Trung tâm VTC Online Game thuộc công ty Intecom, tổng công ty Truyền Thông Đa Phương Tiện (VTC) thông báo chính thức phát hành bản thử nghiệm hạn chế (close beta) của game Cao Bồi Không Gian vào ngày 10/4/2006.

" />

Trung tâm VTC Online Game thuộc công ty Intecom, tổng công ty Truyền Thông Đa Phương Tiện (VTC) thông báo chính thức phát hành bản thử nghiệm hạn chế (close beta) của game Cao Bồi Không Gian vào ngày 10/4/2006.

"/>

Trung tâm VTC Online Game thuộc công ty Intecom, tổng công ty Truyền Thông Đa Phương Tiện (VTC) thông báo chính thức phát hành bản thử nghiệm hạn chế (close beta) của game Cao Bồi Không Gian vào ngày 10/4/2006.

" />