sau khi nhiều nhóm đấu tranh cho sự riêng tư của việc sử dụng Internet cáo buộc, công cụ Windows Genuine Advantage (WGA) của họ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cố liên lạc với Microsoft mỗi khi PC được khởi động.

" /> sau khi nhiều nhóm đấu tranh cho sự riêng tư của việc sử dụng Internet cáo buộc, công cụ Windows Genuine Advantage (WGA) của họ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cố liên lạc với Microsoft mỗi khi PC được khởi động.

"/> sau khi nhiều nhóm đấu tranh cho sự riêng tư của việc sử dụng Internet cáo buộc, công cụ Windows Genuine Advantage (WGA) của họ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cố liên lạc với Microsoft mỗi khi PC được khởi động.

" />