chương trình khuyến mãi đang thực hiện sẽ giảm 40% giá bán gói phần mềm BitDefender Enterprise (Corporate Edition) cho khách hàng là doanh nghiệp. Ngoài ra, VIAMI sẽ có mức giá riêng dành cho các tổ chức giáo dục và cơ quan chính phủ." /> chương trình khuyến mãi đang thực hiện sẽ giảm 40% giá bán gói phần mềm BitDefender Enterprise (Corporate Edition) cho khách hàng là doanh nghiệp. Ngoài ra, VIAMI sẽ có mức giá riêng dành cho các tổ chức giáo dục và cơ quan chính phủ."/> chương trình khuyến mãi đang thực hiện sẽ giảm 40% giá bán gói phần mềm BitDefender Enterprise (Corporate Edition) cho khách hàng là doanh nghiệp. Ngoài ra, VIAMI sẽ có mức giá riêng dành cho các tổ chức giáo dục và cơ quan chính phủ." />