Ngày 1/3/2006, công ty CMS chính thức giới thiệu các sản phẩm máy tính Thánh Gióng (MTTG) mới – khởi đầu chương trình Thánh Gióng giai đoạn 3. " /> Ngày 1/3/2006, công ty CMS chính thức giới thiệu các sản phẩm máy tính Thánh Gióng (MTTG) mới – khởi đầu chương trình Thánh Gióng giai đoạn 3. "/> Ngày 1/3/2006, công ty CMS chính thức giới thiệu các sản phẩm máy tính Thánh Gióng (MTTG) mới – khởi đầu chương trình Thánh Gióng giai đoạn 3. " />