“Công nghệ di động cho thị trường các nước đang phát triển” do Hiệp Hội GSM (GSMA) tổ chức.
" /> “Công nghệ di động cho thị trường các nước đang phát triển” do Hiệp Hội GSM (GSMA) tổ chức.
"/> “Công nghệ di động cho thị trường các nước đang phát triển” do Hiệp Hội GSM (GSMA) tổ chức.
" />