Công ty TNHH Quốc Tế Minh Việt, ngày 22/12/2005 đã tổ chức giới thiệu với thị trường Hà Nội các sản phẩm mới phục vụ ngành ảnh và giải trí hình ảnh do công ty này phân phối." /> Công ty TNHH Quốc Tế Minh Việt, ngày 22/12/2005 đã tổ chức giới thiệu với thị trường Hà Nội các sản phẩm mới phục vụ ngành ảnh và giải trí hình ảnh do công ty này phân phối."/> Công ty TNHH Quốc Tế Minh Việt, ngày 22/12/2005 đã tổ chức giới thiệu với thị trường Hà Nội các sản phẩm mới phục vụ ngành ảnh và giải trí hình ảnh do công ty này phân phối." />