Tại Hà Nội, ngày 22/8/2006, HP đã giới thiệu giải pháp "Hạ tầng thích ứng", nhằm giúp khách hàng giải quyết các mối lo ngại về trung tâm dữ liệu, cung cấp cho khách hàng các hệ thống được kết cấu theo dạng module, những phần mềm và dịch vụ linh hoạt." /> Tại Hà Nội, ngày 22/8/2006, HP đã giới thiệu giải pháp "Hạ tầng thích ứng", nhằm giúp khách hàng giải quyết các mối lo ngại về trung tâm dữ liệu, cung cấp cho khách hàng các hệ thống được kết cấu theo dạng module, những phần mềm và dịch vụ linh hoạt."/> Tại Hà Nội, ngày 22/8/2006, HP đã giới thiệu giải pháp "Hạ tầng thích ứng", nhằm giúp khách hàng giải quyết các mối lo ngại về trung tâm dữ liệu, cung cấp cho khách hàng các hệ thống được kết cấu theo dạng module, những phần mềm và dịch vụ linh hoạt." />