lỗ hổng xuất hiện trong tập tin Windows Meta File (WMF) của hệ điều hành Windows được phát hiện vào đầu tháng. Bản sửa lỗi có tên MS06-001.

" /> lỗ hổng xuất hiện trong tập tin Windows Meta File (WMF) của hệ điều hành Windows được phát hiện vào đầu tháng. Bản sửa lỗi có tên MS06-001.

"/> lỗ hổng xuất hiện trong tập tin Windows Meta File (WMF) của hệ điều hành Windows được phát hiện vào đầu tháng. Bản sửa lỗi có tên MS06-001.

" />