EMC công bố đă đạt được thỏa thuận trong thời hạn 5 năm về bản quyền với tập đoàn IBM về việc cung cấp các giao diện hệ thống lưu trữ và sự hỗ trợ kỹ thuật cho nền tảng IBM Systems i. Tuy nhiên mọi điều khoản về tài chính vẫn chưa được tiết lộ.

" /> EMC công bố đă đạt được thỏa thuận trong thời hạn 5 năm về bản quyền với tập đoàn IBM về việc cung cấp các giao diện hệ thống lưu trữ và sự hỗ trợ kỹ thuật cho nền tảng IBM Systems i. Tuy nhiên mọi điều khoản về tài chính vẫn chưa được tiết lộ.

"/> EMC công bố đă đạt được thỏa thuận trong thời hạn 5 năm về bản quyền với tập đoàn IBM về việc cung cấp các giao diện hệ thống lưu trữ và sự hỗ trợ kỹ thuật cho nền tảng IBM Systems i. Tuy nhiên mọi điều khoản về tài chính vẫn chưa được tiết lộ.

" />