Tập đoàn Scotty vừa tổ chức hội thảo giới thiệu một loạt các thiết bị mới phục vụ truyền hình di động và truyền số liệu trong các lĩnh vực: giám sát an ninh, quân sự, cứu hộ... tại TP.HCM, ngày 21/7/2005.

" /> Tập đoàn Scotty vừa tổ chức hội thảo giới thiệu một loạt các thiết bị mới phục vụ truyền hình di động và truyền số liệu trong các lĩnh vực: giám sát an ninh, quân sự, cứu hộ... tại TP.HCM, ngày 21/7/2005.

"/> Tập đoàn Scotty vừa tổ chức hội thảo giới thiệu một loạt các thiết bị mới phục vụ truyền hình di động và truyền số liệu trong các lĩnh vực: giám sát an ninh, quân sự, cứu hộ... tại TP.HCM, ngày 21/7/2005.

" />