Thuộc dòng full tower, Xaser VI thích hợp cho việc xây dựng hệ thống cấu hình "khủng" chuyên game hoặc đồ họa.

" />

Thuộc dòng full tower, Xaser VI thích hợp cho việc xây dựng hệ thống cấu hình "khủng" chuyên game hoặc đồ họa.

"/>

Thuộc dòng full tower, Xaser VI thích hợp cho việc xây dựng hệ thống cấu hình "khủng" chuyên game hoặc đồ họa.

" />