Trong 2 ngày 11/12/2007 (Hà Nội) và 13/12/2007 (TP.HCM), EMC trình diễn các giải pháp mới nhất về lưu trữ, sao lưu dự phòng, phục hồi dữ liệu cho ngành tài chính chứng khoán. " /> Trong 2 ngày 11/12/2007 (Hà Nội) và 13/12/2007 (TP.HCM), EMC trình diễn các giải pháp mới nhất về lưu trữ, sao lưu dự phòng, phục hồi dữ liệu cho ngành tài chính chứng khoán. "/> Trong 2 ngày 11/12/2007 (Hà Nội) và 13/12/2007 (TP.HCM), EMC trình diễn các giải pháp mới nhất về lưu trữ, sao lưu dự phòng, phục hồi dữ liệu cho ngành tài chính chứng khoán. " />