http://au.vtc.vn/, từ ngày 07/08/2006, trò chơi trực tuyến Audition sẽ có thêm tính năng mua sắm trang phục, thay đổi kiểu tóc ... cho nhân vật.

" /> http://au.vtc.vn/, từ ngày 07/08/2006, trò chơi trực tuyến Audition sẽ có thêm tính năng mua sắm trang phục, thay đổi kiểu tóc ... cho nhân vật.

"/> http://au.vtc.vn/, từ ngày 07/08/2006, trò chơi trực tuyến Audition sẽ có thêm tính năng mua sắm trang phục, thay đổi kiểu tóc ... cho nhân vật.

" />