www.thienhadaichien.com, cho phép 500 người chơi tham dự thử nghiệm trò chơi "chiến thuật thời gian thực" (real - time strategy) Thiên Hà Đại Chiến.

" /> www.thienhadaichien.com, cho phép 500 người chơi tham dự thử nghiệm trò chơi "chiến thuật thời gian thực" (real - time strategy) Thiên Hà Đại Chiến.

"/> www.thienhadaichien.com, cho phép 500 người chơi tham dự thử nghiệm trò chơi "chiến thuật thời gian thực" (real - time strategy) Thiên Hà Đại Chiến.

" />