www.mitel.com) vừa giới thiệu 2 model điện thoại VoIP mới là 5330 IP Phone và 5340 VoIP Phone nhằm cạnh tranh với dòng sản phẩm cao cấp Cisco 7900 và Avaya 4600, điện thoại Nortel i2000 IP Phone và Siemens optiPoint IP Phone." /> www.mitel.com) vừa giới thiệu 2 model điện thoại VoIP mới là 5330 IP Phone và 5340 VoIP Phone nhằm cạnh tranh với dòng sản phẩm cao cấp Cisco 7900 và Avaya 4600, điện thoại Nortel i2000 IP Phone và Siemens optiPoint IP Phone."/> www.mitel.com) vừa giới thiệu 2 model điện thoại VoIP mới là 5330 IP Phone và 5340 VoIP Phone nhằm cạnh tranh với dòng sản phẩm cao cấp Cisco 7900 và Avaya 4600, điện thoại Nortel i2000 IP Phone và Siemens optiPoint IP Phone." />