Ngày 13/10/2006, công ty Eyesoft đã chính thức đưa phần mềm "Quản lý quan hệ khách hàng - E-CRM" (Eyesoft’s Customer Relationship Management) ra thị trường. " /> Ngày 13/10/2006, công ty Eyesoft đã chính thức đưa phần mềm "Quản lý quan hệ khách hàng - E-CRM" (Eyesoft’s Customer Relationship Management) ra thị trường. "/> Ngày 13/10/2006, công ty Eyesoft đã chính thức đưa phần mềm "Quản lý quan hệ khách hàng - E-CRM" (Eyesoft’s Customer Relationship Management) ra thị trường. " />