, trên cả nước có 30 tỉnh thành có trung tâm CNTT trực thuộc sở, có 21 trung tâm thông tin TNMT trực thuộc sở và 12 trực thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Có 100% số sở đã xây dựng mạng LAN và nối mạng với UBND tỉnh, 100% sở đã xây dựng website riêng để phản ánh hoạt động của ngành. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT còn nhiều tồn tại cần khắc phục từ trung ương đến địa phương, như chưa có kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn, cơ sở dữ liệu manh mún, hạ tầng kỹ thuật không thống nhất, mức độ đầu tư thiếu tập trung, khai thác sử dụng chưa hiệu quả.

  Định hướng mục tiêu cho 5 năm tới là từng bước xây dựng và phát triển thành Chính phủ Điện tử tại ngành; tổng hợp, tham mưu cho công tác quản lý nhà nước về TNMT nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước theo hướng kinh tế hoá ngành TNMT.

  Mục tiêu cụ thể cho đến năm 2015 là xây dựng cơ chế chính sách về nguồn nhân lực, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỷ thuật, thành lập, phát triển mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, xây dựng môi trường làm việc qua mạng, phát triển dịch vụ điện tử, ứng dụng trong hoạt động quản lý và đảm bảo cơ chế cung cấp thông tin…

  Tại hội nghị, lãnh đạo Cục CNTT cũng báo cáo tình hình ứng dụng CNTT trong ngành, hướng dẫn một số điểm cơ bản Thông tư 07 về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu TNMT, dự thảo Thông tư liên tịch về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của trung tâm CNTT trực thuộc các sở TNMT, các dự thảo về thẩm định phần mềm áp dụng trong ngành TNMT, hướng dẫn lập kế hoạch ứng dụng CNTT tại các địa phương giai đoạn 2011-2015…