tin TGVT đã đưa trước đây, qua đó giúp hãng này nắm giữ vị trí số 1 về phần mềm quản trị quan hệ khách hàng (CRM)." /> tin TGVT đã đưa trước đây, qua đó giúp hãng này nắm giữ vị trí số 1 về phần mềm quản trị quan hệ khách hàng (CRM)."/> tin TGVT đã đưa trước đây, qua đó giúp hãng này nắm giữ vị trí số 1 về phần mềm quản trị quan hệ khách hàng (CRM)." />