Skype vừa công bố bản thử nghiệm Beta 2.0 của phần mềm Skype, được hỗ trợ thêm tính năng thoại kèm quay phim (video telephony).

" /> Skype vừa công bố bản thử nghiệm Beta 2.0 của phần mềm Skype, được hỗ trợ thêm tính năng thoại kèm quay phim (video telephony).

"/> Skype vừa công bố bản thử nghiệm Beta 2.0 của phần mềm Skype, được hỗ trợ thêm tính năng thoại kèm quay phim (video telephony).

" />